Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η °Η(°ΓΕΝΕ|Α «ΕΦΥΓΕ» ο ΜΕΓΑΣ ΟΡΑΜΑΤ|ΣΤΗΣ ΒΑΣ|ΑΗΣ ΣΕΡΓ|ΑΝΝ|ΑΗΣ 
 |'|  Κ0ΡΥΦΑ|0Σ ΣγΗΤΕΑΕΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΗΜ|ογΕΤ·ΑΣ ΤΗΣ οΗΑΑΑΣ ΤΗΣ «ΧΡΥΣΗΣ» ΔΕΚΑΕΤ|ΑΣ Τογ Το Η* '
ΣΕΛ|ΔΕΣ
' οΑΑ ΤΑ ΝΕΑ
κ | ρ ύ | ΤΗΣ ΠΡοΕΤο·ΜΑΣιΑΣ
' Τ » ΦΩΤοΕΕΤ·ΩΕΤΑΣ
ωΏ Ν · » Τ·ΑΕΑΑΕΗΤοΜΕΗΑ
έ! Β · ° _ Η Η
'4 · Η” Τ ·ι ΗΗΕΗΔΑ ΤΗΣ Ε.ΕΑΑΑΑΑΣ ΤΕΤΤΗ5 ΤογΑΤογ 2016 ΑΕΤοΜοΣ ΦγΑΑογ: 1097 πΗΗ:1,30€ Η "ΕΤκ°5Ρ°"Τ
_ ΣΤΗΝ ΟΜΑΝΔ|Α
Η ^Κ-11 Σου ΠΑΟΚ Δ _
.ἴεε“βΒρ6ρι@γ τ? Τ τ ΜΕ ΔΥΟ
ΜΜΜ Τ , ι 1 7 γ ΑΤ·ΕΣΤΑΑΗΕΝογΣ
'ϊ ,η .γ ¦ . _ ·
' Η, Δ γ ' Η _ χ
· . 1- . ' '- - ι - 7_“· · Ι ί
Τ Τ η ·' ` - Εκ ·~^- ' η ,η - ' · - . _ .
Δ “ Τ η Τ Κ Ε _ . ' . Τ.
ι · ΤΜ , | ν Χ _ Τ τ ΙΥἐ'ά
~ ἑ Τ ·· Τ
|55Ν 2241-4584
Ή Δ ὶ
.Τ 2 ἱ . _
“Ι Τ _ Η' Τ Τ Τ _; 7/ Τ · ' , ~ Ε .7 ^
“ 5 Τ Η / . _ γ ` Τ η . Τ  .  Ξ ο ΜΠΤΣΕΣΕΑΡ Το ΤΤΡΩΤο ΤΚ0Α
9χ ἶ " Τ Ρ Τ ἶ 4 η " ~ ` _ ΕΤΗ ΟΛΛΑΝΔ||(0Υ ΕΔΑΦογΣ
¦ | ν Ε Η Δ ^ Ι έ 7'
κ© γ -·' Ι 7 3 
» Τ. 2ΑϊΕΗΣ » Κ.ΗΕΤΕΩΤοΣ _
_ › η _ κ “Μ 
ΔΕΝΤΑΤ|ΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ Τ0Ν“|Β|ΤΣ
«ΚΑΛΗΜΕΡΑ» ΣΞ0 ΕΑΣ|Κ0 ΣΤΑΔ|0
ΤΗΣ ΠΡΟΕΤ0|ΜΑΣ|ΑΣ
ΣΚ0ΡΑΡΑΝ Ε|'||ΣΗΣ
ΣΑΚΧ0Φ - ΤΖΑΒΕΑΑΑΣ
ΑΥΡ|0 Το ΠΡΩΤΟ Φ|Α|Κ0
ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΑΣ|ΤΕΧΝ|ΚΗ
Σ|ΑΦ0ΑΝΤΕ
ΔΕΝ “ΜΜΜ“ΞῖΜΕΝῦ“ 
ΚΑΕ "ΑΟΚ ΖΟΥΡΝΑΤΖ|ΔΗΣ ΣΤΗ «Μ»: ΤΕΪΑ0Ρ ΚΑ| ΜΑΡΓΑΡ|ΤΗΣ ΑΑΑΗΑοΣγΗΗΑΗΕΩΝοΗΤΑ· |ΔΑΝ||(Α ΣΤΗ θΕΣΗ «4»
Ε--.£ ··
«ΔΕΚΤΑ Σ· ΑΦΗΣΩ ΗοΤΕ
 Η· - ΤΑ Η -~ 'μ 'Τ Τ
Η Η. ΗΑπΑΑΩῆδγΑΩΣ: ΕΧΩ ΤΗΣΤΗ 
Η ΑογΚΤΗΑΣὶΑοΗΗογΗΕ ΕΚΤοΣ ί
ΤΗΗΕΔογ ΤΑ·Τ·ΕοΕΑΗΜΑΤΑ Η β ζ ; 
Η Τ·ΕοΣΦγΤΗ ο ΗΩγΕΤογΑΤΔΗΣ “
Η ΜΗογΑΩγΤ: χΑΜΕΗΗ χΕΩΗΤΑ ΣΤοΗ ΗΡΑΚΛΗ
κ - Η Ν ΩΕοοΑγΗΗΤΑΚΩ ΤογΕΝογΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ω 3253
ΜΗΕΩΤΗ»ΜΕΤΑΝΕΑ · Η ° . ·· Σ
'ΑΗοΚΤΗΜΑΤΑ Σω Τ Η '  
“ - ΕΛΛΑΔΑ-ΡΑΝ . "Ο
ΒΕΡο|Α - “ ^ Ι' Η - ” Μ©ῇΟΜΜ@Μ© Τ η ; Τ Η «οΕΤΤΑΣΑΝ» οι ΑΝΤΕΤοΚ0γΝΜΤιο
ΣΕΜΝΑ ΠΑ Α·Ω·ΚΗΤ·ΚΗ ΚΑΗοΗ·ΚΑ ΣΤογΣ ΣΩΣΜΑΑΕ Η Δ δ ΕΒΕ» / · ΑΑΕ:ΑΝΔρΗΣ; ΕΕΤΑΑΕ ΕΝΕΡΤΕΤΑ Η ΕοΝΤΚΗ
ΕΜΗΑοΚΗ ΝΥΚΤΑΕΗ ΚΑΤ ΓΛΥ|(Υ Το ΕγΕΩΗΑῖΚ0 ΜΑΤΣ - - _ = ' ` ν Π ΜΜΟ ΠΑ ΤΗΝ ΦΩΤΙΑ ΜΕ ΜΒΜ (19=00›