Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
-ΒΜΜ ΠΑΤΟ ΝΕΜΟ"Μ ...πιέζει Μοζοοοκού
Ακομα κι αν δεν πουληθεί ο Γάλλος, θα αναγκοοῖεί ν' ανεβάσει στροΦές
| | | η η Πιθονότο “ 5·
«οστερσκυ› απο ΜΜΜ . Μο
. . . (ιγορ(ιο£ι
Πο·ο8 είνα· ο Κομονο που οτεῆνουν ο· Γοῆῆο· και να τον
ωΦησε:| (Πω :
Ύ ~· _ ο Σ Σ Η. 7 - 2 Ο
ἐμ-  έ:: ετ.- χ . γ· Ξ . ο ῖ$ . : _ η _ Δ:__.._€
χ) Ξ Ξ ς. “ζ ·_ χ... 'ο ; > ἶ_ Λ;
Η ,.  ._ .ἑἶΞ 7 _ ` ·- > _ ον ·:-7;“
: ε ν- .
ευκο·ρίεε για ακούμε·
ένο κοῆό τομείο
πογ ΣΑΣ ΤΕΜ !
' Μ ωνε
στο Γοῆῆίο-|σῆον6·ο που; ρ
σε το ον" ν ύΠνο τουε ΜΠου
με 1,90 κι έΠ·οσε στο
στο ΜΜΟ
| , Πώς πο οκοῆουθεί
ΠωχΠ#σΜ  π ““ν"““χ'“ ψ” | τ·ςρεξεῆίξε·ς ο
|   _ συνδρομητικων κανσλιων | | |
το" κο“ΠΟΜΟ" τ   = >“ 7 0 για το νέα δεδομένο Αῆσφο“ζος Πα! ηδη ειναι
ἑοτε·ῆε ο κ Νικοῆοῖ6η5 γ
πΑΝΑοΗΝΑῖκοΣ .Μ ΜΜΜ"
ΡΕ'|'Σ ΠΑ ΚΑΛΥΨΗ . η ΜΜΜ] ο: ΜΜΜ'
ΜΜΜ Ι , · ο ΜΜΜ Μο ι·
ο '==ἔἔ=οφποο εντυπωο·όζε· κ=· ο κίὐδονοε 7- Π ` ή ' . - ΠΜ “Ρ εΜ ”Μ
78-53 ων
νο μείνε· με... Δ'Εῆῆονε5 η ομ66ο Μ, ένα "Μό κοντό στο Δω Νέα: τον 'ωω
χ·ῆ·όρ·κο τον κῆείνε· η <ἱΕνωοη» 7