Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ξ|ΡωΞἩΠ@ παω
¦|Ο|'| Η· "Ο" 'ΧΑΡΗ'
α απνμπιακός καιταζει όπες τις περιατναεις. κρίνει.
ανγκρίνει και Ματ· να παρει ταν πια απατα ααόαααα για
να γινει πανιακνρπ π αεριωρεια τπς αμόαας
α α και·ατι με τα τραμερό ααντ τριών
πόντων εεεταζτται ταωπ κααός ¦ ° Μ¦,¦¦°Μ "Ν
μαιαζει να ειναι μια απανααια "Ν” θα" η "ζω “Νεα
° τι" και παπι. ειναι ταίαπς μια παπα
"σε" “Ν ε“°'ξ8 ΠΜ' Ψ( καπό περίπτωαα. παπα ΞΜὐγκι και
°°° ”ΝΝ α" "°'°°“""° από τα αικαναμικα απαίαια παν ακανν
Ο Νίκας ΜΜόπανπας¦ αρατααπατιίς
Ξππααας ατανς ααίαες και ανα
τπς τεπικιις αααπς παν έγινε ατα
ΤρίκαΜ. με τα σαντπα τπς Ματια"
κακα” αρια·τικα αταν απνμπιακό α
Υπόγραψε αετός ανμαόπαια και
απαιτει ταν _ τον .
απατών παν φρόντίζανν να
πρααΝτανν ατα ρόατερ ταν
ΤΩΝ ΣΠΟΡ
Δ ντ 'Ϊ Ξ Ο . Ν | κο Η °'ί'δ Η ααρόκρεμα τας νέας Κ" ἔκ' °""'Μ° Ε"””"°°· Μπει για τα αααπ αντιι
/ ς ς γενιας ανα Χθες ναπρΕα και :παππια ω _¦"”Μ“ω_
ΔιενανντΜ ζννταΕ·Μ: :ΤΡΑΝΣ ΜΑΚΡΗ: Με Εμ" 'ΜΗΝ
"ΡΗ" 5 |0'Λ|°Υ 20” Ο Α0. ΊΞΜ
£ταν επανω από τα: τ"νρια ατις πα
τα απόγενμα α ιαπανός αριατερός ΠΜωἶ ΝΝ πα απατα ναν τα τκπα· είπα α μικρός ααα είναι
μπακ. α απαίας αν εντακαει αμεαως ατπν Μ 8' Με( και απααός ταν απνικιιακαό και κατς ωταγρα
πραεταιμααία των ·ερναραπειίκαν· α πωπω: τα”. “ με τα Ι του - Ι . _
2 + ·ι χρόνια τα ανμΒόπαια ταν °'ω'Μ Ν ς πεατό πρός πεπτό ταν τεπικό αταν Καναταντι
παίκτπ ισπανικό αμε ¦ · κο' Ρ .Ν ' Γ. Ν Ρ '
ταν ινααπματα α α Μιρόπανπας Μπα να ταν
μ παρει ατπν πραετΜμααία ατα καρπενπαι
ἑ== :υ ΜΜΜ" Ξ] Ψ :=:==_“ ° "Μέ Γραφει α ΜΜΜ: αιπ τα" ιαεῆίόα Μι
ατε Μ απατα τα μέχρι τα τα ταν τι· αγανιατεί
αταν ταν και τα μπανα- μόνα ατις ρ' αμααες των Ξαπανιόπ.
κταματό ταν. ανμαανα νιγιαραόπ και Βρίπππς α ια τα».
με τανς ρεπόρτερ τας αε παικία π ετών. παρε
τααιεααα παν ταν μεταγρααπ ατα κοιταω. με ταν
Μαν επτα χρόνια αααία έγραψα τα: ανμμ·τακας και
από καπό α γκαπ να μια επταετία
ατα κτίρια τπς Ξανικας παν Ξεκίνα" μα ενκαπα νίκα 17868
ατα πρααανμπιακό τανρνανα ταν Ταρίναν α Μετα τα
“πατατα π αμααα όΒγαπε παπα· ΒΕΡΓΗ· όταν αμννα
"ρα των αναῶν
α νέας τερματα0νπακαςι
..είμααττ καντα ατ ανμαννία με νκαπκίπερ.
τα όναμα ταν απαίαν Βαν ακα· γραατεί
παια τα
ΜΜ'αΝ
καμπ· ταν. τα
αγαπαμ·να ταν "Μωαβ α" ω"° . Μν“° "εχω 'Μ .::ΜἘ" και καθαριαε παταω τα ματς. σταναντας με ανεαπ ατπν
"'"'° "' " ῖπόρτα απ ἐκει καείαει-¦ τόνιζαν από ταν Με °ρ"¦Μ“. χω” "Ν” °"° "ς 'ί"ς "°" . ν" ”°
°"Μ" Με. ξεκαθαρίζαντας μόπιατα ότι ότι· θα καραπαπατ. νΜΜπ· "ως °“"""'"ως "Μ"
καριερα ταν
_ είναι ιαπανό0ωνας α α παπωνός χ Δ πως στα .επω··Μ
“ἰΜ°· πκνιτω τιταα παν είπε πωπω ατανς " ^"ΐ“°ἰ'°Ζ ααα τνι·κ·ιααιιτπι
. . - - 'Ο 8
'Μ πειραιντες πανε παπα ατα πα καραννια Π" "Ά" ω Δ" ·-"¦¦
κα·ός τις χαρίζει τ·ραατια Μωρό όνναμικότπτας.
μετρα" όμως α ταωατιιτκ και π ατπιιτιι παν 688 ιι
αμόαα. μ· ταν καταικαρπ να παπα·μαααικί και τανς “ια ααίκτας α
'απο ταπείνααν ατα αντερπ ΜΜΜ. όταν π ΜΜΜ
ταν Νεα τανς και καες σε ιταπ|α και ΞπΒετία για
τζόναα και καταιαι α Μαν μας ακα· ανακααααι ΜΜΜ
πανω.. επεγαν από ταν απνμπιακό Μις τα ^ ς και τα
08'. καναντας επίόεΞπ ανναμπς και
ιι'|¦|Λ¦'Ρ°
απο· ο Β"'°Ρπ
Γαππικό αενόρια Μπέκι ¦κ°ρ=:=:="""¦
ταν απνμαιακό με ταν κατατακαναιππα ιι·
:ακρανα παρταγαπα π.ι. απππ κπααπ αι
αριατεραπόόαρα παρια·- πτππεπαι·παν Για ιι.ι
ραιακό εαιαατικό τπς
Μανακό α Η ανασα ταν
πριγκιααταν ταν τικό
αγαρόαει πόρτα από ταν
και ναανναντιιτ Η"
α.ι. παπα ατααερός α
Κ°Υω¦ “α τι.) και
απανααία ΜΜΜ από
Μπενφίκα εναντι τα τον Μαρς"
ακαταμμνρίων ενω α Για κατττακανανπα ατπν
απόπειρα αανειαμαν ταν αμυνα ια κανίμαται α
παίκτα από τανς -ερναρό- εγκτααπας α Μακ:
ιό ανίατι. α·όρν·α
Ματια από τανς
Μ|ΝῖϋΡΝ και
ΑΜΜΑΝ'
πενκανς- κανανν πόγα ατα >
Μόντε “ρω
η· Μπαότιό
απέρριψε πρααοαρα
τα εκ. αν” ταν
απνμπιακαό για ταν αακρανα
εΕτρόμ απαντω·
Δαρια α
καπως
αγανας ι· τα
Μπαντ». α2μ0ωνα με κατω. με ταν
γαπαικ ΜΜΕ Μπηκα ΜΝ
όταιμπ να
Ετ" Χ8'608 α 0°'¦'ΕΡ
πνακαινώαακε από ταν μααριπενικα
ωππ°να ινααριραατα ατα :αγανντα
Ντιβιζιόν) α τέως ααας ταν απνμπιακαό
παν ναόγραψε για ·ι+·ι κρόνια
ααραγίαει ταν
αρὁτα καπ
Ν"Ε¦ΛΜ": τι" "ΕΡΜ“"|Λ ¦|"Α| .- “`·›
Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ¦Τ°" Κ°¦Μ°π
ΕΜ' ΝΟ:
:τα Ρόντα
α ΜΟ"ῖΕ¦"·
α καραικανός παρακα
παναααε τα ρρααινιι
8ΠΠΠ'·Κπ αρααόνααα των ··ρναρα- η ~ ε , γ 7 ο "Μν"¦Μ ως · Μ Στα μετατν. ατπν ιαπαναία αιωνα" νατριίααναι
αναδα- πενκων- και αμέσως ΞΜιίς ταινιας κανα 7 Γ '_ "” "' 0 να θα· πέτα" αν" πρώτα ταις αννιιετ·Μ
τεκίνπααν αι ·ίανραι περί."  παιιιαπκε από τα νίκπ 'Μ " "Μ " σε τα" τα· α... Χώρα· τα πανικό Μαννα ο
και να τεπτιὑνεααι παικνίαι με ιΎ"ΐ=Μἴ:Μ ααικνίαι α πρόκειται για ταν ἔ^"°°ξ::""Ψἑ°;'=Ἐ==ΜγΨ"°ΜΜ:=
ΜΜΜ αμααα αταν κόαμα α απο
ια». από" αν από ταν Μπα τας αιαργόνααπς κι· α
ατνπας αννεργααιας ταν ”
με ταν απνμαιακό
. αεν ααμαίν·ι τίαατα α Δεν απ
αμαν· ται α ω” πω· πρότινας αμεαας αννεργατας ταν.
. “ -_- _  7 - · μΜμταταγιιαεαα αανναααγαί- - 
αερ·ιεια έκανε α αιι·κειππτ Α θ Η π Ι '=°:ἔ¦==ἔ% ΜΝ “ΠΝ Μ, "ω" _ Μ “ΜΡ Χ·Πι==::=:===ΐΝ ΜΜΜ
Πανω ταν πααβ=αματας όταν ί __; ¦ . ΜΜΜ” ως αικα-ααανμα όπας τις αιωνό'""" ”"° ` πόμπτπς με τανς 'ως =°Ἐ?" Μ" ῖ6πας·από την Εθνική και α 88κρανας
Γραφει α Με" ωραια" ιαεπι6α κι "°""°“ 1 ι ε'"°"° "°°""°Μ'
κ πατα -αατ-. ς μ .7 . ι . _ ι π χ Ι τ
ΚΣ..ι“““ · - > υ › - α > ; α απο· Μόντε.
¦ Δ' ; α κατ:αα εακεται...
τι .,: ι Η ~ _τ:¦·¦ η. Ν
απνμαιακαν.
είμαι Μακ 2 ταΜαΜ
και τα μόνα παν Ξερω 7
είναι ότι αν από καιρό τα α ε από ταν ΜΜΜ κατ α ιαπα
αραίμαι να" ατα και ^°“"ῖ|κ°¦ =γ"ῖΑΚΪΗ= ατό=εἶ=αν Μι αρότααπ από τἑκαζακ:τΐν
ἔ=:"=°:πὅἩἔ =Ϊ^ °° ΧΡ° Ν 'Π ῖ°γ και π Αεκ όραμαπαγεί τζεππαις με ταν τέρμα
0 μέσα ιπαν παίζει και ατα κέντρα τπς αμννας›
παικτας τον πωσ
απνμαιακαόι και κατι °     Μ ν· "Π°ω| '0
ακόμαι.Σπανανππ τρέμει
Ξρκαμαιιιιι “ Ξ =Β "¦ Ξ ¦¦ =“" τα καπό
απατα καπιαν... 8228.
. .πωπω των” από ανακαππ καρδιας. ως "μ;ΐ=“
, βαπόρι. στα ααα τον. ναταρα αιιό απιγαιίμτρανς "μμ
ν Μας στα αναμόκι κα καρίς πω να είτε σπιν- "ο”
Κ Ρ Μαι κατι Μ και αναανκπτκόι · κωνωπ- των αεκ
¦ πατας γεννπμα αρόμμα. μαζί με ων ·πατριόρπα εκτιμανν
τπτ Μντικπς και από τπς ανζνγαν ων. ων "ως μωρε'
'Δ να ”και
Μ" “ή 50 Π' "ΜΝ Ο α Νίκας τααπίαπς π κρναα
Μ· Η!" 'Η' εικαστικα και ατα .απτ- ταμιί με τα
έμπαινα 'Η Η' ως ανντόκτπς πως και αν . “Ν Υ"
Μύρων Μ· ΜΥ· απανω ποτό να ανακ- ? " Μα" 'ω ταν τρκαμό
ΜνπαρΜ - ρεται με ααρααμό και "Ρ" '° °""'"Ψ »- ατα :πατα
ΜΜΟΜῦ ΚΜ· νανμααμό πρός ταν κνρία "Β Φ" “Μ τον
Μπα Μαι' Ειρανπ και ταν κόρη '° ' Μ!°“°· ΜΜΜ·
στα για.” Ναιαίας αεόΜρα πιικαπσαα Ο·'° , β ε' πιγνπτιαν
Ι αριατεραν
Για Τα" ΑπΡα"ακΗΤα απΝΑΓα παν Ναόν παταω· _ ` μπακ
9 7 7 ι Ι ο 8 8 5 Ζ 1 2 9 2 8 σπαει :τα -Α-α- α ΦΑΙΔΩΝ καινπαιντανΜκπ: ι:ΞπιΜ α) 7 Δ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα