Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΝΗΚΕΙ Στο ΑΑο ΤΟΥ
"ΡΠΧΠΡΑΕ| ΚΔ' Τ0Υ Ε"|ΒΕΤ|Κ0Υ Η 
Τ. Η'Η0ΑΒΤ|ΑΗΗΗΣ¦ ΑΑΛΑΞΕ ΠΛΗ ΤΗΗ ΟΜΑΔΑ ΣΕ Η ΗΗΗΕΣ
Η ΕΦΗΜΕΡ|Μ ΠΛΗΝ ΤΠ" ΗΑΝΑθΗΗΑΤΗΠΝ ΤΡΙΤΗΣ· 'ΜΜΜ ΖΒΤ8 ΗΡ. ΦΗΜΗ' 2770 ΤΜ", Ιω) Ε
 ΜΜΜ ΜοτΜΦΗΖπΗπΕ@ΜΗΕ =
Η ΓΗ ΜΑ ΜΗ σ25χΡ0ΗοΜσΡτοτΜυΣ
"ΠΥΑΚΛΣ0 0 ΕΜ: ΡΕΪΣ___ Λ
ΚΔ' ΛΕΝΤΕΣΜΑ Ο... 800
Π"" "ΜΜΜ ΜΒ χοπ Τ" ΒΡΑΔΥ Ο ΑΡΓΕΝΤ|"°Σ. ΞΕΚ|Μ Λ  Η ΓΑΜΟΣ ΑΗΜΣ'0ΤΡΑωΣ ΗΡ|ΣΤ|ΑΗ ΜΜΟ ΜΜΕ'Α"° ΣΗΜΕΡΑ "ΡΒ"°"'|ΣΕ|Σ ΚΔ' Α" "Ε|ΣΞ|. ΟΛ Υ"°|'ΡΛΨΕ' ΣΤΗ" «Η» ΚΑ| ΜΑΛΜΕ' ΤΑ ΑΠΑΤΗ ΣΗΗΕ|Α ΤΟΥ ΗΗΥΗΒ ΡΕ|Σ
Δἔ ΤΑ ΗΕΑΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΗΑΤΣΗΗ| ΗΑ| Το Α-2-3-Τ Η
Ο ΠΡΩΗΝ ΤΕΧΗ|Η0Σ ΤΗΣ ΜΗΝΗΜΑ. ΒΕΑ|Μ|Ρ ΗΕΡΑΣ0Β|ΤΣ. Α|ΗΕ|... ΡΑΒΑΣΑ|(| ΣΤ Η" «Η» ΗΛ' ΑΚΤ|Η0|'ΡΑΦΕ| ΤΟΝ ΜΑΗ( ΤΖΕ|ΜΣ
ΕΜΗ ΜΙΤ... Α|ΗΡΗΕ|ΗΣ
11" ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ. ΠΣΒ Ε|ΗΑ|. .. ΗΗΡ|Σ
ΖΕΣΤΑΜΑ
· ΗΕ Το . .. ΑΑΛΗΗΣΡΑ «ΞΣΗ0ΥΑΑΗΕ» ΤΑ ΑΜΑΞΗΣ
Ν Ε ΤΗΣ ΚΑΕ ΗΑΗΑΗΗΗΑΤΗ0Σ Τ|Α ΤΗ ΗΣΑ ΑΤ ΗΗ|ΣΤ|ΗΗ ΤΙΜΜ . Γ 'Λ Ρ' ο Σ Η
'  Μέ» ο Μος ΜΜΜ ΜΜΜ  --. Ξ
β η; ξ ` ' , 2 ΜΙΑ ΜΑΠΑ - ΗΔΗ ΠΜ ΔΗΜΗΤΡΗ : ε|Μ ε|Μπ"Μ^ ..
, ι Α ΜΝ.» °““^“ΗΗΑΗΗΤΗΗΑΗΗΨ'““" Η · οκ ΜΜΜ έ
- - ,Η · · , ΑΜΑ ΜΜΜ·ΜΑ Σ" έ
0Τ|ΑΗΗΗΣ ΗΑΜΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ ΤΜ ΗΡΑΗΗΠΗΤΤΣ ΣΤΗ Τ0ΡΤΗ0 ' ' 4 Α “ =
 _ Τ0Ρ'Ν0.σποστολή
ΜΗΜΜπΜΜΜΗΕΜεΜ ΤΜΜΩΜΜς
'Ο __'ν ·
Ψ Μ πωΜΜΜΜΜΜΜΜψ Τ
 Η @Με ω·ΕΜ.ΜωΞΜω “ΑΜ |

Τελευταία νέα από την εφημερίδα