Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΝΤΟ” Ο
ΕΣΤΙΑ
ΜΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ Το 1894
Μ Τοπικές νεφώσεις μέ
πρόσκαιρους όμβρους στα ήπειρώτικα.
Άνεμοι βόρειοι στα δυτικα 3 μέ 5, στα η
ανατολικα 4 μέ 6 καί στό Αἰγαίο τοπικα 7
μπώφόρ. 'Η θερμοκρασία έως 34β.
Τρίτη 5 Ίουλίου 2016
Ἀθανασίου τού έν Ἀγίω"Ορει'Ἀθω καί Λαμπαδού ασ.
Σελήνη ] ἡμέρας
Ἀνατολή ἡλίου θ.Ο8'- Δύσις 8.5]'
Καταχωρίσεις:
Ἀμερικής 9, ΤΚ. ]0872, Ἀθήναι, ίηίο@εείίεηεννερτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 2] 0 822088], Με: 2]0 824807]
Ἀριθμ. φύλ. 40490 | Τιμή ],5Ο θ
2]0 8220482, Συνδρομές: 2] 8 0] 70870 - 2] 0 8227870
"Ετος ]280ν
Καταστρέφεται
ή οίκονομία
ΜΝ Μ”
Με· η·
ΜὡΜ ἔκ*
ΜΜΜ η·
Μ·ὑΜ Μ
Μ·Μώ Μωβ·
Μή Μ Μ
““““““. Με.
==Ρ Μμψω
=ωΜἶ·ψΜ
°Η Βρεταννία
καί κοινή λογική
Γιατί ἑπελέγη  μείωσις φορολογικών συντελεστών
Ι·Ι ΒΡΕΤΑΝΝΙΚΗ οἱκονο μία έχει
εἰσέλθει σέ μία περίοδο αναταραξεών, καθώς ή επικείμενη απόσχισις από τήν Εύρωπαίκή“Ενωση,
καί ἰδίώς ή μακρα περίοδος τῶν διαπραγματεύσεων πού θα μεσολαβήσει, δημιουργεί ανησυχία στίς
διεθνείς χρηματαγορές καί έπιφυλαξεις στούς έπενδυτές.
'Η κυβέρνησις συνειδητοποίησε ότι δέν ύπαρχει χρόνος για
χασιμο: 'Η χώρα πρέπει να δρασει αμεσα καί να στείλει ένα σήμα
στίς αγορές, πού έχουν στραμμένα
τα βλέμματα τους έπανω της, ότι
στήν μετα ΒτεΧίτ ἐποχή θα συνεχίσει να εἶναι ένα φιλόξενο καί έπικερδές μέρος για τίς έπιχειρήσεις.
Πρός τόν σκοπό τούτο, ὁ
υπουργός Οἰκονομικών, Τζώρτζ
"Οσμπορν, ανεκοίνώσε χθές τήν
πρόθεσή του να μειώσει τόν φορολογικό συντελεστή για τίς έπιχειρήσεις ακόμη καί κατω τού 15%,
από 20% πού είναι σήμερα. Νωρί
τερα, ὁ κ."Οσμπορν εἶχε έγκαταλείψει τόν στόχο πλεονασματικού
προϋπολογισμού τό 2020 καί εἶχε
στρέψει τήν προσοχή του σέ πολιτικές πού θα αποτρέψουν τήν ύφεση τής βρεταννικής οἱκονομίας.
«Τό μήνυμα μας στίς μεγαλες
καί μικρές έπιχειρήσεις είναι πολύ απλό: 'Η Βρεταννία είναι ανοικτή για τίς έπιχειρήσεις», δήλωσε
χαρακτηριστικα.
Οἱ κυβερνώντες τήν Βρεταννία,
μέ αλλα λόγια, έπιλέγουν να ακολουθήσουν μια απλή καί δοκιμασμένη «συνταγή» για τήν αποφυγή, κατα τό δυνατόν, μιας μεγαλης
κρίσεως: Χαμηλοί φορολογικοί
συντελεστές, αλλα καί μια σειρα
από διευκολύνσεις καί προνόμια,
ώστε ή χώρα να είναι έλκυστικός
προορισμός για τίς πολυεθνικές 4
καί όχι μόνοε έπιχειρήσεις, κατι πού θα έπιτρέψει τήν παραγωγή
πλούτου καί τήν δημιουργία νέων
θέσεών ἐργασίας.
Αύτό έπραξε καί η °Ιρλανδία,
πού ύπέγραψε μνημόνιο μέ τήν τρόικα τών δανειστῶν σέ ύστερο χρόνο
από τήν 'Ελλαδα καί έχει ήδη βγεί
από τήν διεθνή έπιτήρηση. Ό χαμηλός έταιρικός φορολογικός συντελεστής τήν βοήθησε σημαντικα να ένισχύσει τό έπιχειρείν καί
να έξέλθει γρήγορα από τήν κρίση.
Στήν χώρα μας έπελέγη έξ
αρχής ή λύσις τής ύπερφορολογήσεώς. Καθε ύπουργός Οἰκονομικῶν από τό 2010 καί έπειτα εἰσήγαγε νέους αμεσους καί έμμεσους
φόρους, αύξανοντας παραλλήλώς
τούς ήδη ύπαρχοντες. Μικρό παραθυρο έλπίδος δημιουργήθηκε τό
2014, αλλα έκλεισε γρήγορα. 'Η
συγκυβέρνη σις ΣΥΡΙΖΑ-Ἀνεξαρτήτών 'Ελλήνων πού ακολούθησε αύξησε τόν φόρο τών έπιχειρήσεων στό 29% καί τήν προκαταβολή φόρου στό 100%."Οχι μόνο ξένοι έπενδυτές δέν έρχονται, αλλα
τα «λουκέτα» στήν έγχώρια αγορα πολλαπλασιαζονται θεαματικα.
Οί θερινές διακοπές
τῶν συγκοινωνιῶν
Ἀπεργίες, άδειες καί βλαβες διαλύουν τό δίκτυο
ΜΙΑ από τίς χαρακτηριστικές
εἰδήσεις τού έφετινού θέρους
είναι ότι 8 στούς ΙΟ“Ελληνες δέν
έχουν τήν οἱκονομική δυνατότητα να απολαύσουν διακοπές έκτός
τῶν Ἀθηνῶν. ῦΕπίσης είναι ήδη
γνωστό ὅτι ή μεγαλύτερη μερίδα
τών συνταξιούχων δέν έχει έπίσης δυνατότητα αποδρασεως από
τό «κλεινόν αστυ».“Ολες αύτές
ὅμως οἱ παραμετροι, μαζί μέ τήν
αύξημένη τουριστική κίνηση, διόλου έπηρεαζουν τίς αποφασεις για
θερινές διακοπές τῶν αστικών συγκοινωνιῶν, αλλα καί τού σιδη ρο
Οἱ ανακοινώσεις τού 'Οργανισμού Ἀστικῶν Συγκοινωνιών δημιουργούν βασιμες ανησυχίες. Τό
Λεκανοπέδιο θα στερηθεί καί τίς
μέχρι σήμερα έλλιπέστατες δημόσιες μεταφορές. Οἱ βλαβες σέ
λεωφορεία καί τρόλλεύ πού δέν
μπορούν να έπιδιορθωθούν, καί τα
φθαρμένα έλαστικα έχουν περιορίσει τα 2.200 λεωφορεία σέ 800900 καί τα 250 τρόλλεύ σέ 90. Σέ
αύτό τό πρόβλημα θα προστεθούν
καί οἱ αδειες τού προσωπικού τών
αστικών συγκοινωνιῶν, όδηγῶν
καί μηχανικών.
πρώτα μεταπολεμικα χρόνια. ἱΗ
αναμονή για να παει καποιος στήν
ἐργασία ή στήν οἰκία του θα φθανει, σύμφωνα μέ έγκυρους ύπολιογισμούς, καί τα 50.
ἱΗ Ἀθήνα δέν έχει πλέον μόνο
έναν από τούς γηραιότερους στόλους στήν ΕΕ 4 μέσος όρος ήλικίας τών λεωφορείων τα 11,8 έτη
καί τών τρόλλεύ τα 12,7 έτη, αλλα
καί έναν από τούς πλέον ὁλιγαριθμους. 'Η όψις καί ή καθημερινότης
τής «Ψωροκώσταινας», ὁ ζωντανός
αύτός έφιαλτης τής ἱστορίας μας,
είναι καί παλι έδῶ να βασανίσει μέσα στό «λιοπύρι» τού θέρους τουρίστες, συνταξιούχους, έργαζομένους καί νεόπτώχους μεσοαστούς.
Μ Μ” δρομικού δικτύου τής ΤΡΑΙΝΟ ΣΕ, τό προσωπικό τών ὁποίών συ- Ἡ κατάστασιΞ χρεωκοπἰας
νεχίζει τίς απεργιακές κινητοποι- ὁδηγεί τούς κατοίκους τής πόλεΖ ήσεις του. ωςπίσω στήνδεκαετία τού550, στα
Σ ί Τ” ί ί
ημερα ης ημερας
Μ”"“ | | | |
ΨΜ“Μ Δεν λενε μόνο παροιμίες
Μεχρι τέλους του ετους
οί"Ελληνες θα πρέπει να
πληρώσουν]2δισ.εύρὡ. *ω# Μ ω ὡ“ °Μω'“·
Β· “ψ”· ΠΜΜ_ψ μωΜωωρ
Μ-”“ΜΜ ΜΜΜ” ”ὡΜ··
Μ Μ” ω·Μ*ω .ω·ω-ωωἔ*“ .  ὅ.” ”Μ -·_ω·Μ··
 ἡ ή ως: ··ΨωΜω· *Μύ
' ' ί ' ·_ω* Μ
τι::ε:ακκω: Μ_ “τω “Μαι-Μ.. ω-.Μ“
ήθεια του Πεκίνου στό "Μ Μ Μ Ο' ”··' α ΜΜΜ
Κυπριακό. η· ω *δω* ΜΜω·ΜΜ ω””“_ω
-_-_- ·ωω··ω- ἡ” "ω_““_
ΜΜΜ ·Μ·” η' Μ" _¦*_
ὴΜ ~·Μ“ή- ”*Μ-“Ο_ Μ·ὐΜ“·
Ἡ Εκτ ζήτησε τήν μείω- "Ρ _
ση Με 80% των «κόκ- ””“"““_# _Μ*Η_ὴ
κινων» δανείων της ίτα- ·-Μ__# -Μ”Μ”# -_.Μ_·
λικής τραπέζης Μαηνε αεί -""*-· Η ω ω ο·
κέφια ειεη8τήν ἑπόμε- Β.”  _”·*·“ “Μ·ὑἩ··
νη τριετια. Μ' Μ' α 'η | ω _””_·”-” ω” __” *”·
ΜΜΜ” Μ ”“*Μ
ε 2 ο Μ ΜΜΜ ω -Μη·η··· Μ*Μ| |  ὑΗ·“Μώὡὑ ή·“&·ὐΜ ”ΜΜΜ”
1 ΠΜ_* ω- ”ΟΠ-Π”
Ο ?Η τοι Η
*Ο θανατος τού
ἰδιωτικού τομέα
Γραφει ὁ ΜΔ Μ _
Το κο|ΝΩΝ|κο συ μβόλαιο αναμεσα στό κρατος
καί τούς πολίτες στήν 'Ελλαδα έχει διαρραγεί
ανεπανόρθωτα. 'Ύψιστη σημασία σέ αύτήν τήν
πορεία αναξιοπιστίας καί φαύλότητας, ήδη από
τήν σύσταση τού νεοελληνικού κρατους, έχουν
οί ίδιοι οί κρατικοί <<λειτουργοί». Γαλούχησαν
γενιές καί γενιές πολιτών προσκολλη μένες σέ
ένα βραδυκίνητο καί πελατειακό κρατος πού
κατέτρωγε οποιαδήποτε πρωτοβουλία για καινοτομία, αρα καί ανταγωνιστικότητα. Δέν λειτουργούσε ύγιως ή κοινωνία τόσα χρόνια, διότι αντί τό «έγω» να λειτουργεί για τό <<έμείς»,
λειτούργησαν οί δικοί μας για τούς δικούς μας,
έναντίον των δικων σας."Ομως τό ση μαντικότερο καίπιό ανησυχητικό φαινόμενο σέ αύτήν τήν
διεργασία αλλαγής πού βιώνει ή κοινωνία είναι
ή καταβαραθρωση της μεσαίας ταξης, τού δομικού ίστού στόν οποίο στηρίζονται όλα τα δημοκρατικα πολιτεύματα.
Πως είναι, λοιπόν, δυνατό να ξαναδημιουργήσεις τήν μεσαία σου ταξη; Διότιχωρίς τήν μεσαία ταξη από τήν μία κινδυνεύει ή κοινωνία να
έκφασιστοποιηθεί, ένω από τήν αλλη δέν είναι
δυνατόν να ξαναφτιαξεις χωρίς αύτήν τήν παραγωγική σου βαση. Πολύς λόγος γίνεται για
τήν έπαναφορα στήν αγροτική ζωή καί στόν
τουρισμό. Ναί, αύτό είναι μέσα στό πλανσ καί
σού δημιουργεί μία αύταρκεια όσον αφορα τα
απολύτως αναγκαία, οπότε πρέπει να είναι μέσα
στούς αμεσους στόχους μας."Ομως ούτε ό τουρισμός ούτε ή αγροτική παραγωγή μπορούν να
Συνέχεια στήν σελ. 8
ο Όταν διαβάζουμε τέτοιες είδήσεις, μας πιάνει τό παράπονο... Γ ιατί όχι κι έμείς; Ό λόγος
γιά τούς Όλλανδούς,
πού χρειάσθηκαν μόλις
δύο ήμέρες, ναί μόνον 48
ωρες, γιά νά κατασκευάσουν ένα τούννελ 70 μέτρων σέ αύτοκινητόδρομο τῆς Χάγης Ό δρόμος
ανοίχθηκε, τό τούννελ
ήταν έτοιμο καί τοποθετήθηκε, καί μετά ό δρόμος έκλεισε καί ὁλόκληρωθηκε καί ό δρόμος γιά
τό τούννελί Κι έδώ γιά
νά κλείσει μία λακκούβα
πλήρεις στρατιωτικές τιμές, 20 βετεράνοι, ήτοι
Ι7 ναύτες, ένας πεζοναύΜε ένας στρατιώτης
καί μία σύζυγος ναύτου.
Οί σοροί τους απεδόθησαν στήν θάλασσα ύπό
τούς ήχους των προβλεπομένων 2] κανονιοβολισμῶν.
· Τήν καθημερινή ρουτίνα τού Ἀμερικανού Προέδρου ανέλυσαν οί «ΝεΨ
Υ0τΙ( ΤίΙΠεε», καί μας
ένημερώνουν ότι ό Μπαράκ Ομπάμα χάνει ωρες
από τόν ύπνο του γιά νά
μήν αφήσει παραπονεμένη τήν οίκογένεια, αλλά
καί νά είναι συνεπής στίς
ύποχρεωσεις του. Τόν
χαρακτηρίζουν «τύπο
τής νύχτας», διότι κάθε βράδυ βρίσκει χρόνο
θέλουμε μήνες ή καί χρόνια. Γιατή
Ο Τ' ακούσαμε κι αύτό!
Ό Πρόεδρος τού Μαλάουι, Πήτερ Μουθαρίκα,
σχολιάζοντας τίς έλλείψεις τροφίμων στήν χωρα του, είπε ότι, γιά νά
μήν πεθαίνει ό κόσμος
από τήν πείνα, μπορεί νά
τρωει ποντίκια ή ακρίδες... Ἐκείνος τά τρωει;
· Ἡ παράδοσις ήταν
οί ναυτικοί νά κηδεύονται έπί τού πλοίου καί
ή σορός τους νά ρίπτεται
στήν θάλασσα. Τήν παράδοση αὐτή έξακολουθεί νά τηρεί τό αμερικανικό Ναυτικό, τό όποίο
παρέχει αὐτή τήν δυνατότητα σέ όλα τα μέλη
του πού τό έπιθυμούν.
”Ετσι, πρίν λίγες ήμέρες
γιά νά φάει μέ τήν οίκογένειά τού αλλά ξενυχτα
καί στό Όβάλ Γραφείο
γιά νά διαβάσει γράμματα Ἀμερικανῶν πολιτών
καί νά ένημερωθεί γιά τίς
τελευταίες έξελ ίξεις. Σ τό
τέλος παίζει καί νίαεο
μισώ γιά νά χαλαρώσει. Φαίνεται ότι αύτά
τά παιχνίδια έχουν αποτελέσματα...
ο "Ε να παγωτό στήν πισίνα ή στό πάρκο αποτελείαπολαυσττκή συνήθεια γιά πολλούς. Όμως,
έπειδή κάνει κακό στήν
ύγεία, οί αρχές τής πόλεως Μπόλντερ τού Κολοράντο απεφάσισαν νά
τό απαγορεύσουν. ”Ε τσι,
τά αύτόματα μηχανήματα θά έχουν πλέον λι χουδιές πού ίκανοποιούν κάποια διατροφικά πρότυ
πα όπως πατατάκια Τά
πατατάκια κάνουν λι γωτερο κακό δηλαδή;
από τό πλοίο αμφιβίων έπιχειρήσεων «Π$$
Ψ85ρ», έκηδεύθησαν μέ
Ίστορικά ντοκουμέντα
<ξΗ παλαιά 'Επισκοπή τῶν Ἀθηνῶν»
Μ Ἐλευθερἰου Ε Σκιαδά (σελ. 4)