Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
5 0 ΛΟΓΟΣ
|οεο8ποι@οω“ετ.ετ ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 8979 - ΕΤΟΣ 32ο - ῖ|ΜΗ Ί ευρώ - ΤΡ|ΤΗ 5 'θΥΛ|ΟΥ 20Ί8
ΔΜω3-ςΜΣΗΣ ΑΥΓΗΣ Η «ΜΑΧΗ»   
<<Πρόος¦ ήρεμα κα·
χωρίς διαθεση για
καυγά ο Φύσσας»
«Εμφύλιος» μεταξυ
8Ρ0 και Οὐ!! για την
πορεία της Ευρώπης
Σελ. δ
Δια πυρός
και σιδόρου
Εχει κάθε λόγο να θριαμδολογεί ο
υπουργός Επικρατείας Νίκος Παπ·
πας για το θεμα των τπλεοπτικών
αδειών και πι διαδικασία που πέρασε
δια πυρός και σιδήρου. Το ενδιαφερον από έντεκα σχήματα που κατέθεσαν φακέλους για ταν υποθολιί υπο·
ψπφιότπτας δείχνει ότι το ραδιστπλεοπτικό τοπίο δεν θα καταρρεύσει και
πως μπορεί να λειτουργήσει και με
όλλους κανόνες .Ολοκλιιρώθπκε με
απόλυτα επιτυχία ιι διαδικασία κατόθεσπς δικαιολογπτικών στο πλαίσιο
τας προκήρυξπς δαμοπρασίας για ταν
χοριίγπσπ τεσσάρων αδειών παρόχων
περιεχομένου επίγειας φπφιακιίς πιο
λεσπτικός ευρωεκπομπής ελεύθερπς
Μαιας εθνικός εμθελειας ενιιμερωτικου προγρόμματος γενικού περιεχομένου για μετόδοσπ υψπλιίς ευκρίνειας (|ι|ς|ι όεῆιιΜοπ).
"Μετα από 25 χρόνια ανομίας. το
τπλεοπιικό τοπίο σαι χώρα μας θα
λειτουργήσει για πρώτπ φορα με
όρους νομιμότπτας, διαφόνειας και
υγείας. Βόλαμε τέλος στο τρίγωνο τας
διαπλοκής "κανόλια-τρόπε:ες-πολιτικοί".
Οι ΙΙ υποψιιφιόσιτες συνιστούν,
επίσπς, πιν καλυτερα απόνιπσπ σε
όσους εδωσαν μεγαλα μόχπ να μα γίνει ποτε ο διαγωνισμός" δήλωσε σχετικό ο κ. Παππός.
Ο λογικός
Εξαρθθπκε σπείρα
που είχε ρπιιαξει
την Αττική
Σελ.δ
το Ρόστερ
ο ιθχρονος
Νίκος Αρσενόπαυλος
Σελ.7