Previous
Next

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Έκρηξη ληξιπρόθεσμων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ΠαἴτεΠιΡοΠΙα8τ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016 /τιμύ: 1,30 €
Ο|ΚΟΝΟ|“||ΚΗ ΚΔ' ΕΠ|ΧΕ|Ρ|·|ΝΑΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ Ετος:9Ζο·Αριθμόςφύλλου:26.101
Πόρος Σέφτσοβιτς
ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μιλαει στη «Ν»
Βόλντι Ντα π ό σκι
 αντιπρόεδρος τες ΕυρωπαΤιΕής ἑτροξίς ς
Ο' Λ|Λ|(ΛΝΟΝ|Σ"0|
ειπΜΜιτιπ ζ ' 7
σήμερα στη Ν
Πόσο κόστισε η διάσωση
ευρωπαϊκών τραπεζών
Η απειλή μιας νέας τραηεάκής κρίσης χτυπά την
πόρτα της |ταλίας¦ με το «βουνό» επισφαλών
δανείων ύψους 360 δισ. ευρώ. Από το 2008 έως
το 2012 οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις χρειάστηκε να
δαπανήσουν περισσότερα από δύο τρισ. ευρώ -ή το
14% του συνολικού ΑΕΠ της Ε.Ε.- για τη διάσωση
ηροβληματικών τραπεζών και τη στήριξη του χρηματοπιστωτικού συστήματος με τη μορφή
«ενέσεων ρευστότητας» ή εγγυήσεων. >7
Οι ευκαιρίες που κρυβει
το Φωτ ετυί5ίη8
Προτασεις για την αναπτυξη του 5ηοττ ετυί8ίηε στην
ελληνική περιφέρεια καταθέτει η 'Ενωση Εφοπλιστών Κρουαζιερόηλοιων και Φορέων Ναυτιλίας. Η
'Ενωση θεωρεί ότι με τον τρόπο αυτό η χώρα μας
θα μπορέσει να αποκομίσει τα μεγαλύτερα δυνατα
οφέλη, αφου θεωρούμαοτε ως η ιδανική περιοχή
για 5ηοΠ ετυί5ίη8, σε συνδυασμό με λίγες ημέρες
παραμονής σε εναν επιθυμητό προορισμό. >ί 4
"|Ο|Λ |'|ΡΛΤ|·|Ρ|Λ «ΚΛΕΒΟΥΝ»
ΚΛΥΣ|Ρ|Λ ΣΤ|·|Ν ΛΝΤΛ|Λ >9
ΤΟΥΡ|ΣΡ|ΟΣ: ΝΕΛ "|ΟΛ|Τ||(|·|
|'|ΛΡ|(ΕΤ|ΝΠ( Γ|Λ ΝΛ ΕΛΟΟΥΝ
Ο| Κ|ΝΕΖΟ| ΣΤ|·|Ν ΕΛΛΛΛΛ >ι3
Φόβοι ότι οι «κόκκινες οφειλές» Προς μς εφο ρίες θα φθάσουν τα 95 δισ. έως τέλος του έτους
'ΕκρΠξΠ λυξιΠ ρόθεσμων
27 - 30 δισ. ευ ρώ, φέτος, οι εΠιΠλέον φόροι Που Προ βλέΠει το μνΠμόνιο
Ορατό τον κίνδυνο για εκτίναξΠ των λΠξιΠρόθεσμων Χρεών Προς τις εφορίες Πάνω αΠό 95 δισ. ευρώ έως το τέλος του τρέχοντος έτους, αΠό ΠερίΠου
90 δισ. ευρώ Που είναι σΠμερα, βλέΠουν κορυφαία
στελέΧ1ι του υΠου ργείου Οικονομικών λόγω των βαρών Που καλούνται να σηκώσουν τους εΠόμενους
μόνες οι φορολογούμενοι. Στα Πγετικά κλιμάκια
του υΠου ργείου υΠάρΧει έντονος ΠροβλΠματισμός
και ανΠσυΧία για μιν Πορεία των εισΠράξεων, καθώς
αναγνωρίζουν ότι τι φοροδοτιιαι ικανότΠτα των Πολιτών εξαντλείται, τα στιγμΠ Που θα ΠρέΠει μέΧρι το
τέλος Δεκεμβρίου να ΠλΠρώσουν εΠιΠλέον φόρους
27 - 30 δισ. ευρώ, Προκειμένου να εΠιτευΧθεί ο οτόΧος για Πρωτογενές Πλεόνασμα 0,5% του ΑΕΠ και να
μΠν ενεργοΠοιΠθεί ο δΠμοσιονομικός «κόφτΠς» μιν
άνοιξΠ του 201 7. Είναι άλλωστε αξιοσΠμείώτο ότι
οι φορολογούμενοι, Πέρα αΠό τις μειώσεις μισθών
και συντάξεων μου είδαν οτους λογαριασμούς τους
αΠό τις αρΧές του τρέΧοντος μΠνός, αλλά και το
«τσουνάμι» των αυξΠσεών Που ΧτύΠΠσε στις αρΧές
Ιουνίου μιν αγορά με αλυοιδώτές ανατιμήσεις στις
τιμές των Προϊόντων και υΠΠρεσιών, θα ΠρέΠει αΠό
το τέλος Ιουλίου να ΠλΠρώνουν κάθε μόνα έναν Π
και δύο φόρους μαζί και ταυτόΧρονα να καλύΠτουν
και όλες τις υΠόλοιΠες υΠοΧρεώσεις τους Που «τρέΧουν». >5
ΔΡΟΜΟΥΣ ΚΛΡ|ΕΡΛΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
Ε|(|'|Λ|ΛΕΥΤ||(Ο| ΟΡΓΛΝ|ΣΡ|Ο| >17
ΤΡΛ"||(Ο ΤΕΛΟΣ
μια |'|Λ ΤΟΝ ΚΥΡ|Λ|(Ο
ΝΛΡ||ΛΛ|(|·|
Λ ιιιτιΕτοιτ >16
τηλεοπτικές άδειες
ΞΥΡἑΜΈἩ ΕΜῖΡ@Π]
Ο ιε"Ο|'|ΟΣ |'|Λ|'||'|Λ» |'|ΛΡΛΒ|ΛΖΕ|
Τ|·|Ν ΚΟ|ΝΟΤ|Κ|·| ΝΟ'|ΟΟ|Λ
Μ η ανεξαρτησία της ΕΕΤ"
Μ οι τέσσερις άδειες
Σήμερα π προθεσμία εκδήλωσης
ενδιαφέροντος από επενδυτές
ΕΟ|ΙΤ|·|ΝΕΤ: |'|Ο|ΟΣ ΟΛ |'|ΛΡΕ|
ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ Τ|·|Σ ΕΤΛ|ΡΕ|ΛΣ 15
.. ¦ , , 6
Ευρωπαικό Ταμεισ Επενδυσεων
ΕΤΠ|·|ΣΕ|Σ Τ2Τ Ε|(ΛΤ.
ΣΤ|Σ Ν||(ΡΟΡ|ΕΣΛ|ΕΣ
[Η. Βρετανία] Δέκα μέρες μετά το διιμοψΠφισμα
Διογκώνεται Π λαϊκά
Με ΔΡΑΣΗ Πο" ΜΜΜ δυ σαρέσκεια για το Β1“εΧ1τ
[Υ||Ο||(] Πέντε τρόΠοι να εντοΠίσετε τυΧόν λάθΠ στα σΠμειώματα μις εφορίας
Δια ρθώνοντας μιν εκκαθάριση ΕΝΦΙΑ
Πέντε διαφορετικών ειδών ελέγΧους
ΠρέΠει να κάνουν οι φορολογούμενοι
στα εκκαθαριστικά σΠμειώματα του
Ενιαίου Φόρου Ιδιοκμισίας ΑκινΠτων
(ΕΝΦΙΑ) του έτους 2016, τα οΠοία θα λάβουν εντός του Αυγούστου στους λογαριασμούς τους οτο σύσμιμα ΤΑΧΙδΠοτ. Οι έλεγΧοι αυτοί είναι αΠαραίτΠτοι διότι μΠορούν να βοΠθΠσουν τους
φορολογουμένους να εντοΠίσουν τυΧόν λάθΠ τους κατά μι συμΠλύρωσΠ μις
δόλωσΠς Ε9, τα οΠοία έγιναν αιτία να
Χρεωθούν αδίκώς με υΠέρογκα Ποσό
φόρου ακινύτων. Το εκκαθαριοτικό
του ΕΝΦΙΑ αΠοτυΠώνει ό,τι ακριβώς
έΧει δΠλώσει ο κάθε φορολογούμενος
οτο Ε9 για τα ακίν1ιτά του, οΠότε όΠοια
λάθΠ εντοΠίσει μΠορεί να τα εξαλείψει
με μιν υΠοβολύ διορθωμ1αις δύλωσΠς
Ε9, αΠό ταν οΠοία θα Προκύψει νέο
διορθώμένο εκκαθαριστικά Η «Ν» σας
ΠαρέΧει αναλυμκές οδΠγίες για το τι
ακριβώς ΠρέΠει να Προσέξετε στα «ραβασάκια» του ΕΝΦΙΑ. >4
[ιδιωτικοποιήσεις]
Μεθαύριο
θα «σ φΙ1 ρίξει»
ο διαγωνισμός
για ΤΡΑΙΝΟΣΕ
Η ώρα μις αλύθειας για μς ιδιω
τικοΠοιΠσεις μις ΙΡΑΙΝ ΟΣΕ και
τος ΕΕΣΣΤΥ φαίνεται ότι έΧει
φτάσει, αφού εκτός μεγάλου
αΠροόΠτου Π Τετάρμι 6 Ιουλίου
θα είναι Π καταλ1ικτικΠ αμερόμΠνία κατάθεσΠς δεσμευτικών
Προσφορών. >Τ 2

Τελευταία νέα από την εφημερίδα