Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Βσσιι·Ρσσσέστσ! 3 στη λίστσ |Γκσσσπσ. ΦσσνσστσΒ. Κσσίγ·σ
Μ Και ως ο Μ. :ΠΜ οι ΙΜ'
ΜΜΜ υ ·ΗΜωηΜΜαΜ
20%. ΓΑΥΡ0Σ
τηςΔΕΥΤΕΡΑΣ _ σ σ  : , 77 
ΕΒὁομσ6ωίσ _; . , ' Δα Ρ 7
ΜΜΜ .  σ . ϊ 7 7 7
Εφμερίὁσ. Αμ  ζ “ Ι _ Ζ ,
Φύλλου 299. · ' . _ _ 7 η· 
Τιμή: σ.σσ ε - ' - -· ἶ -- 
88νῖῦ8.¦Π ί @πωσ
Ρ α 7 λ ` σ .' Ί ζ
- Κ; _  ϊ '
_ Ι' η 6 .
| Ε ,δ 
. ¦ ν
- _έἰ··'“ Νέα “ .
“ΜΔ-ι η
'_”¦Μ , _ κ Χ . ' ε 
_· Ετο1μος μπακ, γ1α να Βοηθηαε1 κα1 μΠρ0ς,
. ·-- ··· α , .σ (Η, - σ “ `“··' γ
κα1 Π1αω · Δεν εΧΣ1 κανΞ1 Προαφορα η Δ1ον`γ1α Μαζουαἴςου “·
.¦ Π .¦ _ _ . . , _¦ Η >< -· ι . Ω
' ' ^ ~ ν σ· .τ ~  . ν 
· _ - Δ-» Γᾶ · ` _ - 
τ'·> ·
7|··ῆ·
ὅΞΡἩΠἩΡΕἱέ .
Μ 'ΤΜ|||ἩΕΣ,     Ἡ8σΝ9Β
 α] "Υπ" _ η · -·
ατὁΠΞρ της Κορούνια και
01 ΙαΠατοἰ ΣΠ1μέ·νουν
σισσιηγ·κή
ἔ της λύπης σε
Γιατἰ ο Βίκτορ θἑλξ1  σ|"λ° "ε'ω"° έ·
να αποκτηΘεἰ αμεσα
Παἱκτης για τα ακρα Εης   
ΞΠἰθΞαης · Η καταατα ΙΠ”Μ"' , "ΜΜΜΚΜΜ"'ΤΜ“Μω ωΜωρν°ω
ΜΗ ΠΙ ερωτηματικό μα Μ·Μ·Νω ΜΜΜ "σσνιρσφ·σιων ί Μ“ν0ΜὶΜω·
Μ ω, ¦ . · “ . ..μ ·ΠρωισΒλήφ·ες Ελλάδα σαφως σόλσ.νἱκησσν 8-5
Ιον φορτωμΣνο ζω ·Μ·ΠΜΜ ·Μ·ΡΜ··Μ "Μακη" ενω' - · .
7 ΜΜ·Μ ·_-·Μ " · · ` ΜΕ""ω'