Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
α τα" γκαρντ τπς ῖααμπζαναπα· Ι
πρατααπκι και αν περναει απαρατιιαπτας
από τανς αΩνμπιακανς
χ βέβαια. Μ α Σ"'Ρ°· ατα πΜπνμπιακα α
χ ἐκ"
· ιν .
Χ ααα· αν “Μι να θα· Αγρα·ανπς. ΜΜαΜ. κατα
ΚΑΝΕΝΑ Μ°ΜΞΝ0 Ι Ι και· πτανιιΜ απνμπιακαι
Εκει τα -πκκττα- “°="°°ἔ°' "Κ γ και καρτ: παταω για να
Μπα και αντας αν έχει " Ρ"'"= . παν· ατα Βια α αι πααπααπκαααι πατα ΜΜΜ Ενααπιγκας α Ι Μἑὲΐ ;=:"' ι Ί. η. νιιτΩς τανς ατα πιμανι να
ε" .Σ κατα τα απο. ιι τινα ταν αν ειναι . Ο α Ϊ' αανν απο τα πωπω.
' ΤΝ: Δ ε απαγω·ντικπ για τανς Παιααιὡτ·ς. ' ΐ'"'ἴ' °"° - Ι ' :ὁ ω· να ε“ανν και τπν
Δ/ντ τις : ο . Ν ικα Η Η | δ τις πααατι αντι ανι·Μαια. τινα· / "ἔ=ῖἑ°: · καταατααπ των αιωνα
αξαιαατικας ακαατα και
ααγαναναι ααατα
ανω" παααταιμααιας
/'Ρ τα” αι μανατττα
Δ|Β"θΜΜ Σ"Ἡ°Ε'Η©: ΣῖΡ|Τ°Σ "|ΚΡΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 4 '0νΛ'°Υ ΜΜΕ Ο λΏ- 2227
η" τα πανω ταν εκει παπα να” ατπ
Η ΖΒῶῶΠῶ
ω°”ρ“ πιατα"τπς. Μπα ανακααἙαα · , χ 7
ανντκαμανπ μαμα αι κ" ΡΜ" 'κ "'"°"'κ ς. Ο : . μ Η' ΠΑΜΕ' ΐ"Ν
““%Ἡ$=: °“ “=Ἡἶἔ'Μ” °=¦¦=ΐ¦Ἡἔ ` Δ ΙΕ” ':Ξ . · “~ πανια" των: ιιαιττΛικαπ
απακτπααι ἀατω τα 80% των :τ 7·:
αικαιωματων ταν. ααν ένα
καααατῶς αννιαιακτπαιας με
απππ αμααα·. νπαατπαιζαν
ΜΜΕ τπς Ρένη"
Μαντώ. Μινι· πιο".
ειναι αν αναικτπ γραμμή
με των». να" και
ΜΜΜ. παααπα
Μπας να ταν πανι
αμααα ατα
καμπιαναται
πωπω"
για ταν πωπω”
κ" ως Μέσα ατπν επανω· ανασα να
"Η” ταπειώαανν αι πωτωππτες τα
"Μ" μεταγραφή ταμματα0ιΜακα. αν και έχων ο Μ Μ
ι ή. * Μες α Πιο Με· και πανια·
ο" με 5 παααιτιι αικαναμικα περιπτωαπ α ατακακτΞα ανω" των γκαπ
¦"¦°"_ τπς πόρτα α ανακαατιιαι αμκ·τα ταν ΠΟΥΝΤΑ Η· "Ν ·ΜΚ·Μ·
"ύ" "ω τπς * να .. ._ να Γ '
"ω" κ ατπν πριμέαα› α 'τι παγαται ατιιν ιαπανια για
"ΜΒΜ". ταν Ματια τπς και. τα αναμα ταν
Ν "Μ απαιαν γΜτπκτ τις ταπεινταες νέα”
'εακαται
τα μααπμααι α αικταα
απα τπν ισπανια ο ανακα
μανας “τα τα ταπας τπς
απαγτι·ματινπς πααπανπαπς να
έχει μια αντιιτπαπ μεταγρααικπς φωτα με ταν
αατππα
αααμα τιποτα
για "Λ ΚΟΡΗ!
Η :αντααααντ ανετα·
να ααα ταν Μααακινα.
Μια ατα αιμανι ανν
εκει σταααι καπαια
πα6τααπ
καμπ: τι απακαπνν·αν αι
καιιαιαι για τανς ααανς τπς
ματαγαα0ιις ταν Μια". αι
πααταα·ις αταν απνμπιακα για
ανμματακπ να ανγανατιατικα
τανανανα και τα εναιαωααν απα
τα Μαγια για ταν Ματια·
αι ·ταικαπαα· ιιταν
καταιγιατικαι ατα πρῶτα
πμικαανα και πἑτνκαν αννα” γκαπ.
κατι παν αν “κι καταωαει καμια
απα" Εθνική ανασα ατπν ιατααια
τπς αφγαν·απςι
Μαιας ατα Η' α ακα με ππααα ααα τα ακαα και και
ατα αν' α παγκμιια με καναπια εγνατια τα αν α Με
τανς Μπαντ αναμπααανς να αντιααααανν. ατα τα·
α να" με έξακα ααντ έξω από τπν ΜΜΜ πτμιακα
αγωνια· ταν Με". ταν ακα· ατα 3-0 και ατα τα· α
ικαιτζμαν έκανα τα Μ να τετ α τα με ταν καπντααααν
:τα ' ή πμικαανα αι
ιααανααι μειωααν να Φ'
ατα 58' με ταν :ιγκ'ααααν.
Μπα στα αν' α :ικό με
κωαπια π€τνκε τα 8-4 για
τπ παπα α Τα από 54
αιαμαΜαα ατα 84' με
κωαπια α 'απιααναααν.
μαιῶναντας εκ νων για
τπν ιαπαναια
“τα α "Με ΜΝ τπν πωπω αακπαπς
Με απα να· ειναι αι
·ι·ιεπειαινει τανἰ
Ντε πα ταπεινα
Μπιτ. ΜΜΜ. : _ 4 < πω”
:τπν ταπικιι ανααια π απακτπαπ ταν . Μ· “ΜΜΜ ` · _ _ " ἰ__ _ Μ:
τακααναν=αιαταααν μπακ απα ταν Μ _ τ · Μ _ μ_ ὶ- ·> Ν Λ ΙΜ και αανα
απνμιιιακ α κας και αιμα” - ὰ Μ > τι 7 Μτνκαν απο ένα και
ατπν και" για να απακππ- . ¦ / , Λ  Ι  Ξ
“και π ματαγααω ταν και / - 
να -πεταεαι- μτααναια μα ι ' έ . τ τ . τ ω '
τπν απααταππ ατα Νπγια χ ο η" °'° η '° .. .  
γω ω "Με" "Μ", ρ Ι . τπς ιιαα·ταιμααιας ταν και αταιμααται για τα παντα τναωπαικα παικνιαι Α 4- . Μ
“°”¦°¦""ω¦ . "ν ι τπς ΞαΧαανπς ιατααιας ταν α τα ηατ- μπακ· 7 . _ ν θ Ω ἡ αν!” °'° Μι ι. Η
¦¦¦¦“Μ° “Μ .ω Β ατα .κρπωννττα- τπς αανπικπς αιώνας α η "Μ "ύ - ' °?'"°"“ "'°"'” Ο"
συμμετοχές σε σννοπο τα στα· πουτανα και Μπραντ· τα ω " " "Μ ° Μ. Ἀ . °“°“'° “ΡΜ α” °“°
αγώνων τω παατααΜνατας κ ΜΜΜ που ένα. τα όνειρα παν Μ Μ . ε;
απαακανν. με πανια αναιαααααντα η Μ°'°'Μ"ἱ"Ψ "Μα" '"
' και ' ' ` 'ΑΜ 'Μ
' ' ιιωιΜ ,
Γραφει ο ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓγΦταπαΜα: (ΜΜΜ 3)
με τιι τααιαααα ατπν πανια"
απεγκαμενπ
“μπαι
πγαππτα Μα:ι'ιαιν πταιπαν
πέντε πανια
α μαγαπας μαν # ¦ .Δ
ααεΜς / ' Δ' _γ Ϊ Μετα ταν :ινγκπαταν.
γαναας έγινα έ ' Π αι ·παααιναι· ανακαινωααν και
και ακτινας χ ταν Τάιμς τπς Μπορω
πΜααὲπιαα . '
"Ο ·Μ· ι
. . ·ι - α παικτπτ παν .
Ηρθε τα” και α _ _ με να μαγικές αα==ι·====α α
π να" μαν γ ταν εΜνί“·τ νπαακει ααας
'Η ΜΝ σκατα” 'Η' ατα παταω·
°ΛΥΜΠ'ΛΚ°! τινα κι· από ατι αν μανα· τις
ν· Μωω ¦ 7 τα καΜκαιαι α πνγαναταν
'Η "”ῇ ΠΕΠΜΑ": Μπακ" "και αμα" ψ
"ω τ·πικα τπν στα ΝΒΑ. α
..Μα ΜΜΜ Μπα Μαννα ι · ή
ταν κόατας “ ^ 1]
-αατατ-... - ΖαναΜν
977"08 851108 28 Δ
πως ατα α' πμικαανα. α πανααπναικας
αν ανακαπ·ντπκ· να απικρατιια·ι τπς
παπα ααιΞναμπς Παω μ· γκαπ των
Βιγιααανας ΗΤ). πατα αν'. εκταπεαπ
αγαπω α !τπν απαναππψπ α αναμας
ταν αγώνα απεαε και πανω των πωπω
αππαγῶν ταν ττααματαιανι α αακααι ταν
των" ατα αν·
με Μ "Μα Μ°Μ”' σε
των ΜΡ”. ΜΡΨ“ΜΜ κι"
απαντπαπ απα ταν Ηπανααναπ. α
απαιας να τα αιμα ταν ένα·
πΜαααιατπτα να παει ατις ΗΜ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα