Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΜΟ Ο
ΕΣΤΙΑ Ψ
ΜΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ Το 1894
Μ Γενικα αίθριος καιρός μέ τοπικές νεφώσεις στα ήπειρώτικα τό μεση
στα ὁρεινα.Ἀνεμοι βόρειοι τοπικα 7 μπώφόρ στό Αιγαίο. 'Η θερμοκρασία έως 35β.
μέρι-απόγευμα καί πρόσκαιρους όμβρούς τ
Δευτέρα 4 Ίουλίου 2016
Ανδρέου ἐπισκ. Κρήτης, ποιητου του μεγαλου κανόνος.
Μιχαήλ Χωνιατη ἐπισκ. Ἀθηνῶν
Νέα Σελήνη
Ανατολή ἡλίου θ.08'- Δυσις 8.5ι'
Ἀριθμ. φυλ. 40489 | Τιμή ι ,50 θ
Αμερικής 9, ΤΚ, ι0872, Αθήναι, ίηίο@εειίαηεννε,ρτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 822088ι, Με: 210 824807ι
Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομές: 218 0170870 - 210 8227870
"Ετος ι2εον
ῦΕραστες
τῆς αθλιότητος
ΌΜΜΜΜ·*
ΜΜΜΜΜ
ΜΜ“ὁΜὁΜΜ
Ύ ωΜ“ω
Στήν διαθεση
ζώων διαχειριστών
Πλήρης απώλεια τής οικονομικής αυτοτέλειας
Η ΑΠΕθΝΙΚ0Π0ΙΙ·ΙΣΙΣ τῆς
ἱΕλλαδος έχει πλέον ὁλόκλη ρώθεῖ.
τήν ευρωπαϊκή υπερδομή τών
Βρυξελλών, τής Φρανκφούρτης
ση, αλλα καί τό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Στη ρίςεώς πλέον έλέγχονται από τήν Ευρώπη, ή 'Ελλαδα
έχει ουδεμία αυτοτέλεια. Παραλλήλώς, όλες οἱ «συστημικές τραπεζες», τέσσερεις τόν αριθμό, πού
ένσώματώσαν τίς κυπριακές, καί οἱ
”Ελληνες φορολογούμενοι εἶχαν
συμμετασχει στήν ανακεφαλαιοποίησή τους μέ τουλαχιστον ΖΟΟ
δισ. ευρώ, έχουν έπίσης πλέον περασει σέ έλεγχο τών ξένων, τόσο
ώς πρός τό κεντρικό θεσμικό πλαίσιο τῆς Ευρώπης, όσο καί ἰδιώτών,
όπως ὁ κ. Πόλσον. Μαζί μέ αυτές
έλέγχονται τό σύνολο τών δανείων έπιχειρήσεών καί νοικοκυριών.
'Η αυτοαποκαλουμένη πολιτική, τραπεζική και έπιχειρηματική έλίτ τῆς χώρας πού από τό
1996 αρχικα, στή συνέχεια από τό
2001, καί, τελικα, από τό 2010 καί
2015 τήν ὁδήγησε έδώ μέσα από
μία πορεία καταστροφής έντός
ευρώ, έχει να απολογηθεί: 'Η Πόλις 
τα καί να λειτουργήσουν τήν Ἀγία
Σοφία ώς τέμενος.
Άμεσος υπή ρςε ή αντίδρασις του έλληνικου 'Υπουργείου
°Εςώτερικών. Ό έκπρόσωπός του
Ευστρατιος Ευθυμίου, καλεσε τήν
Τουρκία «να προσαρμοστεί στίς
απαιτήσεις του ευρωπαϊκού πολιτισμου καί να σταματήσει να υποστηρίζει αναχρονιστικές καί ακατανόητες δραστηριότητες», καί
«να έπιδείςει, έπιτέλους, τόν απαιτούμενο σεβασμό πρός τό Διεθνές
Δίκαιο καί τίς διεθνείς υποχρεώσεις πού έχει αναλαβει για σεβασμό του συνόλου τών μνη με ίών πού
βρίσκονται στήν έπικρατεια της,
χριστιανικών ή μή».
*Μ·Μ Ξένα αυτή έχουν τήν ευχέρεια να καί τό ΔυΙΤ οἱ στόχοι του προυποΜἙ ΜΜΜ διαριἔΟ“νι] να€πηΡεαἔΟυν ταιιελη λ9γισμου. ΤαντΡχρρνωα η ΓενιωΜ του ΤΧΣ, αλ7ἐα και τις διοικησεις κη Γρτιμ)ματεια θσοδών δἑοριζετων επονομα ομενων συστημικων ται και ε εγχεται από τούς ένους.
ω Μ Η Μ τ ~ = > · ν ¦ . ι τ . ραπεζων. οι εξελιἔειΞ ερχονται Ομοιως, με την διαδικασια του
 να συμπληρώσουν τήν συνολική «δ οσωνο ικοῦ ένω» ἐπί πα.
“ _ _ _ πμ μ Φο
*”· °“ ειΚόναπλἡρΟΌΞαπὡλειαΞ τοῦ ελἑΥ· αλο ων πλεονασ ατών-στό ων
Μα α > > · ~ τ > τ ρ γ μ χ °
χου στην οικονομια της χωρα απο ή πορεία τών δαπανών του κρατους
 έγχώριους πολιτικούς, οἱκονομι- καί τό ὲπἰπεδο δημοσίων ὲπενδύ_
α· Μ α "Μ “Η κούς καί έπιχειρηματικούς παρα- σεων) μισθῶν καί συντάξεων.
Μ* γοντες καί θεσμούς. °Εαν έπιχειρή- Ε | Ι ν
μ Μ σουμε σώρευτικα να προσμετρή- β) Η δημ9σΨ πεΡιΟυαια”εχει
ω* σουμε τό νέο καθεστώς πού βρίσκε_ παραχώρη θει πλη ρώς στρν ελεγΜ Μ¦”“ ταισἑ ἰσχὐ και χαρακτηρίζεται ὡς χο του <<κουαρτετου» Ευρώπης,
Μ·ΜάΜΜ «μεταρρυθμιστικό» και διαρθρωτι. ΔΝΤ, αρα και στα ξενα ίσαμε για
““ κα «έκσυγχρονιστικό», μπορούμε τΟΥ επομενο αιωνα μεσω τη; Εταιῖ
ΜΜ·ΜΜ·α νἀτόκαταιρἀΨ0υμε α Με “ως ΜΜΜ Περιουσιαι και
σε: Μω Μ “ώ α) Στα δημόσια οἱκονομικα, οἱ ΣυμμετῖχωΥ. Ι ξ 3 |
Μ Μ” έθνικές κυβερνήσεις έχουν απώ- Ύ) Οι τραπεζεΞ και Οι ιδιωτικεΞ
*Μ μ· η ΗΜ· λέσει τόν έλεγχο τών προϋπολο- περιουσίες. Μέ δεδομένο ότι ή Κεή ω Μ γισμών καί τών έσόδών του κρα- ντρική Τραπεζατής'Ελλαδος, ίδιωῳ Μ τους. Αυτό έχει συμβεί από τήν τική ώςπρός τήν μετοχική τηςσύν στιγμή πού μέ τα μνημόνια καί τα θεση καί τοπικό παραρτημα τής
= η προαπαιτούμενα ὁρίζονται από ΕΚΤ ώς πρός τήν θεσμική της θέΩω· Η ΜΜ“Μ'Ν Μή
εΗ 5 λλ ί ~ ε ί Σ ί
Μ"..ΜΜ“ α αγη της Αγιας οφιας
ΜΜΜ” τ τ τ
“ω Τ Τ
ΜμΜ.Μ β
ΜΜῳ ¦ τ τ ¦
μ Σχεδιασμενη προκλητική συ μπεριφορα μουεζινη
#8 Μ και”
Μ “ή ΝΕΑ πρόκλησις, πού αποδεικνύει από ὅπου μετεδίδετο στα μεγαφώΜ Μ Μ ότι ή Τουρκία προχωρεί μεθοδικώς να τών μιναρέδών. Στήν προκειμέΜ” Μ Μ στήν μετατροπή τῆςἈγίας Σοφίας νη περίπτωση, ή πρόσκλησις του
* σέ τζαμί, σημειώθηκε στήν Κών- μουεζίνη μεταδόθηκε τα ευθείας
 σταντιν9ύπ0λη. ΜεἙα τήν καθη: από τήν τηλεόραση, πού μεταδίδει
Μ μερια εκΦώνηση και τηλεοπτικη καί τήν καθημερινή προσευχή του
ωωὡΎ- ω* μεταδοση μουσουλμανικής προ. ωμή εἶναι δέ χαρακτη ωστικό ὅτι
ΜΒ Ω ·Μώ σευλη5 ποθ ΨαλλετΕ" απο ιμαμη ήταν παρών καί ὁ έπί κεφαλής του
Μ Μ κατα Τζην διαρκεια του ΡαΜα"0υ= Συμβουλίου Θρησκευτικών 'Υπο48% Μ * Μ ”Νά τωρα εΗΦανΕσθηκἶμωεῷΥη5 (μου' θέσεών, Μεχμέτ Γκιουρμέζ.
Μ σουλμανος ιεροψαλτης) ο οποίος θολ 5 | | δ | |
η* απηύθυνε πρόσκληση για προσευ- α αυτα= σε σαν νασμ0 με
 χή «Ἀζαν» μέσα από τήνἈγία Σο- τις ἐπαναλαμβανόμενες «ὲΚΚλἡ·
Μ Μ φία. Να σημειωθεί ότι τέτοια πρό- σας» παΡαΎόΥιων τοῦ κα9εστῶιΟΞ
“ώ ”Μ“ὁὡ σκλησις ακούγεται από τούς μινα- >Ερνι0Υαν για μετατροπη τῆς Με·
ΜΜΜΜ ρἑδες της Μιας Σοφίας τα τελευ- γάλα Ἐκκλησίας σέ Ξζαμί= καθι ταῖα τέσσερα χρόνια, αλλά μέχρι στουν πασιφανές ότι ειναι σέ ἐξέτώρα ὁ μουεζίνης τήν έκφώνουσε λιςη τό σχέδιο τών Τούρκων να
Ζ από χώρο έκτός της Ἐκκλησίας, αγνοήσουν τήν διεθνή κοινότηΣ ί Τ” < ί
Μ” ο ¦ ,
ΟΨΗ” Ο,τι θελουμε γραφουμε
Αυτοκτόνησε χθες ο Κυριακος Μαμιδακης της
τα οιι υπο το βαρος τών η* ὐ-¦ η? ή Μωβ. Ἡ α πω·
τραγικών οικονομικών _ Μ Μ · Μ “ Μ Μ Μ·
όδιεξόδων τις Μαι· ΜΜΜ* ·ωΜωΜ κωΜ·“_
Μου· Η" ψωμϋΜ ”αΜ·“ὡ Α Μωα
ΜΜΜ ·Μ_'Μὴ ΜΜΜΜ· ωψω·α*
μψΜ ΜΜΜ ·*ῶ“·” ωΜ#κωαη
Σήμερσἡ ἐπίσημη ὑπο_ 'ή · | ΜΜΜ*ΜΜ ”τρωω”
δοχή του"Ελληνα Πρω- "". ” 
θυπουργου καί οί δια- α Μ Μ ῳ Ω ·_ωω·Μ
βουλευσεις τών κυβερ- Μ ω Μ η ω ·ἑΜ“*-“
νητικών αντιπροσώπιών .Μα '-'” ω Μ · ω Μ
. . Ή·Μω "Η
στο Πεκινο. Η· ώ Μ “ο ω Μ
_ ςωωὴως* ΜΜΜ*Μ Μ Ο· ω Με· " Μ ἡ ή ἡ Μ
Τό-” "ὴΜωω· μ·κ·ὴϋῳ· -·- |
*Μ Μ“ΜΜΜ _*”“·"”“ _ΜΜ
°Εκατόμβη νεκρών σέ Μ
δυο νέες επιθέσεις του Μ·”Μ” Μ ”*Μ“”"
|8|8στό'| ακ.'Ἀδο οτέ- αΜ·Μ Μ·ὐΜωΜ -ΜΜὴΜὺ
λος είχε ή όμηρία στό Μ__.ΒΜ- ω“Μ···α ··ω·*·”
Μιτονγκλοντες. Μ· 'ΜὐΜΜ *η··”··» -·-··_ωωωαΜω ···*·Μ “ΜΜΟ
 20 'ΤΜ#ωωω 
; Μ“ὴΜ“ -·ωιω·“ ΟΜω
9 , Ϊ Ί ι τοι Η
Συμφωνία «Αυγή ς»
με «Καθημερινή»
Γραφει ὁ ΝαπολέωνΛιναρδᾶτος 
ΑΝ ο δικτατορας της Βόρειας Κορέας, Κίμ
Γιόνγκ Ουν, γνώριζε ελληνικα, θα είχε τήν δυνατότητα τήν προηγουμενη Παρασκευή να θαυμασει καί να ζηλέψει τήν ομοιομορφία καί ομοφωνία των ελληνικών ΜΜΕ στό θέμα της βρεταννικής ανεξαρτησίας. Στό δελτίο του Μερα τό
θέμα ήταν οι <<αντιευρωπαϊκές τασεις», μιας καί
για τό μεγαλο καναλι ή ευρωκρατία των Βρυξελλών είναι ή Ευρώπη. 'Ενω στόν ΣΚΑΪ έγινε
λόγος για τόν <<ίό των δημοψηφισμότων που
προωθουν οι ακραῖοι».
Στήν «Καθημερινή» γινόταν εξιστόρηση μιας
<<αντιευ ρωπαϊκής ιστορίας», των δη μοψηφισματων, ένω ή «Αυγή » έκανε λόγο για τα στελέχη
του Βτεχιι που συμπεριλαμβαναν <<ακροδεξιους,
ξενοφοβικους καί ανοιχτα ρατσιστές». Αυτή ή
ίδεολογική συμφωνία μεταξυ <<Αυγής» καί <<Καθημερινής» θα τρόμαζε ίσως καί τόν Κίμ Γιόνγκ
Ουν, αλλα στήν ίδιαίτερη ελληνική πραγματικότητα αυτό τό γεγονός περνα απαρατήρητο.
'Ας μήν ξεχναμε τό περσινό ελληνικό δημοψήφισμα καί τήν ομοιότητα του πολιτικου πυ ρήνα του <<Ναί» καί του <Ξ'Οχι» στό δημοψήφισμα.
Μέ τους πρώτους να υποστη ρίζουν <<ας παρουμε όσα μας δίνουν» καί τους αλλους <<ας ψηφίσουμε να μας δώσουν περισσότερα», Είχαμε
δηλαδή ένα δημοψήφισμα παραλλαγές του ζήτουλα. Σέ αυτό τό πλαίσιο σκέψης είναι προφανές ότι ή ουσία της πολιτικής αντιπαραθεσης
στήν Βρεταννία ήταν νοητικα μή προσβασιμη
στό έλληνικό κατεστημένο, μιας καίαφορουσε
Συνέχεια στήν σελ. 8
δρόμιο τής Παφου. Πρόκειται γτα αεροπλανο τής
Εγω Αυ: μέ Ι 79 έπιβατες καί έξι ατομα πλήρωμα που έπρόκειτο να αναχωρήσει για τήν Κρακοβία τής Πολωνίας. Όμως,
· Τρείς μεγαλες έταιρεἴες,
ή Ισια!. ή ΜουἰΙΕγε καί
ή ΒΜΨ ένώνουν τίς δυναμεις τους μέ στόχο τήν
δημιουργία αυτοκινήτου
χωρίς όδηγό. Σέ πρώτη
φαση σχεδιάζεται ή βασική πλατφόρμα καή αν
όλα πανε καλα ένα πρωτότυπο θα είναι έτοιμο για δοκιμές μέχρι τό
202Ι. Τό συστημα αυτοματου όδηγήσεως που θα
αναπτυχθεί θα δοκιμασθεί
σέ διαφορα μοντέλα αυτοκινήτων τής ΒΜΨ πρίν
οί έταιρεἴες προχωρήσουν
στόν τελικό σχεδιασμό.
· Στήν έξωτερική μοναδα κλιματισμού τού διαμερίσματος τα παράνομης ἐρωμένηΞ του «κρεμάστηκε» ένας Κινέζος για
να κρυφτεἴ από τόν απατημένο σύζυγοΙ ό ὁποῖος
έπέστρεψε ξαφνικα στό
σπίτι του. Καί δέν είναι
μόνον ότι τό διαμέρισμα
βρισκόταν στόν 8ο όροφοΙ αλλα ό έρωτυλος Κινέζος δέν πρόλαβε να βαλει τα ρούχα του καί έμεινε έκεΐ τελείως γυμνός για
αρκετή Ἀκόμη χειρότερα, υπήρξαν περίοικοι που όχι μόνον τόν
βιντεοσκόπησανΙ αλλα
έσττευσαν τα «ανεβασουν»
στό διαδίκτυο τα σχετικα
φίλμ.
·Σμήνος χελ ιδονιών
απέτρεψε τή ν απο γείωση έπιβατη γού αεροσκαφο υς από τό αερο
ένώ έμπαινε στόν διαδρομο γιά να τροχοδρομήσει
τό σμήνος των χελιδονιών
έπέπεσε έπ' αυτού, μέ
αποτέλεσμα οί κινητήρες
να «ρουφήξουν» αρκετα
από αυτα καί να υποστούν σημαντικές βλαβες.
Τό αεροπλανο καθηλώθηκε για επισκευές ενώ τό
δρομολόγιο πραγματοποιήθηκε από αλλο αεροπλανο, μέ πέντε ώρες κααστέρων.
Ο Ύπουργεἴο. .. Ευτυχίας δημιουργησε ή 7νδία.
Ἡ έδρα του δέν είναι στήν
πρωτεύουσα Νέο Δελχή
αλλα στήν έπαρχία Μαντυα Πραντές στην ὁποία
τό ποσοστό αυτοκτονιών
είναι ίδιαιτέρως ηύξημένοΙ κυρίως μεταξυ σπουδαστών καί αγροτών. Τό
έργο τού υπουργείου θα
είναι να ένθαρρυνει τους
πολίτες τα ασχοληθούν μέ
τήν γιόγκα τήν πνευματικότητα καί τόν διαλογισμόΙ προκειμένου να καταπολεμήσουν τό αγχος
·Οί φωτογραφίες ένός
σκελετού που εύρέθη κοντα στήν λίμνη Λόχ Νές
τής Σκωτίας έξήψε καί
παλι τήν φαντασία τών
έπισκεπτών τής περισας σχετικώς πρὸς Τήν
ύπαρξη τού μυθικού τέρατος. Τό γεγονός όμως
ότι ό σκελετός είναι σέ
προχωρημένη ἀποσὑνθεση δέν βοηθα στήν έξαγωγή ασφαλών συμπερασματων.
Ίστορι%α ντοκουμέντα
Μία τελετή στή Μητρόπολη
και μια σπανια φωτογραφία
Μ Ἐλευθερἰου Ε Σκιαδά (σελ. 4)