Πρωτοσέλιδο Free Sunday:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΕ' 'Η. Μωι κ£1ΜΠΨ ΕΗ|¦¦ΠὶΗ¦
' · ΜΒΜ ΑπΠκΛεπτ1κΗ ΠροεωΠρΔ Για Με ΔΝΔΓΝΠΠΕε ΤΗΕ Εεεε ΜΜΕ! ΜΜ0Μπ ΜΥ ΜΜ° ““·==#ΜΜ“'=-=Μ
Μ και Μιλάει· η· κι ΕΜΗΜΜ. ΕΜ μ η
ΜΝ!
Ι - ο | 3.4 Μ 'πω. Η! :κ "ΜΜ·“Ν"Μ“ Μἡ·'ΠΜῖ"Μ Μ
ΜερὁιΟτε ΙΒΑ εκπτωση ¦¦.ΕεωΜ“ “.“.ω.-ΜΜω...“.ΜΜ
¦ ΗΒΗ .Ή 1. ΗΜ Μι 'πωῷ:Μ'·ῇ: ΗΜ τη' ΜΗΝΩΝ ΙΜ.
ΥΚ] Πε ὁιΟκΟΠες σος " ' ΜΜΜΜΜ-ΜΜΝΜΜ-ΜΜψ 
κΟνΟντος ΠΝ κρἐΠΠΟὴ σος β¦ὲ'ὲ::ἔ;ἑῖΨπ
 Ρ Η ' ΕΞ Ξ Η Μ'Μ ΜΜ“ἩΜ|ῖ
ΟΠ] Ηοϊε!5 εοΜ' 59Η“ῦ“”^"Ε5ῦ"
- Μα.: π :-:ΙΡς:Η.:.:· ·
. Ξ ΕϋΠΟ 20% ΑΦ|ΕΡΩΜΑ
03||Π 7|| Ϊ ό . Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΠΑΡ ΤΟΥΡ|ΣΜΟΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ #372 _ Ϊ - Ξ Μ' Τογ ΣογΠΕρ ΠΑΡ Η ΝΕΑ ΒΑΡ|Α
μ " |0 |
<@› · Ι  ἔΗΣΜΗχΑΝ^
Μ.ἰτεεευΜεγ.9τ - ί - σελ' 
κγΡ|ΑκΑΤ|κΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ #Δ|ΛΝΜΕ|Ἀ| ΔΩΡΕΑΝ
 . Το ΒΗΘ( Ἐ·.ΠΥΡ0Δ
Μγοο|_ ΜΕ |- φ
ΕΜΗΝ|Κ0| - :τσ Η
0|Κ0Ν0Μ|Κ0|' _ Σ “ *3
. Ἡ ἑ .
.Ν _Μκ.Η
 ¦“ἡ'ἶ η!
Τ Ψ
Το ΕΥΡΩΠΑ|ΚΟ
ΕΚΚΡΕΜΕΣ ϊ
 ΠΗΓΑ|ΝΕ|0ΛΟ 7
>- ΚΔ' ΔΕΞ|0ΤΕΡΜ
_ “ν ·
3. " . 
-- /
ΕΝΤΕ|ΝΕτΑ| 
Η ΑΒΕΒΑ|οΤΗΤΑ.
#ΜΕΓΑΛΩΝ0γΝ° Ί
 ο' κ|ΝΔγΝο| .Δ 
____¦_- '51.19 ”
1 Η' Π γ - ' - Η _ * ΠΑΡΕΜΒΑ|Ν0ΥΝ¦“ΣΤ. ΚΟΥΛ0ΓΛ0γ¦ Γ. κΑηρΠοΥΛ0Σ. Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤ|Ν|ΔΗΣ¦ θ. ΜΣ.