Πρωτοσέλιδο Πρώτο Θέμα: Κοράκια τρώνε 413.000 σπίτια και 380.000 εταιρείες
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΟ:
Νονα Περιοδικό ΡοορΙο
Τον μοναδικό κωδικό Πρόσβασιι8 θα τον βρειτε
ανα κα τα Πυρ ανα ε δο αδα στα καταστιι ατα Μα ινόΠουλοε _
ρ β μ μ ρ στο εἑὡφυλλο του ενθὲτου Τ|ιοΙιια ΡαορΙα
Βλεπει5
ποδόσφαιρο και
ταινἰε5 χωρἰε χρεωση
στα καναλια
μονο· Η η· 1 + Νοτια
ο :9 ο
Δόκι18 Παπαδόπουλο8 / ΕΙΚ/Ε / Ωδεὶο Ηρώδομ Αττικου
· Μου2ουρόκη5 - ΜΠαλτατ2ὴ /Το βαλε Με γειτονια5 · ν855ἱ|ἱ|(05 / Ερχεται κρυο η! ύ __'“Η”|
· Δεληβορια5 - Παπαδόπουλο5 / Ποια θα με Παει σπιτι απόψε · Ζουγανέλη |Το τικ-τακ του · · -ἴ “Ε |
ρολογιου · Πλιατσικα5 / Δικαἰωμα στ' όνειρο · Μαχαιρἰτσα5 - Παπαδόπουλοε /Σε Ζιιταω “ · ¦ ~
· -λ“"ἘΜΠΜ“ΗΗιηαι“
"'Ε·ιΜυ .ι·-Ε¦
· Μου2ουρόκη5 /Το Παλιό μου Παλτο · Ζουγανὲλιι5 | Εγινα για σενα Τουρκο5 · Γιοκαρἰνιι5 |
καΤι γλυκό · Αρλέτα | Τα ὴσυχα βρόδια · Μαραβέγια5 | Βετἱαε ΗΕ €ο£ο · Ζιώγαλα5 |
Να μ' αγαιιό5 · Παπαδόπουλοε - Θεοδωρἰδου /Τιι5 νυχτα5 τα ηχεια · Πασχαλἰδιι5 |
Ξημερὡματα · Παπαδόπουλοε | Γυριστρουλα - Μενεξεδιό - Ο κουρσόρο5 - Πορφυρό βιολἰ_ὴ__
Μ ΔΡ | Ν Λκ Η Σ Τα Ηοα8ο Ρυιια8 αριιόΖουν τΖαμιια τον Ελλαδα
τρώνε 418.000 οποια
και 880.000 εταιρει88
κιΝΔγΝΕγογΝ ΕκΑιοΝιΛΔΕΣ "¦ΜκΑ=.ΜοκογΜεΜο
Χ|Λ|ΛΔΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝ0|
αλα - - τα· ''''' την
· κ Στο ματι των κερδοσκοιτων ΜΗ"
ο Το σκεφτεται --,ῇ_ ιι ακτοπλοϊα, τα ΕενοδοΧεἰα, Μ Μ ΞἔΜπΜ
γι ο |βαν του ΠΑΟΚ ~ το τρὁφιμα, Η Χαλυβουργἱο, ΠΑΡΕΕΣ πιο: και
' ό τα νοοοκο εὶα 'ΜΜΕ
τα καναλια μ “Η 
οι ΔΑΗΕιΣιΕΣ. ΑΦΟΥ ΚΑ0ΛΡ|ΣΛΝ τοπ ι Μ" η"
. . . ΕΛΛΗΝΕΣ παν ΔιοΡιΣΕ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Στο Με ι η·
«Μεσα» για αδειε5 οι Παραδοσιακοι · ΠΕΓΗΠ|Μ Μπακ ΗΜ
Βαρδινογιόννιι5. Κυριακου. ΚΑΡΜοΜογΝ ΚΜ ΤΟΥΣ ΤΡΑ"Ε2"ΕΣ ΜΤΜἩ__! _ 3-3!
- . · ΣΕΛ. 10-14 4 διεκδικουν Κοντομηναε
και Αλαφοό2ο5. Εντόε-εκτό5
ω ΜΑ λόγω “ροβι“μωων Πόσα ακόμα θα κόψουν αιιό '[|8 ουντόΕει8
Οι ΠερΙΚΟΠὲ8 σε ΕΚΑΣ, εΠικου ρικὲ8, μερἰσματα και εφαΠαἔ μόλι8 ἔεκὶνΠσαν. ΕΠεται και συνὲΧεια ΤΟυ8 εΠόμενοι18 μόνεε · ΣΕΛ. 8-9
.; ι . _- , ΗΜ0ιΜΜοΗοΜαΗ Η·
ιρΑπΕ2ΑπΕιΡΑιαΕ   .  ! ·  
 Και ιιΑθιι ό
Θ Ωνόοιι τραβιἑται
,_ στο δι'γιο
Η ομαδα-θαυμα " .
Μ· Μ 'η ΠΜ του ΕυΒο 2016 _ Δ με τονΑλβαρο
" και ιι γυναικα
ΤΟΝ ΠρΧΠΥΟὑ . ο ΣΕΛ. 52-54 Η - · ΣΕΛ. 34-38
Δικαστικὲ5 ααοφασει5 υΠὲρ Μαργαρἱτα5 ΜαθιοΠουλου και Γιαννου ΠαΠαντωνὶου · ΣΕΛ. 58