Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Φόροι δίχως τέλος. Νοικοκυριά σε απόγνωση
Newspaper website WebsiteRecognized text:
_ Ο ΣΕΛ|ΔΕΣ '|5-'|9
ΣΠΑΝ|ΕΣ ΚΑ| ΑΔΗΜΟΣ|ΕΥΤΕΣ
ΕικΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΕΣ |ΣΤΟΡ||ΞΣ
Ο 2 - ΤΗ Μοτο”
Ε Μ" ΕΝΑ!"¦.Εἑ@/  .ή
ΕΔώ
"ος
ΤΟΜΟΣ
|οτοΤκέ5
ουμβουλέ5,
νοοττυε5 κοτ οολέε
ουντογέ5 ντο ΗΜ η -·
του5 οτοβοττκου5 `
 [Ἡ Τ
6 ΝΕΑ ΔκγκΛοΦοΡΗΤΔ
ΕΠΕιΣοΔΤΔ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΤκΔ
ΕΝΑΣ Ε|ΝΟΝΟΤΡΑΦΗΜΕΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΤΕ|Ρ|ΝΗΣ
Γ|Λ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΤΑΒΗΤτκσνΣ
ΣΒ: >
| _Μμ"|·
'Μ ω··Μ
ΔΟ ΜΜΜ  Η ΤΜΑ  Η εωΟΟΗ ΜΕ Με ΟΜΞΜΟΟΞ σέ»
ΤΠ ΕΟΕ]ΟΤΖΟΨΝ ΣΤΗ Δ'ΑΒΟΥΛΕΥΣΝ
Τ|Α ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΞ|ΟΛΟ|'|·|Σ|·| 
ΣΤΟ Δ|·|ΜΟΣ|Ο
& ΜΕ|ΩΣ|·| ΦΟΡΩΝ
ΖΗΤΟΥΝ Ο' ΠΟΑ|ΤΕΣ
ΑΠΟ ΤΗ ΝΔ.
Π ΣΕΛ|ΔΕΣ '|Ο-'| '|
 [ΝΟΜΟ ΕΤΑΠ ΟΜΑΔΑ
'- _|
Τ|ΑΤ| ΝΕΟΤΟΥΝ ΕΙΝ
ΤΝΛΛΟΝ ΝΑ' ΕΧ|Τ ΡΟ|.|.$
Ό ΓΡΑΦΟΥΝ
Η ΑΡΑΠΟΤΛΟγ, η. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
Π ΣΕΛ|ΔΕΣ '|4-'| 5
ΤΟ ΣΕΤΕΟΤΟ ΣΝΛΑΒΕΝ|Τ|·| ΤΙΑ Τ|·| ΝΑΣΟΣ" ΝΑΡ|Ν0|Τ0ΥΛ0Υ
 ΗΜΕΡΕΣ
ΠΟΡ©©ΕΣΜΜ
ΠΑ ΝΑ ΤΑ|ΤΩΣΕ|  Ο
Η ΑΓΟΡΑ ΤΟ ΚΡΑΧ “Ψ
ΣΕ ΤΜ ΝΝΕΡΕΣ Ο' ΝΟΛ|ΤΕΣ ΟΑ ΝΛΝ00ΤΝ ΝΑ ΝΛΝΡΝΣΟΥΝ ΤΤ ΧΑΡΛΤΣ|Α ΝΟΥΣ 24 Δ|Σ. €
Φόρο· δίχως τέῆσς
ΝσΤκσκυρΤΟ σε ΟΠΟγνωση
ΒΛΡΥΣ ΛΟΓΛΡ|ΛΣΜΟΣ ΘΕΜΟ-ΤΖ ΝΑΠΟ ΦΟΡΟ Ο) ΟΛΟ ΗΤΟΙ ΠΤΙ] [ΕΞΗΣ
Ε|ΣΟΔ|·|ΜΛΤΟΣ, Ε|ΣΦΟΡΑ  ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΗΣ κοΜΤΣΤοΝ ΤΟ 2018 ΝΑ'
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΤΕΛΟΣ Τελείωσε η υπομονή για Την ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ
ΕΠ|ΤΗΛΕΥΜΛΤΟΣ, ΕΝΦ|Λ, εφαρμογή Του Μνημονίου. ΤΟΥ ΤΡ|ΤΟΥ
ΑΥΞΗΣΕ|Σ ΦΠΑ, ΤΕΛ" _ ΜΝΗΜΟΝ|ΟΥ
Τ.χ. ΗΛ· ΜΡΑΤΣΤΑ Σε ΤΑἔἔΕὲΗἴΑἔΗἶἑΜψ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ
|'|Ξ|'ΡΕΛΑ|Ο, ΜΠ|ΡΑ, ΑΔΜΗΕ, ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣ|ΑΣ, ΠΑ ΧΡΕΟΣ ΚΔ'
ΣνΗΔΡσΜΗΤΤκΗ ΕΤΔΤκΑ Μ|ΣΘΟΛΟΓ|Α, Μ||(ΡΟΤΕΡΛ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΡΓΑΛΕ|ΟΟΗκΕΣ ΟΟΣΑ ΠΛΕΟΝΛΣΜΛΤΛ
Ο οΤκ0ΝοΜΤΑ & ΣΕΛ|ΔΕΣ 6-8
ΕΕΤ 3/ τ “ “Ο
ΦΟΝΤΟ' με <<καΠἑλο» στο
ΟθροΤσμα εΤΤΤκουρΤκῆς
κατ κύριας σῦνΤαξης
άνω Των 1.000 €.
ΜειώσεΤς σε 400.000
συνΤαξΤΟΠχΟυς ανΤῖ
260.000 που είχε
εξαγγεῖλεΤ η κυβέρνηση
Τ Δρ
ΟΣ;
ΞΕΝΑ ΡυΝ|)8 θΕΛΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Ε] σΤκσΝΟΜΤΑ
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΟΜΑΔΑ ΑΕΑΣ.
ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΠΝ||ωΥΣ-ΠΠΔΗΛΑΤΕΣ
ΑΟΤ" ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΛΗΣΤΕ|ΩΝ
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΜΗΝΑΣ
ΤΕΝΤΑ
ΜΟΝΟΝ Η «ΟΤΤΟ»
ΣΤΗΝ κοΝτΤΗΤΗονοοΗ
¦ Η! ”ὅ
!Δ μΑ_γ
ρ -.Τ ^
¦. ,Το
ΤΣ|ΧΛΝΤ|ΣΤ|ΝΟΣ ΤΡΟΝΟΣ
ΣΤΝΝ ΤΟΤΡΝ|Λ
ΤΤ κρυβει Η στροφή
Ερντογάν Ηρσε
Ρωσία, |σρσήλ
[Τ ΣΕΛ|ΔΕΣ 24-25
 | ΑΝ0|ΧΤ|·| |·| ΠΑΡΑΜΟΝ|·| ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝ|ΑΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε. Ο ΣΕΑ|ΔΑ 41

Τελευταία νέα από την εφημερίδα