Πρωτοσέλιδο Κεφάλαιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
.·_.ο··._·_.
¦··:.·····¦_:`
'..·····.·_`
ΜΜττΜπετε.επενΜστὡ ·
Μια" ·-ηωΜ“ω“Μω ωΜτττωω
'τοσα
·“ωωωωω
' ΙΣΑ 10"
"Ο ΣΟΒΒΥ|Νθ ΙΩΝ ΠΙΝ|)8 ΣΕ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ · ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ
ν κληρὁ πόκερ για τον
ο των φωτ ων
Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΤΟΥ88Μ ΜΕΤΡΑΠΕΖΕΣΚΑΙΤΧΣ· ΟΡΟΛΟΣΤΟΥΔΝΤ ΚΑΙ ΗΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΤΗΣ ΤτΕ · ΤΑ «ΚΟΚΚΙΝΑ» ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ Η ΣΙΡΑΤΗΠΚΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ
ΜωοΜτω
ΗΜωΜΜὡ
ΠΜΜϋω·Μ Μ.ΗΤτΕωΜωΜωΜ
ΣΜῖτΕΜΜΜωω ωωιω,ωω““ωωΜ_
ΜΜΜ· ωΜΜΜΜτοΔΜ
ΜΜΜΜΜοΜΜω
ΜΜἀΜΜωΜω6Μ
ΜΜ·ΜΜ·ΜΜ
ΗΜΜωκΜΜωωΜ
ωαΜΜ.ΣηΜΜαΜΜ·ω ΜΜωΜ.
“9': · ' · Ο Ο
Ι· τμ
μ  "Ι .| | | σκ·
7¦·._.|
τ` Α- 7 !
. 'ΙΙ 'Ι·'·2""'·.“'τ· Ι·Ι·."· ""|·.· .Ι
·η··2Ι·· τ· ··Ι· ¦·2·Ι· τη· Ιι···¦··· Ι· ο! Η· Χ
· μη· “ΜΝ ν ·Ι· ο ···. ρ κ· η ···κ·
·2·· τ· 2·2··.··““·····'ἐ
···¦τ· τι· τ:ιι·:·τι τ τ “ ΗΜ'
' Η κουτοηονττριΟ ω· υ
ωτδρότυτο στην ΗΜΜοτι()λΠ - €08£Ο κτυ τι
·ῳίοτι Που τττια›οβττθΠκ£
στο Πομὐ._ ένω στο Βου
Μ κι" υπό ωνττίωυ του
τυειδτου του τιμοΒυττουο
νου στον ΚΙνττ (τα είνω
ού( το μόνο ούτε το Πρώτο ηχ›υομυ ττττ)Δνωδι
ών στην κιβῳνυτΜτ ΗοΜΜΜ.
"ίδιο ωτ0›τυου ι·ττὶρξε
Προ εβδομὁ δουν στον
ΙΕ).τ`τ!ττίο εωμματυκ(›
νόμο Ποτ· θα άνοιγε τον
δρόμο Προς το ουμφτωω
με τοτκ δωτιστὁ:. Κο τυτέθτικε ου· Βουλή έωντω
δεκτΒδα --(ιττοκΜοεκ“ απο
το ουμφωνυθἐντυ κτ"
οὅηττοε στν κυβέμνυου
00311 ω.ω.“ῳ · Μ2
Μπιτ που
Μι ΚΑΙ· ζ
*ΑΜ ΜυτΜττ·;πτοττ ~
ΜΧ πετωτΜτκ
Φωυ.ΜαΜ τι· ωρα 6ΜΜτΜ Πωσ
ΕΣ] Εκρηξη οφετΜ›ν του ΔΠμοοίω τωρΚ ΠροοΠτΜτ
εξὰωοοης, ΠῆΠχω στον τοορΜ. στο εμηορο. Μου
κο! στο κρατώ έσοδο.
' ΙΣΑ Ο. 7
Ι.ΜΜω%%ω
θυ οι...
3-ΠὰΜΜΜωω
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ|ΡΑ'ΩΣ
“ΜωΜΜ