Πρωτοσέλιδο Η Αξία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 η ί  νννννν.εχιερΙυ5.αΓ
'ΤΟΜΗ-ί
.. 20! μόνο·
' Την ερχόμενη Παρασκευη ποσο ψήφιση
π πρόωρη για ων νεο εκῆογικό νόμο
' Δυο βουΠευτεε του Ποταμού
προτίθενται να ψηφίσουν θετικό Ματ
·  ο ο 
"ΜΜΕ ΚΕ"^^""^"""Σ' «ΜΜΜ Μ·οοινοποκροοκοιιοίΜ “ ί
«Οιθεσμοίοξιοηοιοίινωε ' “
(Μέσων ια ο» ' Ποιο το ποδιοκό. .. κοηρίτσιο ενόε υπουργού και
_ εργ Αρ ερ Μ η γ οι κυβερνησκεε ποῆινωδίεε κόντειμσν νο αύξων
πΛννιιτ Δημοτικο - τ των να! “Ό ΠΜ ω “ΜΜθ ε"Μῦῦε'ῦ ' Η
«θέλουμεμΜ ΕυρὡΜ γ· γ οργισμένη αντίδραση πιο Μ¦ η σνοδίπῆωση Με
Πρὡω γω του?) ΜΜΜ» Μ 'ο 7 κυβερνησηε και ω ουνοεχνιοκό και όῆΠο συμ;εἐρΞιγτ:ι3
ΜΕ ΜΜΜ ΚΑΝΑΛ|Α¦ ΤΡΑΠΕΖΕΣ. «ΚΑΝ0Ν|Λ» Μ' ΜΕΓΑΛθθΦΕ|ΛΕΤΕΣ
ΡΗΞΕ|Σ¦ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ
, ΑΝΑΤΡΟΠΗ τ
·` ί > ¦'·“. 
ΤροπεΜν για τη Νοε' , , Μ Μ." Μ
ΜΟΒ Π · Ποσο νεο οιίιεοπτικο τοπιο - η μεγοῆοεπκειρημοοεε για ~ - Με ; ΜΜΜ ω
γ . . · · _ ,. . . ._, ί ΜΜΜ
οκιἑρωσηεη5 α Μο τον Μορινοποοῆο οτον Μομι8οκιι - Ἑτοι Μαιο το ._ ί  : ψ Μ Μ
ρυ μισηε με Δ Ι · ι · · Η . .
σε φαω. ί0ΓϊΜθῖ · η ι · Πογοριοομων με φόντο με τρωω και οτι μεση τον Σταρνορο Κατσε μ“νκρ“βομσστε σου
γιο νο μην μπορεσει νο κατεβει στον Μ ' ' ' Π ' “Πο το δ“Χωῇο Με' Το
_ Μ Μ | Μ  ' ν αμαρτωῆό και ξεπερασμένο
6'Πγων'ομο Υπ] σε 08983 - κ" η ο Π ~ χθε5 συνιστούν διεφθαρμένο
ΕΑΜ-58 3 μέθη τηε επιχειρηματικηε
και οικονομικη5 επίτ.
διαπῆεκομενοι παραγοντε5
~ τη5 εξωθεσμικπ5 εξουσία8
των μίντια, των εργοῆόβων
και των προμηθευτών του
Δημοσίου, αῆῆα και όῆοι οι
διαχρονικοί νταραβεριτ2πδεε
του συστηματοε, από το
τραπεΖικό συστημα μέχρι τιε
ΔΕκΟκαιτι5ῆοιπἑ5ομαρτωὲε
εταιρείεε του Δημοσίου με τα
μεγαῆα μπατΖετ. τιε αμέτρητε5
προμηθειε5 και τι5 απ' ευθεία5
αναθέσει5. Και κοντο σε
αυτουε οι κατ' επαγγεῆμα
ατεέντηδε5 και εκπρόσωποι
οηῆικὡν συστημότων, διεθνών
οίκων και παγκόσμιων
επιχειρηματικών κοῆοσοων
που εντάχθηκαν διαχρονικό
στο παιχνίδι τηε μοιρασιόε
του δημόσιου χρηματοε Και,
φυσικα, είναι ηροφανἑε πωε
οπο τούτα δεν θα είχαν σταθεί
' Με ισχυρή ομαδα 8εῆει κονοῆι και ο Κοῆογρίτοοε ων δεν “"0°ϊ"ΡίΖ°"°ν κο'
Στ Μο: Δαίμωοικον “φωτο
Μαρ (ασημι,
ν ΜΜΜ, ΜΝ)
εδω 15 εκατ ορο
ΜΜ,ηκοι
τοΜΜΜ
ενοε«Μκοιενοε
«νω>οτοΜοΕίΜ!
Τι δανειο εχουν πορει Με καιρουε
κο· με ο δρομο οι επιχειρημαείε8 που
μετείχαν στο Δ.Σ. των τροπε2ὡν; Ι Ι Ι Ι δ ¦ . ,
' Σε θεση μοχιι5 Βορδινογιοννπ5 Μαη, Κνριοκου (ΑΜΠ), :“:",ο 
Κοντομηνοε ΜΜΜ), ΑῆοφοιίΖοε ΗΜ", Βρυώνη5 ΙΕ] ΜΜΜ που έῆαβε μεροε στο μεγαῆο
φαγοπόο. Ἀχρηστοι και ανίκανοι
υπουργοί και ποῆιτικα στεῆέχη
που εγιναν μουτσοι σε κότερα
μεγαῆοεπιχειρηματιὡν τηε
διαπῆοκη5. βουῆευτέε που
τρεχουν και προσκυνανε
Μ ΠΣ" Η στι5 βίῆε5 τη5 εεωθεσμικη8
· ισχυοε ποῆιτικαντηδε5
κανει η ΜΒ" ι
και κομματόσκυῆα γνήσιοι
Ο Σ π Ι ΜΜΗΕ , _ υπόῆῆηῆοι τη5 οῆιγαρχία5
ΦΟΣ ΗΜ ο . κο' η Η Δυ0ΜΠσσκισ του πῆουτου που ηδη έχει
ονοηοροθεση με τη διοικηση του Β: ί ·· κ ξ Ξ Ξ @Η ωΧ@ΜΜμψΠ
Οργανισμού 3' .ι · Έ Υ ζ ολονΙοέ οδο " ” δ
”Μ · ι · το γ τη8καιαισθανεταιοτιοπειῆεπαι
~ ' η · Όσοι οσοι πίστεψαν ότι είναι
. . του δι αυτου - ρ
ΕννωΖωγρ“φ0ι” αν” παντοδυναμοι κατεχοντα5
ο ° ' δι Ι κεια5
ι . . ΤΖονιΝτειτ! μ'°“εΡ'°ρ·σμΜ .αρ .
συν Π _ _ ηοῆιτικη και συστημικη εξουσια
η ' «Μηπόκο» απο διοικήσει5 από τον ομιλο!" στον ορο Πουλ",θ"κ“ν Ψ' ω δυο και έσπευσανναεηωφεῆηθουν
ε 88Μ ' Ο' ΠοροοκΜοκέ8 ΖυμὡσεΒ β Ι για πανω απο 8.5 εκατ. καιναταυοοτουνμεωδιαπῆοκη.
έ κο. ω Πρόσω!) Που οΠορρίΜΜ' Η «Α» στα λαμπερα εγκαινια Με έκθεση5 λίρα στο Με των ρωταω την εῆίτ του χρηματοε. του5
ἔ ' Νω5 Φο τω Η): εκῇεΜ ΠΜ «Αιγαίο Ταυτότητε5 + διαδρομἐ5». στην γκαλερί «Μειαπ0λεμικῇ και σὺγ- εκφραστε5 του συστηματοε. ..
 Σωυρνύρο; Μ 8 (ῖίιτ0τιηε Μ 2028 χρονο τέχνη» Μ 28 ΕοποηιπτΜ ε