Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
. > .ο
 έ :'
Η: ·_ - ·-`£ " τ.
ἴὁ|ΞὶΪ ; ·
· Μ 1 Μ' -. Πρμ:
Λἀρ·σά
_  ά ΎΜ
ΜΜΜ Β? Ρ
"Μ ΤΟΝ «ΜΒ» ΗΜ" κι" 
ή  Ξ Πόσο
ΜΜΜ ο· Μ"ΠΥΚ Ώ ·-· ·- ε έ¦("ληξ|
πον ΔΕΝ οΕοΡονΝ Ἡ . Όθ , Ι
ΛποΛπο ΜΒΜ ξ ' ΜΝ"
Το ΓΕΡΜΑΝΙΑ/Ά - >  · ῖ0__δ!ιἶό
η γ/ῦ | / | Της Παρέας Ο"Μω1-1οωω
` .του Μ"ουῷόν; “Μνίο·Ποοῖοω
.Ε Με
απἔἔοση
απο α °
Μέσωμἔν0ς
ι _ " · ¦ ·:. ·
' ν Δ¦7ζ|_ ο"ἶΥ Ι~.) ΜΧ
ο ι . '2 ' Ι ' 8 Β
Π · :μ , - 4. 4 :ί Ψ
Ο Μ Μ ρ ΔΣ
Ι φ .ο ε ι ζ
ο Παλεύε· να ολοκληρώσ ι η
"ώς έχουν ολλόξε· το δεδομένα
για τον αντι-Ρομπέρτο
Ο Μ"ΒΤ|Λ ΜΕ
ΜΝ ΜΠΟΡ
Α"ό... Φευγάτ°ς'
βασική επιλογή
«Δ“ν“τές» ΠροτάσΨη έαεΙἑΙ#ή <
στ0Ιχη|π·τη του με γήλ οι δω” ελ Πωσ]
Πο ι Μ ΩΣ ΠΔ Μ; Ι °- Μ. Ι; “Ι 
Παρά τη σφήνα του Δοτερσ Η τ 7 η   Δ¦- ΙΕ Μ! Η Ι
| ΔΕΚ Σ Β . . Ι
° Μ ῆἶἑΞἔ|γἙ φΟρμε Σον ερ Ο ο· «οποκοῆοψε·8»των.“ οῆῆων
“Η Η Ψ Ή
14 - _ 4 4 ο 1 1 ο
κο· πότε το 6·οΒόσστε στη «γότο» Πέ π Η η 
Το... τρελο σενάριο που Σω 3
Β των· μεν·Λο Μ"
οκούγετο·στην θεσσαλονίκη  ω ω  
4_|¦¦