Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
Καλα που έχουν και ταν ΑΕΚ
να ασχολούνται οι
αο6οοφαιρικοἰ εισαγγελεί8...
Γραφειο ΤΑΣΟΣ ΤΣΛΤΑΛΗΣ Σελ. 32
Η Μπι" στους «τι»
ΕκΠλΠκΠκοτ ο' ΒρετανοΙ... Πεταξαν εξω του5 Βελγου5 (3-1)
ΜΠαρταελανα.
ιμΠραι'μ0βιτ5
και Μέσι
ΔΘΛΗΪ| ΚΗ
ΣοΒΒΩτο 2 'ουλιου 2Οτ6 / Φυλλο τ215!2ΔΊ5)/ € τ.3Ο
ΜΜΜ/τμ Παω Π0ΜΜΔ ΜΜΜ ΚτιιΜγΝιννΜ8 8 ΣΕΛ|ΔΕΣ ΔΠΟ|(ΛΕ|ΣΤ|κΔ Γ'Λ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟ|ΜΛΣ|Α
ΠΜΜΜΜΠαΜ
ΜΜΜ *5 Έ
«Ματια» αυτων “   
και ΜΜΜ
κατι ιιευιιιενουν για  χ 
  · Ό η·
¦ ._ _ _ 
. Ν  ο Ι α 8 Ι ΕΞ. . .ω `
” ΕΠαιξε στον τελικο του
Παρα Λαιετιεα · Δυακ@
ΠεριΠτῳσΠ, ενώ Φαίνεται Πω5
` σε . .
__›υΠαρχει και αλλοε στοχοε
ή·! ι ¦·μ_“- “τη   #7
_ιΔ ὶ' ι ιη 'τ  77 
Δεν ΠροβλεΠεται εξελιξη Πριν “ 
αΠο την Δευτέρα · Ανοιχτό το κραταει Π ΑΕΚ,  . ή τ
Που δουλευει και με όλω ΠεριΠτὡσει5 '“ τ
Η Αεκ δεν τελε¦ὡνε¦ του Σέρβου = Εξοντωτικο χτυΠΠμα τΠ5 ΗΡΑ στο Παρκο Γου@Π!
χαφ, Πριν κλείσει Πε τρει5 κινΠσειε . 'ε|ΠροθεσμιαΩΟ(μερε5 να εναρμονίσουΨτων“Κὡὁικα
Που θ8ωΩΟὐνϊω Π00ῖερωὁϊΠτσ Δεοντολογια8,5αλλιὡ8 βαριε5·¦κυρῶσει3
1 ¦ ι
να - > Δ ` | ι  Ἡ' '
ΜΕΓΑΛΟ ΛΦιΕΡαΜΔ τΠΣ «ΩΡΑΣ» στον έ εε^Π0λυτ05 Ο' εξευτελισμ08 ϊΠ8
ΝΤΟΥΣΑΝ |Β|(ΟΒ'ΤΣ Που ανακοινωσε χθε5 τΠν ·  ` ΕΠΟ και αντιστοιχα η ιαίωΠ7
αΠοχὡρΠσΠ του τω τΠν ενεργα ὁρασΠ Δ έ ' | “έ Ζ: Η  “
° υ «ΜΙΝΙ» Που τον οοιινιιοε
ξανα στον ευοωιια'ι'κο Βουνο!