Πρωτοσέλιδο Το Παρασκήνιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ζ ·” ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ “Μ ¦μ¦¦`
Μια για νο επ·ῆέξετε.“ Ο Το °ρΜωργ"μ° Με Μ"ὁ°μΜ / Ο Ἡ .
Αυχεν|κό ἔΝ|κἡωε την Ξ αστυνομ·κἡε ῆογοιεκνἰσ5
 ῦ ΜΠΕΙ]
Β ΜΝΉΜΗ! ΜΙ"ΜἩ||ὶ
. .-`. κγΡιΔκοΣ ΜΗτΣοτΔκΗΣ
· ¦ <<κόβε·>>|τομεορχο5
- Μεθοὁεσε| «γομο; ο. ·· -ΔρχΙΖει σορε|ο
με ΠΔΣΟ .. στον Προ
«Όσοι Προκσῆοσν θσ φεύγουν»
~ , Σε πῇε·σιπρ·σσμό εκστοντόδεε ακίνητο ν ·
Σουπερ Ι ; `
σκον6οῆο κ  , . , “ _
μετσκορτέΠ  ρ  
ΜΒ δ'ΟΠῇΟΚῇ8 Αύγουστο το
τώρα κο· σε 
 κΠηρονομ|έ5 
αΝο κὸν0Ἡμ€ μωρο Με δωκ°ὡ· Π φπα" ω· ω °ψΜΜ, Φ|ῇ| ΖῳΠ8 ΜΟΥ
Μο τω ο'κ'°μο“ το σπίσσ ΜνκΜρονΦων σωΜνσπΜρώσωνωροω κα Μο Μσρ·νοΠοϋΠ0
3 Σελ. Η· Ι5 ω. 5869
“Μονοὁκὴ μο5 εῆΠἱὁο
ιο ηρὸγρσμμο ΜΜσοώκη“
Ν' κοΥ
Ν|κ0Λ0ΠΟΥΛΟΥ · ω]
Ι; . Τ°·ΜΜ ι : 'έ > ς' χ _. έ· ` Δ ο Το οΝΕιΡο» _· · ·
* · στοιχημα γη “ έ· ῖ: ·““ ΣΥ Δ ζ '
. «ψσῆ|δ·>> 80% τουρισμό κο' ε' ·· .ο  ' ¦ ' Ϊ
δοἩἔίἀ2Ρων "9889 - ο· μ _ “ἔΜ να “Μ
, ΜΜ | | ' ο | . 'μσρχο8σε
οποσιροτων = πω Μοντε κορῇο το μεγσῆο δήμο»
ο ΣΔω-70 - ω20-21 - Πλω'

Τελευταία νέα από την εφημερίδα