Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΜΟ Ο
οποία)
ΕΣΤΙΑ. 
ΗΝ[ΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
ΑΙΘΡΙ0Σ ΚΑΙΡΟΣ: Τοπικές νεφώσεις στα
ήπειρωτικα το απόγευμα μέ πρόσκαιρους
όμβρους καί στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες.Ἀνεμοι βορειοδυτικοί στα πελαγή έως
6 μπωφόρ. “Η θερμοκρασία έως 36β.
Σάββατο - Κυριακή 2 - 3 Ίουλίου 2016
Καταθεσις της τιμίας εσθήτος της Θεοτόκου εν Βλαχέρναις
Σελήνη 28 ημερών
Ἀνατολή ἡλίου θ.07'- Δύσις 8.5]'
Ἀριθμ. φύλ. 40488 | Τιμή ],50 € (μέ τόν ὁδηγό 4€)
Ἀμερικης 9, τ.κ. ]0672, Ἀθηναι, ίπιο@εειίεπεννε.αι
Τηλεφωνικό κέντρο: 2] Ο 822088] , Φαξ: 2] Ο 824807]
Καταχωρίσεις: 2] 0 8220482, Συνδρομές: 2] 8 0] 70870 - 2] 0 8227670
”Ετος ]28ον
Ἀπο%λείεται
να κυβερνήσετε!
Παρατολμο βήμα
ὁμοσπονδιακής ΕΕ
Τό ατυχές μοντέλο τού Β. Σώυμπλε
ΟΥΔΕ|Σ αμφισβητεί ότι ή ύπέρ τού
ΒτεΧίτ ψή φος τών Βρεταννών αποτελεῖ απαντηση στα σχέδια ὁμοσπονδοποιήσεως τα ὁποῖα καλύπτονται από παραπλανητικούς τίτλους όπως «ένοποίήσις», «έμβαθυνσις», «όλοκλή ρωσις»... Τήν
αμηχανια τών πρώτων ή μερών ακολουθεῖ τώρα μια διαφορετική φασις ατυχούς σχεδιασμού πού θέλει
να καταστήσει τήν ΕΕ όχημα ύποβαθμίσεως τών έθνικών κρατών σέ
όντότήτες ύποτεταγμένες σέ ένα
κεντρικό σύστημα ύπερεθνικής
γραφειοκρατίας.
:Ες ἴσου παραπλανητικα, διαφοροι κύκλοι στίς χώρες τής Εύρώπής διατυπώνουν ώς θέσφατο ότι
δήθεν ή ΕΕ δέν μπορεί «να ύπαρςει
χωρίς κοινή έςώτερική πολιτική».
Ἀγνοούν ότι στήν Ευρώπη πού θεμελίωσαν οἱ Ντέ Γκώλ καί Ἀντεναουερ δέν ύπή ρχε ούτε ύποψία σχεδίων κοινών πολιτικών, πέρα από
τήν οίκονομική συνεργασία. Στήν
Εύρώπή τής Θατσερ, τού Κόλ καί
τού Μιττεραν, ή ὁποία εύρισκόταν
στό στρατόπεδο τών νικητών τού
Ψυχρού Πολέμου, ή κοινή έςωτερική πολιτική δέν ήταν καν θέμα
σοβαρής συζήτήσεως. Λίγα χρόνια
αργότερα, ή γιουγκοσλαβική κρίσις απέδειξε ότι δέν ύπή ρχε ούτε
κοινό έδαφος για τήν από κοινού
αντιμετώπισή γεωπολιτικών ζητήματων.
Ή εύφορία τήν ὁποία δή μιούργήσε ή εἰσαγωγή τού κοινού νομίσματος τό 2001, σύντομα κατέρρευσε όταν έγινε φανερό ότι οἱ χώρες
τής συνεχώς διευρυνομένής ΕΕ
αδυνατούσαν να εύθυγραμμίσουν
τίς δή μοσιονομικές καί οίκονομικές πολιτικές τους. Καί τοῦτο διότι
μια τέτοια εύθυγραμμισις δέν ήταν
πρακτικώς έφικτή.
Σή μερα όμως, πού ή ψή φος τών
Βρεταννών αναδεικνύει καί στόν
πλέον δύσπιστο όλα αύτα τα θεμελιώδη προβλήματα, ή γραφειοκρατία τών Βρυξελλών αναζητεί
λύσεις σέ ατραπούς πού ὁδήγούν
σέ ήδη γνωστα αδιέξοδα. Ἀποκαλύπτεται από τόν ἴδιο τόν γερμανικό Τύπο ότι πανω στήν αποτυχημένη κοινή νομισματική πολιτική
έρχεται να έπιβλήθεῖ πιεστικα ένα,
έμπνεύσεως Β. Σώυμπλε, μοντέλο
οίκονομικής ὁμοσπονδοποιή σεως
πού θα καν ει τα πραγματα χειρότερα. Μπορεί καποιοι να πιστεύουν
ότι ή πίεσις θα όδήγήσει σέ ταχεῖες καί σταθερές λύσεις."Ομως,
μέ τήν ἴδια καταπλήςή πού είδαν
τό ΒτεΧἰτ θα δούν ότι ὁδήγεῖ μόνον
σέ αβεβαιότήτες. =Εαν δέ, στα σχέδια ὁμοσπονδίας μπούν ή έςωτερική καί αμυντική πολιτική, τα προβλήματα θα κορυφωθούν καί οἱ φυγόκεντρες τασεις θα γιγαντωθούν.
Καί δέν πρόκειται να τίς ανατρέψει ή πολιτική τής συκοφαντίας
πού χαρακτή ρίζει «ακραίους» ή
«ρατσιστές» τούς Εύρωπαίους πατριώτες πού δέν έννοούν να έκχωρήσουν τήν έθνική τους κυριαρχία
στό μόρφωμα τών πως ελλών.
Τό «κοσμικό κρατος»
καί το νέο Σύνταγμα
ΜΗρχιμ. Χρυσοστόμου Κ Παπαθανασίου ό
οι ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ του πρόσφατου
κειμένου ὑπό τόν τίτλο <<"Ενα
καινοτόμο Σύνταγμα της 'Ελλαδσς>> στήν είσαγωγική τους
πρόταση μεταξύ των αλλων
αναφέρουν ότι: <<Είσηγσύμεθα
τήν καταργηση του θρησκευτικού όρκσυ, της παραδοσιακής
διαταξης για τήν έπικρατού σα
θρησκεία καί τήν επίκληση στό
Σύνταγμα της Ἀγίας, 'Ομοουσίου καί Ἀδιαιρέτσυ Τριαδσς,
έτσι ώστε τό Κρατος μας όχι
μόνο να είναι, αλλα καί να φαίνεται ώς κοσμικό κρατος >>.
Προτείνεται δηλαδή μέ τήν
δημιουργία <<κρατους λαϊκού»
πλήρους χωρισμού των σχέσεων 'Εκκλησίας καί Κρατους. Γι'
αύτό καί στό προτεινόμενο συνταγματικό κείμενο απαλείφεται τό προοίμισν: <<Είς τό όνομα της Ἀγίας καί 'Ομοσυσίου
καί Ἀδιαιρέτου Τριαδσς>>, καταργεῖται τελείως τό αρθρο 8
του ίσχύοντος Συνταγματσς
(]975) ήτοι: <<Σχέσεις 'Εκκλησίας καί Πολιτείας» ώς επίσης καί
ὁ θρησκευτικός όρκσς καί περαιτέρω γίνεται λόγος για θρησκευτική ούδετερότητα του
κρατους καί για μία νομοθετική ρύθμιση τῶν σχέσεών του
μέ τίς διαφορες θρησκευτικές
κοινότητες. 'Εν προκειμένω,
ώς ιειηιίπυε ιεοίιπίουε δέν αναφέρεταιἡ λέξη <<'Εκκλησία>>. Πρσσέτι δέν γίνεται καμμία αναφορα για τόν σκοπό της παιδείας,
τήν προστασία της σίκσγένειας καί τό αναπαλλοτρίωτό του
αρθρου ]8&8 του ίσχύοντος
Συνταγματσς.
"Ολα τα παραπανω όμως δημισυργούν έντονο προβλη ματισμό καί θέτουν σοβαρα ερωτήματα. Ούσιαστικα στόν πυρήνα
αὐτῆς της αλλαγής των συγκεκριμένων αρθρων διαφαίνεται
ή προσπαθεια μετατροπής της
χώρας σέ μία αθεη πολιτεία.
Σχσλιαζσυ με μερικα σημεία.
Ζ (έτει |ε'ι'αυε) τό σύστημα του είναιχαρακτηριστικόν ότιούτε Συνέχειαοτήνοελ.8
Σ ί Ι( Π θ ί
ημερα « υριε ρω υπουργέ...»
ἔ“¦Μ' ¦ Έ εἴ οἰτυ ε οί
Μετα τίς μειώσεις στό μ 9 χ β
ΕΚΑΣ, ” ' “
γιαμειώ:ἰίἐαΞίτέ]ρί:ΒΒ Μο” πηωΜ· Μπα·ΜΜ *κι-.ωΜ·
25ο'οοοὲπΜ“ρΜςω ω“°*”·   ·~=ἄ ω·ῳἙΜ·;
.  λ._ * "_ 'ω' Μ Μ
έέἙξνειέῶἙἙέέέώἑ Μ^· ··ι·ωωωω·· μ·ὡωΜΜ Μω·Μ*“
νόμοι. η· ""ψ= μ“·ωωωω ΜηΜσέΜΜ ωΜ·Μα
“η '= Μ ωΜ·”Μ· ·Μ··“· ·Μ·Μ·Μ
ΜΒ ““·“ Μ- Μὴωωωω· ΜπωαΜ Μ··ωω·”
δω _“ῶ."'"Μ¦ ” μ”ω“· ΜΜΜ·ω ··ωηΜ*
Δεκαδε ύπου οί καί ”*·αΜ Μ·ἱ“-·-ῳ Μ·_"“
, ς . ργ . . ·ψ””Μϋ ω”.Μω·· Μ
επιχειρηματίες μαζι' με *Μ_* κ- “·α” ΜΜΜ·”
τονκ.ΤσιπραστηνἔἘ     
_ ·“ὡϋΜ0ὐ* “_Μ-” ΜϋΜ“Μ ='*“'_| Μω_“=¦
=··ΜΗΜ _ω.Μ“” ·ΜἩ_“ Μ“”.”
ω"Μ·"'“ ωωωΜ ὡ”ΝΜΜ .ΜΜ”ϋ α ω“·Μ
'η. ΥΜΕ* _ _ Ἡ*ωΜ·ὑ “Μμωω "ἡΜ”Μ .“ῇΜπ”“
Τηνεπ9ν9ληψηἙωνπρΡ -ω·Μ·“ ·ΜΜ·Μω *·“ὡΜῶ_ ἡ “Μ ω
εἶρικθνἔκλ0ΥΨ σΤηΥ ·ΜΜ·Μ· ωΜΜΜ·ω ὴΜω·”ω Ο ”Μ Μ*
^“σΤρΜΜΜεἙ0 ωΜἩΜ·ΜΜ “ωΜω*“ω ωω“*Μ+ _ Ή
Σ“νΤ9γμ9ἩκοΔΜσΤη· Μ*ΌΜ· “ιη_Μ“μ “”·ΜΜ“ ”#:_ὴ
ρι0ΤηεΧωρα©- Η· ”ωΜ“ω“ ωωωΜω· ~·Μωω π %_=
_ὴΜ·· ΜὴΜΜ ω·ωωω·“·ω _ *·.- κ
26 Μ·”Ω”Μ ····π··Μ “·Μ·Μ· Μ'“Ψ '“'Μ
ὡΜΜ~** η.·ῶΜ“π·ψ Μ“Τ·“·Μ
γ “Με ΜὴΜΜη·· ··ΜΜ·Μ ΜΜΜ
Ο Η] θ]'88
ΣΗ Μ ΕΡΑ
ο Είναι ύπαστυνόμος
τής Κυπριακής Ἀστυνομίας. Τό έργο της, ώς
προϊσταμένης τού Γ ραφείου Καταπολεμήσεως
Ἐμπορίας Προσώπων,
τήν έφερε στό έπίκεντρο
τής διεθνούς δημοσιότητος, αφού έβραβεύθη από
τόν Ἀμερικανό αντιπρόεδρο Τζών Κέρρυ για τήν
αλματώδη πρόοδο πού
έχει σημειωθεί στήν Κύπρο στόν συγκεκριμένο
τομέα. Δικαιώνει έτσι καί
τό όνομά της, δεδομένου
ότι όνομάζεται Ρίτα Σούπερμαν!
Ο Τό καλύτερο κινητό
τηλέφωνο για ένα παιδί
είναι αύτό πού ένδείκνυται
καί για τούς παππούδες
του. Σέ αύτό τό συμπέρασμα καταλήγει έρευνα πού έγινε στήν Ἀμερική σχετικώς πρός τήν ήλικία πού πρέπει ένα παιδί να αποκτήσει κινητό.
Στήν προσχολική ήλικία
τό κινητό αύτό πρέπει να
είναι 8Ι118ττρίιοΠο μέ μεγάλη όθόνη, χωρίς ὅμως
έφαρμογές όπως παιχνίδια καί ΞοοίεΙ ωραίο. Διαπιστώνεται ότι τό μεγάλο μέγεθος τού τηλεφώνου λειτουργεί αποτρεπτικά για τήν συνεχή
δημόσια χρήση του, ένώ
για έναν ήλικιωμένο είναι
αναγκαίο απλώς καί μα
νο για να μπορεί να βλέπει μέ άνεση τίς είκόνες
Ι ΆΞ'ΠΜ]7ῆο·ι:ε
'Ψ απο 68μια
για τήν Στερεά
Ἑλλάδα ί
καί να διαβαζει τούς χαρακτήρες. “Ομως σημαντικό καί για τα παιδια καί
για τούς παππούδες είναι
να μπορούν μέ ένα μόνον πάτημα κουμπιού να
στείλουν μήνυμα άν κάτι
δέν παει καλα...
ο Οί συνομιλίες στα μέσα μαζικής μεταφοράς
είναι ένα αδύνατο σημείο
όσον αφορα στήν ασφαλεια πληροφοριών. Αύτήν
τήν ένημέρωση έκανε μέ
φυλλάδιο πού έξέδωσε έπί
τούτου ή γαλλική ύπηρεσία ασφαλείας ΒθΞ[
Τό φυλλάδιο διενεμήθη
κατ, αρχάς στα μελη τού
Ἐμπορικού καί Βιομη χανικού Ἐπιμελητηρίου τών
Παρισίων πού έπαιρναν
τό τραίνο μέ κατεύθυνση
τήν διεθνή αμυντική έκθε
ση Ευτ088τοτγ. Τό φυλλάδιο περιγράφει 3] συνολ ικά κανόνες ασφαλείας
πού πρέπει να τηρούνται
από τούς πολίτες.
Ο 'Ο ίσχυρός άνεμος στό
αεροδρόμιο τής Μαδρίτης έφερε σέ δύσκολη θέση τήν μεγαλύτερη κόρη τού Προέδρου Μπαρακ >Ομπάμα, Μάλια, καθώς έξερχόταν από τό
«βοηθητικό» προεδρικό αεροπλανο Αίτ Ροτοο
2 φορώντας μίαν ίδιαιτέρως κοντή φούστα. Μόλις πού πρόλαβε να τήν
συγκρατήσει, προκειμένου να αποφευχθούν ανεπιθύμη τες. .. αποκαλ ύψει ς.
Ἀπεναντίας, ή μητέρα
της, Μισέλ, καί ή μικρότερη αδελφή της απεδείχθησαν πολύ πιό προνοητικές στίς ένδυματολογικές έπιλογές τους.
Διαβάστε τά άρθρα
(ΣΗ δοξολογία της απατης!»
ΜΜ(σελ. 4)
«Τα διδαγματα τού ΒτεΧίτ»
ΜιΜ(σελ. 6)