Πρωτοσέλιδο στο Καρφί:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΙΜΗΣ
γρ Νέα
οι ΑΝΤ|ΡΛΤΣ|ΣΤΕΣ
«ΑΠΟΒΑΜ0ΥΝ»
ΤΟΝ ΣΥΡ|ΖΛ!
 _π;'· '!'°4¦|Β”ἐ
ἶ ΙΟ· |
σ Λικ
"Ο "ΡΑ¦'Κ°ΠΗΜ
. ΤΟΥΜΜ¦ἩΣ
ΒΑΙΕ:
Συναγεριιοε για χτυπημα
ΠΜ ΦΜΜ
ΕΒΔΟΜΛΔ|Λ'Λ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤ|ΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 02. 07. 2ΟΙ6 ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 787
οκ Με τι: ηηοτωι·εη
Σ||Ἀ...
Κυβέρνηση και οντιηοῆἱτευοη, φορώντοε ηοοωηι6ε5, ψαχνουν εκῆ0γιΚουε
α' *_"·'ῇ` .
; |ΔιαΒααιε ιικιιιιιι.·..' ·
Πέταῆο ·
Αρένε8,
νομου5, γιοῆοντὅ διευρυνοει5 του κέντρου και ψηφο οτου5 ι7οοηὁε5
ο .ΦιΠοῦοΕτε£ 
.και παιχνιδιαΔε _
·¦ντ:ωττοΠτττκα Ά·
έ . ι ιΔ-ι5
· Που ο Ντε Γκωη δεν ηΘεῆε τη ΜΜΜ Βοετονι'ο στην ΕΟΚ
· Πω5 φτοοουε στο ΒΡΕΧΠ · Τι νινετοι τωοο
~$Δ Ήταν Πάντα ξένο σώμα
μια. κραταω ΝΑΣ ττιΒΑι>οι ιιτετετ κΑι οχι ΕΥΡΩΛΛΓΝ0| ι2
τνΝΣέοΡοοΔοτοΝΌ Δ
 ΕκκΠττστααττκει:  ·
Όλη η Ζωή του
ττρὁΒα θανάτου
77 χρονια οηο τη γεννηση του
”0,τι ηει5
*Ε ϊ 4. Β·9. ῖ9·2ῖ, 46·47|
Η Δεειο ηηοε
ηοῆι τη νίκη
Από τι · _
τα παιδια
τα καλοκαίρι
ΜΑΝΩΛΗΣ
ΦΑΜΕΛΛΟΣ
ιιΜιΜιιε για
ενοχη σαι
ϋιιιιῆειιιιιιιιι...»
' 23;
ιι6¦33-34
. Αυτα
Βουνο έ.
Ματ ΜΕΡΑ
ΠΑ ητι>ιητΕι>Α
€ε'τ"“-Ξ κ  . ζωη
@:ἶ ._ 7#¦·.Ξ εκ -#_ϊ -ι ”.
 τ»  ο τ  ΓΔ .μ 7 ο