Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 6.00 π.μ.

25oC, 12.00

www.enimerosi.com

31oC, 6.00 μ.μ.

25oC - Υγρασία 49%-88% - Άνεμοι: ΒΔ 3-2 μπ. - Ανατολή ηλίου: 6:07 π.μ. - Δύση ηλίου: 20:51

Σαββατοκύριακο 2&3 Ιουλίου 2016

€1

Αρ. Φύλλου 4205

Äåí óõæçôÜìå ìå êëåéóôü ôï Ôåìðëüíé

3 >>

Ç ðáñÜöñáóç ôïõ ôßôëïõ ôïõ ìíçìåéþäïõò Ýñãïõ ôïõ Ôæïí Ñéíô åðéëÝ÷èçêå äéüôé ç áíôáñóßá ôùí Ôåìðëïíéùôþí åßíáé ãñïèéÜ óôï óôïìÜ÷é ãéá üëïõò ìáò. ÅìÜò ðïõ áíå÷üìáóôå ôüóá
÷ñüíéá ôçí êáêïðïßçóç ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò ôçò "ðßóù áõëÞò",
åöçóõ÷Üæïíôáò áíÜìåóá óôéò ðåñéïäéêÝò êñßóåéò! 2&3 >>

Ïé äÝêá ìÝñåò ðïõ
óõãêëüíéóáí ôçí ÊÝñêõñá
Οι μπομπάρδες
της Κέρκυρας

15 >>

ÁöéÝñùìá óôçí
êåñêõñáúêÞ îéöáóêßá 19 >>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα