Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
“Θέλουμε λίγο ρ
Υ Ο Γιώργος
Αρβροοίου
σχολιοζει
από τους πολλούς
και όΧι πολλά '
_ απο τους λιγους ο Σελ. ο
ΛΡ. ΦΥΛΛΟΥ ?29 - ΕΤΟΣ 13ο ΚΥΡΙΛΚΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΤΙΜΗ 0,50 ΤΗΛ: 24410 80888
τοΝτκΗ τΡΑΠεΖΑ Ο
Ι Με ΕΛΛΑΐΟΣ Η Ι
   σιρτινιι των
28/06/16 19:08 Ι
· Τελικα οι 90 χιλιαδες συνταξιούχοι που θα έχαναν το επίδομα
έγιναν 150 χιλιαδες!
· 'Ι'πν πιο «βόναυσπ» ανατροπή θα βιώσουν τα ζευγαρια συνταξιούχων που έπαιρναν και οι δύο ΕΚΛΣ ύψους 230 ευρω
ς · Λπό τπ μια μέρα στπν αλλπ θα χασουν 5.520 ευρω ετπσίως
καθως αν παίρνουν τπν κατώτατπ σύνταξπ του ΙΚΛ χωρίς να λατιβανουν επικουρικιἰ¦ υπερβαίνουν το οικογενειακό εισοδπματικό
πλαφόν των 1 1.000 ευρω
· Ο καθε συνταξιούχος θα χασει πανω από 5 συνταξεις το
ρ χρόνο Ο ΣΜ- 5
“ἩἱἑδῦἶΞῖδὅἶ““““” ΒΕτῶι-τισ-ϊὁῦἶιίίὅὁδτδύΞΞ
Ο Δεν είναι μόνοι οι
συνταξιούχοι που έπαθαν
σοκ μπροστα στα ΑΤΜ
 ` ' ' οπισθωτοί¦
οι ιδιωτικού
δεν τους μισθ
, . “Ψαλι5ισιιένους
'ί αυ:ξπ1ιένπς παπΜσέτΜΜ φόρου ιτε
Βάρυ τη νέα κλίμακα
Φορολογίας και τπς
αυξιττιένιτς εισφοράς
αλλπλεννύπς
Ο Σελ. ι ¦
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --ὶ
Δ_ λ , θ[ι
κυριου .τοι/ΜΥ 
- · · · η η ο · ·_···ἐῷ_ὲΡ-_!Υ 
Μαρινόπουλος Γιάννης
ΜιΔοΧΕιΡοΤΡΓοΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΕΟΓΝΩΝ
ΜΠΑΡΟΞΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΠΑΙΔΟΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΟΣΠΜΙΑ
ΜΜΜ, οοιειιζει ριο |3ιι τροπο τις μερολες ιιις ιιροοιρορος...
Απλώστε συμμετοχή μια να κερδίσετε 5 δισντιιιτεμεύσεις
"Βλακ ΜΜΜ” "8 "°Μ"Μἡ ξ"ωΜ°“ Ευιοτιιοσἰτε·Ιποὡ ΠοΙδων·|οὡ θεοοολίσς
ΟΜ κ _|_
Τηλ. ΒΙΟ 140697. Κιν. 6946 45188
Εθνικής Αμύνης ΠΑ
ΤΚ 546 2' - ΟΕΜΟΝ|ΚΗ