Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Στροφή σε ασφαλή καταφύγια
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ήείτεΙήΡοτίκί.8τ
Παρασκευή 1 Ιουλίου 2016 | τιμή: 1,30 €
Ο|ΚΟΝΟΝ|ΚΗ ΚΑ|
ΕΠ|ΧΕ|ΡΗ|'|ΑΤ'ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος: 920 · Αριθμός φύλλου: 26.099
Λούκα Κατσέλη
πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας
ΚΑΟΟΑ||(Α
Η ΕΠ|ΒΑΤ||(Η
Κ|ΝΗΣΗ
διευθύνων σύμβουλος της Α|ρίιε Βσηκ
Δημητρης Παντζοόνης
σημερα στη Ν
Επιχειρηματικές συνέργειες
θέλει ο Ζίγκμαρ Γκαμπριέλ
Ο τομέας της ενέργειας και η Προοπτική επιχειρηματικής συνεργασίας βρέθηκαν στο επικεντρο των
επαφών που είχαν στην Αθηνα ο Γερμανός αντικαγκελαριος Ζίγκμαρ Γκάμπριελ και οι επιχειρηματίες
που τον συνοδεύουν. Στη συναντηση με τον πρωθυπουργό Αλ. Τσίπρα συζητήθηκε η πορεία του
οικονομικού προγράμματος, καθως επίσης και η
διαδικασια ελαφρυνσης του ελληνικου χρέους. >4
Απειλή η Βουτεεηε Βεηκ
«Πονοκέφαλος» για τις Βρυξέλλες οι ιταλικές τρόπεζες, αλλα και το γερμανικό τραπε0κό συστημα,
μετά την έκθεση-κόλαφο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που προειδοποιεί ότι η Μασάμε Βσηκ
συνιστά τη μεγαλυτερη απειλή για τη σταθερότητα
του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστηματος.
Η ΡΡΟΤΕΠΟ|Α ΑΑΛΑΖΕ|
ΤΑ “ΦΩΤΑ» ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
ΗΑΕ|(ΤΡ||(ΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ >16
ΕΓ|(Υ|(Α|ΟΣ: ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ
ΣΤΟΝ ΥΠΟΑΟ|'|ΣΡ|Ο
ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ >ιι
ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΣΗΡ|ΕΡΑ
Η ΡΥΟΡ||ΣΗ ΤΩΝ ΤΟΟ ΑΟΣΕΩΝ >3
ΣΕΠΕ: ΠΡΟΤΑΣΗ Γ|Α ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΤΩΝ ΑΑΗΑΩΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΝΕ Ν||(ΡΟΤΕΡΑ ΠΡΟΣΤ|Ρ|Α >3
ΦΟΡΟΛΟΓ||(Ο Η"ΕΡΟΑΟΠΟ
ΠΑ ΤΟΝ |ΟΥΑ|Ο >3032
ένθετο
μασ με τη «Ν»
[β' τρίμηνο] Πιέσεις σε μετοΧές Κίνας, Ευ ρωζώνής, οτε ρλίνα - ΕνιοΧύ θήκαν Πετρέλαιο, Χρυσός
Στ ροφή
σε ασφαλή
καταφύγια
8 Α|Σ. ΕΥΡΩ Ο| ΑΠΩΑΕ|ΕΣ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΟ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
Φυγή Προς τα ασφαλή καταφύγια και αΠοφυγή
ενεργήτικών ρίσκου Χάρακμιρισαν τις εΠιλογές
των εΠενδυτών το α' εξάμήνο του 2016 στις διεθνείς
κεφαλάιαγορές. Πετρέλαιο και Χρυσός υΠήρξαν οι
αδιαφιλονίκήτοι νικήτές του β' τριμήνου, Παρά μιν
έντονή μεταβλήτόμιτά και αβεβαιότητα των αγορών κατά μι διάρκειά του ά' εξαμήνου του 2016, ενώ
στον αντίποδα βρέθΠκαν τα Χρήμάτισμιρια -κυ ρίως
οι μετοΧές σε Κίνα και Ευ ρωζώνή- και ή οτερλίνά,
Που δέΧτήκαν καίριο Πλήγμα άΠό το ΒτεΧίτ. Παρ,
όλα αυτά, οι αγορές μετοΧών έΧουν ανακμισει σή
-ίί°/ο
-ί 5.08°/ο
μαντικό μέρος του εδάφους Που έΧασαν στις δύο
εφιαλμκές συνεδριάσεις μις «Μαύ ρής Παρασκευής»
και μις Δευτέρας μετά το δήμοψήφισμα, στή διάρκειά των σΠοίων έκαναν φτερά Ζ τρισ. δολ. αΠό μιν
κεφαλαιοΠοίήσή των διεθνών μετοΧών. Η στερλίνα ήταν σ μεγάλος «Χαμένος» στις αγορές συναλλάγματος, μιν ώρα Που ή τάσή αναζήτησής ασφά
λσύς «κατάφυγίσυ» έστρεψε τους εΠενδυτές Προς "Με ρ""'Κό
μόλογο
Τα κέρδη καιοιζημιές
του ο' εξαμηνου 20' ο
Ευτ0 η· 600
το ιαΠωνικό γιεν. 'Οσο για το ΧΑ. δέΧτήκε ισΧυ ρές
Πιέσεις και σε εΠίΠεδο εξαμήνου ή κεφαλάισΠσί- '2ο 'ΙΟ
ήσή του μειώθήκε κατά 8 δισ. ευρώ. >9
[Πεκίνο] Ποιοι εΠιΧειρήματίες θα συνοδεύσουν τον 'Ελλήνα ΠρωθυΠου ργό στο ταξίδι του στήν Κίνα
Ο Τσίπρας στον εμενδυτικό δρόμο του μεταξιού
Οι στόχοι τής Ελλάδας - Οι βλέψεις τής κινεζικής κυ βέ ρνήσής
[τραπεζικό συστημα]
Αλλαγές στο ”ΙΧΣ
Προκαλεί
αιφνιδίως ο 88Μ
«ΔείΧνειταδόνμα του» στις ελλήνικές τράΠεζες ο 88Μ,
Προκαλώντας αιφνιδιαστικά μιν αλλαγή δισί1αισής
στο 'ΓΧΣ στο Πλαίσιο των γενικότερων και ριζικών αλλαγών Που Προωθεί σε δισιιαισεις και στελέΧή του
κλάδου. ΤραΠεζικοί Παράγοντες βλέΠουν στις κινήσεις αυτές να αΠστυΠώνετάι ή δυ σΠιστία των θεσμών
έναντι μις ελλήνιιαις τραΠεζικής αγοράς, μις ελλήνικής εΠιΧειρήματικότήτας και των δομών Που υφίστανται σμι Χώρα και έΧουν λειτουργήσει εΠί σειρά
ετών με εΠιτυΧία, ειδικά στον τραΠεζικό κλάδο. >6-7
ΑναδίΠλωσή
τήςκυβέρνήσής
γιατον0ΛΠ
Μαρινόπουλος]
ΑΠοφαοι”ζει
σήμερα
το Πρωτοδικείο
Αθήνών
Κρίσιμή ή σήμερινή μέρα για
το μέλλον τής ΜάρινόΠουλσς,
καθώς στο Πρωτοδικείο Αθήνών συνεκδικάζσνται και οι τέσσερις αιμισεις Που έΧουν υΠοβλήθεί για μιν έκδοσή ή μή Προσωρινής διατάγής, μέΧρι μιν εκδίκάσή των κύριων αιτήσεων
για υΠαγωγή στο άρθρο 99, τον
ερΧόμενο ΣεΠτέμβρή. >ί 5

Τελευταία νέα από την εφημερίδα