Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
τ 'ΜΑΙΟΥ 20Ι6.
Κοθημερινο
Αθλητική
Εφημερίδα
Δρ. Φύλλου
Τιμή! '30 ε
ΥΜ|ΕΚ'|'|Κ0
-κοο£οο
'ΜΥ ΔΕΝ ΒΑ ΒΡΕΙΤΕ
ξ ΠΟΥΘΕΝΑ ΑΛΛΟΥ
ΔυυτΙτ(1 η 'Πίνω γω
την τ1Ηὡκτηοη τυο Κιττ1Πμ1
στον Με" της
δῆθεν “εγκλοοοττκἡς”
0 περίεργος ρόλος ΠΜ κο· ΜΜΜ
·Φορτοονης.Τοορ· | |
έτρτιοχνον. ολλο Μο Μοτο κοτ μέτρτο ετκονο η ομοὁο. ·οοφορτοε Η στο 80'
στην λοοτρίο · το Βροχή το φοτο το' με... ξύλο οπο τους γηοεὑοοτοος` 
Η” 3οοοΣτοΛο;Ξ9 ὰ ΚωνοτοΜνΜογΜΜ:
_  ¦ Ο -:Με!Β!Ξ
φ “ λ
Ο Πἰκτορ Στ“1ντοδΘ ὁ” [ΜΙΟ ττ11 Στην ΑΘί1ντΙτοττΠΟγωμω
~<· ν ο ἐκ" . . ¦. ,
ΜΗ ὁηλωνΜ: .ΣημττωτΙ ΗΜ ο Θροως, τΙνττκ01νωνΜ
| . πωπω Μολών"...  .
η φυσικη κττττ'ττΗττοη| τ1ςττττυῳὡτΜ1ςιου ο κόουτς  . Δ  /  7
Π Ε"|Π||ΜΜ ΜΒΜ! ΤΒΥ7Β|ΜΡ. Η ΜΜΜ "Μ ΕΧΕ' "ΗΜ Η' Τ| Με Π' ΜΤΒ' "ΡΥ0||°| |Σ'|||°| "ΜΠΕΣ