Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
"'Ω" ΣΠΟΡ
Δ/ντής: ο. ΝικοΠα'ί'οής ι ν Δ
Διευθυντής Συνταεεως: ΠΡΑΤοΣ ΜΜΜ:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ί '0ΥΑ|0Υ 2046 Ο ΑΩ. 45993 @
ο ΠΟΥΛΗΣΩ Η'|'ΑΝ Ο ΣΚ0ΡΕΡ (8°')
"ΟΥ ΟΛΥΜΠ'Α'(°Υ ΣΤΟ ΧΘΕΣ'Ν° "-Ί
Με Τ" ΒΑ|(ΕΡ |ΝΣΜΠΡ°ΥΚ (3" ΣΤ" Β'
ΚΑῖΗ|'°Ρ'Α ΑΥΣΤΡ'Αὶ ΤΗ ΣΕΖΟΝ 20"5-"Β)
τε ενενήντα κουρασμενοι οι .
απο οιαικων. τρία ·ερυοροπευκοι· και με ουσ...
γκαπ ο μεΕικανος επιοε- πειραματικές ενοεκααες. αεν
εοειΕαν ποπήα πραγματα στο
τεπευταίο τεστ επί
αυστριακου εσαοαυς
τικος που έχει Ξεκινήαει
·ζεστος· ταν προετοιμασία
και παπι ή κουβέντα στους αμικρους· με
Μανοατπ Ιεσωσε τήν ασίστ για το τή) και
Ρετσο να κεροίζουν τις εντυπώσεις ο
καποτερος ο οΗυμπιακος του σ' μέρους με ”Η
τους νεαρούς στήν ενσεκασα του °°κ6"ρ
που' πωπω
ιατροι
σκοπια με
Πρωτα οι Αυστριακοί '°' ΡΜ”
παρουσία φετος προαγήαπκαν με τον =:Ἡ:ἔ=Ψ
για 2ντιεααρ και κεραμπραουμ ί23'ι και εοειζαν σαφως ι'ι ¦¦¦Μ8Μ¦
Μ “ΜΜΜ _ Μανιατπ που μοιρα- πιο ανταγωνιστικοί σε σχεσπ με τα Μωαστακαν το αυτερο χορν. τον αντίπαήο στο πρωτο ημεροπμίχρσνα οικω παιχνίοι τας ομαοας πευκους·
του Βίκτορ
“έως “ΜΗΝ- κυΜ π κυκασ- . Αααα το ατια
οπ===αΏ= :πήρε ° -.κ'°Ρ °°°ἱ° "° "ω" "Μό ° στο αυτα»
προς· και ειχε εγκαινια "Ο” η "Μη '°" ΜΝ “ΜΝ Ν ωκ°Μ μισο με τον
μ "ο να ""¦"| με 'ΜΜΜ ϊ'ΜΚω για αυτή (που εν μερει οικαιοπο- "ὅ" ω
7“ Φακών" (88.) Μανος σε 680 το Μουν γουνται στα σεκατα μερα μιας γυρω" ΜΝ
Γιαννιώτα ίσου . 'ω ”σι", . ΜΠῳ"- "°°"°'""ω Ο "ω "° πίσω για να
"ω" (58.) · Νάκος-ΜΜΜ το αιωνα απουΠΠμα· τας μααΙιας του ”πω"
πω' 488.) πώ του “αν στο ΜΜΟ μέσα καααμι στα μεσαία γραμμή “Με "08""
Μανιατα ο Κω .9-2 με °°“9“" "°°""°Μ" °' προαποοεια
07,· '°' °|'"°' ΟΠ" "Πωσ" ^Μμ°χ°| "η °μ6Νς
_ · ΓραΦεί ο ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΕΛΛΗΣ (σεῆΙ6α '6)
ΜΜΕ: στα σκασμένα
- Δ - ε.
Π""'¦ '¦Ρ| 'Η '||"|'θ' 'Η Η |'°' ί
:,°°“ Γ""εΔ° Τ°γ Με ΒΞΓΜΣ (ΜΕΓΑ Ϊ.: · Στα Ιαπαία υποσταρίζουν οτι είναι θεμα ' "ΝΝ" νι· ΓΚ°ΥΝΤλ= 'ΜΝ Η
8       ` ωρών π 8"ἰ°""" “ω¦°°" α°' ω°""Μκ° ° "Έ Π' ΜΜ"Ν ζ"¦°
= 'ΒΕΝΑ χρήματα για ταν
Ο θΡΥΛ°Σ αΝΑ ΠΑΙ_ΞΙ ΤΗΝ ΜΠΑΛΑ ΤΟΥ· “η "πωσ" "Μ“°ΜΜ"
_ . 80 εκ. τω ”οσον στο ταμείο τους οι "8"“”"° ν" "ΧΕΝ" "Ν"°°
. κ τον Μχρονο μπακ ο απο"
“ο=ΜοωωΜ“Μωω τα:ιυ::ι:ιι.τ:α:αΜ: ΜΜΜ “ως
Πειραιώτες καείνουν μεταγραοες ο Φετος ο οι" τι" ωκ°¦°ῇ '
Μιροαουαος σα συνανταοεί και σα μιππσει με Μ:=&=Ί====Ἡ===  “μωΝ.ηΜ ο. τε τουρνουα
τον ουαιτ ο ο ΜΡ τας κανονικής περιοοου "ΜΒ” "Μ- α" _"""Μ"““ . ¦¦° οπακΠπρῶσει τα "αν "ΠΟΙΟ"
οταν Αν ΠΑΡΑΜΕΝΕί απατα: στα πίστα για τα “ΠΜ γω ”ν Μ°Μ"ω “κι "Μ° “ μεταγραοή (89/8) Ο
οεαπ τα· ο ο κοουτς του απυμπιακαυ ο" ρα". "Με κι" °¦ “¦ίΜ“' ωΜ¦' "°Μ¦ν τον °""""“'“ °°Μ'°
περιμενει να σε· τον ααίκτπ να αγωνίζεται στις . β "ΜΜΜ "Με
ΗΠΑ. “ως σα έχει ταν ευκαιρία απο καντο να ο ΣΕΛΙΔΑ Ι ο
του ακουσει τα απο” του. οπως εκανε και
περσι με τον Χακετ
ΑΝΑΜΟΝΗ "Α "Α 'ΜΑ "Μ ΚΟΙΝΟ ο
μιιιονιιποε. ο Γεμίζει π πίστα. αργεί ή
οποίος οεαμεοεται ια αποσασα ο είναι ειοική
απο ουσ χρονια μεταγραφή αυτή κ· σαν χρειαζονται
αυμ·οπαιο ο ο επιποπαιες αποσααεις
τωιΜουΜ σαν εχει
' γ αντίρρααα να οοοεί ο
Κ· Σέρβος Μπος. απο ΜΜΜ" και για τα σου· τπτ προετοι` .υ_Χ7 είναι και τουσ οιοίκιιαπς μασίος ο ο :σαροαουπος αυζιίταοε με
_/ τ σε περίπτωσή που αήασυς ΠΜανΠτἑς στα ΒαρκεαῶνΠ για να
ί ·σκαοει· μια που κακή ορίων· απο” “αναιμία και να
“Μ““ωω“ παταω τον “ωρα τις Με. ω
_. 7 τα" ΜΜΜ απο
Θετική π εικονα μας στο αστερα γ ' ί τους πορτογοπους ως
αμίχρσνα ο Στο οιοατπμα αυτο οείζαμε . Μου στο ΜΜΜ
περισσοτερα στοιχεία απο αυτο που ° _ χ _ τπτ Πασσαήίος Δ
Μπουμε να κανουμε φετος· · ` :β - 
σουπευσυμε ο Ξερουμε οτι
αππσιοζουν σι πιιερσμπνίες των
προκριματικών ο Αυτο που προέχει
είναι να οσυΙιευουμε στα φυσική
  · ιι ποντοι·Αιιιιι τι· γτ ιι
_ _ . μοατε ευχαρισταμενοι απο τους
σορτωμενοι τωρα ο Δεν εχουν 'Μακ 'Μπας. ο” "ο", με απο 'κι'  
πωσ" Ν °"°"Μ°""° σε δείχνουν στις προπονήσεις. Μπα και
 ΜΜΜ ιιπτκιιτιττ τιιιι ασκοπα ττιι πτιιΑιιτι σαι
- -_ό
προαναΑχοιικε
Ο ΟΠΠ' ΡΑΕ .
° "ῳ¦"6Μ Μ "ΜΜΜ" ηη ω σκ” =°νὅ=ἔ" Μοιραίοτ για τους Ποήωνουτ
ΚΒΟΝ χοες 'Ο πρωί και για αυτό τον στην κ°γ°γ|κῇ 6|°Μ|° ' "η δ'°ακ°°Μ των "8ν°""
πονο ιι επιστροφή του στα οραοπ γ ω" °γών° Κω α" (2 ) 'Ο' ο ΜΠήαζΙκοΜκί. το σουτ
παει για το Μονο ί "°°“°ω "να" του οποισυ απεκραυσε
:οντως ατι ο σουί Πατρίτσια
Ο ωΡΝΥΜ'Ε ῖΡΕ|Ε ΩΡΕΣ ΤΑΞΙΔΙ , Ο ΣΕΠ ΙΒΑ ί 4
αιωανοταν ΠΑ "Ο" ΟΑΜΠ|Μ0
κααυτερα το οι ομογενείς απο τα
πρωί. “απο στο Μοναχο “Μαν και χ
το προγραμμα τας παπι τα παρων. μα °ὑ γ
προπονααας και υποπονίζσντας ταν
πήρε πως αποστασπ των δω ῖαΕίοι-αατραπή του καταικαρα για συνεργασία με ταν παντως π .τα
σανεήα Βασικού χπμ. απο τα ι Μπαρτοεπονα ο προσωπα του 'εππανα ομοσπσν- -ω"° μ"“°"Μ.
στο οιπικο με τα Βαυαρία μεχρι το - - Ναού τεχνικού. που ουνΜήοπΒ με τον νέα Μασουρα αυτή τας
τα” Ααννκενοεπντ Μ`ς κι Μονο νοιαζει· των Παυσανία!. Μπομπ!) Με μπαρτσεπονα για τεχνικο
Αα αυτή" ο Η Μπαρτσα επικοινωνασε και με τον σωματική τον Μονο Ντα
. ο Πανω αποκτα". που Ρενεσες και προπονπτή τον
` ` __ ασκοπα· ομως με συκωτι· τιτο Ακουσα ισοτος στον |
'Π'¦ῖΡ'”'- ΠΟΠΗ·
Σήμερα στις εατίιμιαι το απογευμα οι ·ερυσροπευκοι· θα πατήσουν... ι
επεσα. να παραμείνουν στο Ρεντπ για τέσσερις αμορες και ταν
ερχόμενο 'τεταρτα αναχωρουν για το Ικενκ του Εεπγίου. οπου να
πραγματοποιήσουν το αυτο” παω προετοιμασίας
με τα Ασκομοτίμ Κουμπαν ΜπιΠμπασι
ΚΔ' Ο ¦Λ°'"¦ ΔΕ" "Λ" ῖ°Ρ|Π°
Η αποοασπ επήωπ μετα ταν τεπική συνοντπσπ κατσικορα
και οΙεΟνους γκαρντ. που να· μεν αισθανετα καποτερα με
τις σεραπείες που κανει στο ποπμα. απο δεν ήταν σίγουρο
οτι να μπορουσε να προπονποεί πριν αρχίσουν οι αγώνες
του προοπυμιιιακαυ τουρνουα ο 'Ετσι αποσασίοτπκε
' να κοπεί απο ταν αποστοπή οταν ιταπία και π Εθνική ο
ςεμενει απο" απο Νους στον περιοἑοεια ο
Είνουοα π παρουσία του Γιαννπ Αοπνσίου στα
ωοεκαοα. ενοεχομενως και του νεαρού Πτοραε'
Ι παντοτε” ρεπορτοζ του απεσταήμενυυ μας στο ΜαΙκτποΞΜΙ. Με" ΒΙΒΙΑΝ ίΣΕΑΙΜ κι
τουτου Παίζουν 0ΥΑΑ|Α - ΒΕΛΓΙΟ ο Ετις "ΕΠΟΕ ο ΠΕΕΑ 'ΜΒΝΕ
'0.00 μ.μ. με απευ·είας ΜΜΜ" απο ΑΠΟ 'Η" ιτπιικικ
ταν ΕΡ" ο ο Μαρκ αίσμοτς σον εχει ο τα" κοαυτς είχε Μπορει τους Μαρια
στα σιωεσή του τον τιμωραμενο ροχας· το 2008 και τους σοπνασε οταν κατακτπαπ του
ο Χωρίς προμήήματα οι αυαπαί Ευρωπαίκου Πρωταοπήματος Ωστε)
ο ΣΕΛΙΔΑ 9
"Μ" στα τ!Ω"|ί του ΟΠΟΣ· ο ΓΜΝΗ! 0'ήΕΜὶ ισεπίοα Η)
οερμοπεν και τον τραυματία σερτονχεν Παγκοσμίου κυτςπαω ασια και του |

Τελευταία νέα από την εφημερίδα