Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 ς ι ' Ε "
 Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑ'ΚρΣ ΑΝΗΚΕ| ΣΤΟ ^ΑΟ ΤΟΥ
“ΜΉΜΜ@ΜἩΜῇΝἩ
ϊ ΠΜΣ Ε ΗΕΦΗΜΕΡ|Μ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΠΑΝΑ8ΗΝΜκΩΝ ΜΜΜνΜγ2Με υ.ΦνΜγ2π7 η·“:ι.ωε
8 '|| ' |υ]_υ°°'°°”
:; Μ ΜΜΠἶᾶΜ_ 
τ: ή ὰ ζ  "- έ;
Ἡ" οΜΔ·Α
 ΣΤ0Χ0 το ΠΡΠΤΜΜ|Μ,
¦ ωονΜΜ«ι·ω»
ΜΥ". ΕΡΜΜ| 
ΜΜΜΜΜΜΜ πωΜικοω 
κΜΜΜωΜ"Μ πο«ΜογΜω ¦
π “Μ ) ΠΝ· η· 5 ¦ υ η 0ΣΛΠΡΕΠΕ|ΝΛΞΕΡΕΤΕΠΛ ῖογΝικΜΣΧ0ΥΜ
Η" |'¦' ¦ίΞ“Η¦ΙΎΞ Ι
ΠΙΣ 7μ.μ.μ ΜΜΜ... ΓΕΥΣΗ Απο ΜΝ Νεο
"ΕΡ|ΜΕ"Ε| Με ΚΜ... ΕΜΠ" πΛΝΑοκΝΜκο ΚΠΝΤΡΛΣΤ0ΥΣΓΕΡΜΛΝ0ΥΣ ΜπΜΜΜ“ΜΜ.ΜΜ
Μἔ¦ἴἔἩἑἩΜΜΜ%ΉωΨΜ Μ"°ΜΜ“"
7: “ Ύ |"|"Ρ"|"ἱ|' 8
ο... ΑΛΑ ΜΜΜ 1ΕκΑ.το Μι..
”- . Μ Δ·ΑωΜ·κο τα ΠΜΛποΜ Ϊ" Μ"Μ""“- |
Μ'   ·"=ΞΜ'" ΜΜΜ" Ϊ" Σ"Μ“'°Υ Μ Μ Τα έ .
ΜΝ" [ΕΝΤΕΡ 0 ΜΜ'Μ"ῖ *
κ 'η τ 
ίΜΜΜ ΜΗΝΑ ΪΜΜ"ΝΜΒ· Μ
'ω ' 8  ΜΠΜ|Μ|Β'ΜΪ"ξΜ“"ΙΠΜ Ϊ"
έ ΠΜΜ|Ν0ΥΝ Π"Ν ΜΜΜ'Λ Ι
; η ΜΜτ·Ν·ιΜ
;_ ΜΜΜ Ξ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα