Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ΟΥΑΛΙΑ ν8 ΒΕΛΓΙΟ
Με 0% Ι'Ι(ΛΝΙΟΤΑ* & 200+ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ
' ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 'Ν|ΚΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ'. ΠΡ|Ν ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΛ|ΧΝ|ΔΙΟΥ
2Ι+ ' ΠΛΙΞε ΥΠΕΥΘΥΝΑ Ι κΕθΕκ 2Ί0·9237777 | ΑΡΜΟΔ|0Σ ΡΥθΜ|ΠΗΣ ΜΟΔ
Η ΣΥΧΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΧΡ ΠΑ|ΓΝ|Α ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΡ| ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΘιΣΜον ΚΑΙ ΑΠ0ΛΡ|Αῖ ΠΕΡ|0ΥΠΑΣ
 τη ι ετων
Α · γΊῳΒ::ΗΜ^
ἔκ Ξ“ἑἔζἔ96 ΜΜΜ α “ Μόδας.
ροκοι» ΡΞ'«ῇ°β0λ6|»)
ΗΗ0ΡΤ0ΙΜ|Α ΠΛΗΗ|ΤΕΛ|Μ ΗΟΜΜΕ 'ΣΗΜΑΙΕΣ | . ή· _ _ Η 
0Γ.Νο·οκὐωε σ Ο
ετον0Μ αττικό ζ εαινΑΕκ _ ρ*
Ι" «ΜΑΗ» ΣΗ" Μ ¦ ειδατε . > χ
οινκιιιικοτ Δ Ο'  “` ἶ*'Η“ _.
κΕρΔοΣ· ο|ΜΜΡΜΜ ΛκιιιοιιιιιοιιιιΕιιιοιοκ Με .
ΕΜΕΑ τΕκιΔ ιιιιτΕτιιικ'ο'ι'ιἈ κΜιιιιτιτιιιοιιιιΕ'ιιτπ|ΣΙ0ΣτιΡιιιιιιιιτ
Π Παλιο Μανθαιο8 εκλεῳε
ιι5ενιυιιωαειεοιοΙ ι μετα
° Μ _ . _¦ Ύ
ι Η ι =ἰ
. β 3 ὲ 4
Βακεο'Πολιικαλο5οΒαυοοε. εἰ(
3ονκολοΠουλιδο'Βικτοα: ~ Λ
ι=Θετικοιο δευτερο ουιχοονο» Η 'ο ·
'Τελικιιευθειαγια λ ' .
Ντε Λα Μαενιακαιγκολκιιιεο _ επ ` ` 
ι . _ , Δ
ΜΗ τ η; ΙΙ - Η!  Ο ' θα έχει το 20 μεναλυτερο συμβόλαιο στην ομαδα μετά τον Μιτεργκ. ._ 3
Μ ' ' . ι Ο “τ '_ ενώ το κόστοε Με μεταγραφἡ5τουαγγιεετα 2 εκατ. ευρώ  Η
 ' ἶ¦_ ϊ · · ·“ ' Εκτόε απροόπτου τελειώνει και του Γουακαα“ο ' Τελικα ευθεία για Σίλντενφελντ
ΤΡιΕΤιΔΣ χογΜ φωνα ετΡΔ'ι'κΕΡ ΤΔ«ΚΛΕ|Δ|Λ» 
. ι τα δουλεια στο Τεχελεν
3ΕΤ|ΛΣ ΣΤΟ 44-34 ΤΟΥ ΣΤΡΔΝΑΤΣΟΝ| · ΠρώτοπσωεΑων<7μι“ Νεο
κΑκτιΣι
00' ΗΔΗ Η|ΗΕ|ΤΛ|ΗΕΗΥΠ|Η0ΤΗΤΛ ΜΑΝΗ ΕΗ|θΕΤ|Η0 “ κ Ο ^ κ ^ η ι Ζ ε
( ΕΧΟΥΜΕ ΑκονΣΕι
 ι ΠΟΛΛΕΣ ΜΠΕΣ.
Μια όμως εμΠτοτευὸι.ιοστε. ΗΕΗΒ.
· Ο 28χρονοε Ολλαν665 εγινε τι
ο 405 νέοε κατοικοε Τουμαα5 ι ' Παραμένουν στα λιστα Ζοζουλια. Φλἑτσερ και Μααλντε ' Σε φιλολογικό ῖο
' Σήμερα ανακοινώνεται επίτιεδο οι ειταφἑ5 για τον Τσαβαρία ' Τελειώνει αμεσα του κάτσω 2 γ/ωι ΜΜΜ Σῖρ|Φ @
καιο κρέααογια 3χρὁνια Φ › _ 1 Η “ '
'Ενδιαφέρον · · ΜΜΟ" ΗΡΗῖΛΓΗΗ|ΠΗΣ ΗΡ0ΤΛθΗΗΕ ΗΒΗ: ΖΗΤΗΣΕ Ο Ξἶ;:ΞΜΕι:
κ°ΙΥ'°ῖ°νΝΜεΜ°9 _ν τιιι_.Δικιι τον ΛΕιι οιιοΧΜΕκιτιτοκο τιτιιιικιιΡιιιιιτ · 
Η Ε|||ῖΡΗΗΗ ΔΕΗΗΙ0Μ|"ΛΣ Λ|ΤΗΣΕ|Σ ΗΗΥΡ0ΤΗῖΗΣ
«ΤΗΝ» ΜΗ ΓΗ|ΡΤΖ|ΗΗ ΤΗΣ ΛΗΛΗΡΠ|ΗΗΣ 'ΚΡΑΤΗΣΗΣ
'Η ΜΗ ιιοτποκττκιιιι |'|Λ ΤΗΝ «Ε|'ΗΗΗΗΜ|ΗΗ»