Next

Πρωτοσέλιδο Ύπαιθρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΒΔΟΜΑΔ|Α|Α ΕΦΗΜΕΡ'ΔΑ
ΠΑ ΤΗ" Α"Ρ0Τ||(|·| ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Υπ ο ιο 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ί |ΟΥΛ|ΟΥ ΕΤΟΣ ί ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 35 €ΟΠί8Εί@γρΜΜο5ω |55Ν: 2459-3206 ΤΙΜΗ 2 €
2οοτΡοοετ ” “ _ ζ_ΜοΣΝιΜιΜΕΡλΜπλιΡιΜΜ  ' κτιιΝοτΡοοιΔ
› (;- ωΉψ ω ω¦¦
«ΦωἩό»σΤ0 ·  Στον6ρόμογιο μισ ° 4 κύμα
Ο Δ κοστοε Πορογωγίιε η Π · χ  “ ° β¦ὡσ¦μ“ "ήπιε" η η λουκέτων Ι
 βαζουν 0' Ι Ι   οι εκπρόσωποι των ' Ξ:]ἔΞἘΐ:ΗἙἙ=Ξ5
` εξωφρεΥ'κε5 ΜΒ ._ . “ · “ἔῇ="ΜΜἴμ με το 35 λεΠτο τον τιμή
ε - · ~ ,- ο εκ ωσιιστο υπ σ ' ,
μ;ὲ@ἶ ρ Π Μ°Ἑ_" Φ , του ογελο6ινου ΣΕω
ΜΕκλοιόε σΠ8ιλιίε
Περικυκλωμένοι βρίσκονΜι
οι ιισρσνωγοί Με 8. ΜΜΜ
πιο 48-49
ζ _ __ .
Ι - ιῳ.θ3ἑ “2. .ι.τ¦;“,.““Μ; ·.ζ:.1:¦“χἐ¦ξΨ; _;ζ.Μμ;ὡ.; μή κ” Μ, ί
Στο ύλισχω ίε  τ γ
φ Ι ρ - 4: Δ με .. Ώ .ΜΑΜ Ϊ Μ.. φω“ Η Ό %Ή
τιμολογιο ί _   - , ερ - η] ι τ η _ η 0ιυιιερβολικοίφόροι Ψ· Δ·  .ο -- . α. . ί ε 'η _ η ιισριίγουν...ιισρσνομίσ . - α”·ἐ“ΐ  ο» _ . 4 -·
Πιο  λ “`°' ~ ' -.ῦ ῦ5ὲΞ: 'ἑΞ›:Μ““ ..- (ί ἔΐ .ον ~ _
.................................................... .. ` .   Π 
. ' ε. ζ κοτσνομιίστιεεσυ`νδεδεμ^ένὲετενισχυσειε · _Λ
Εισφορεε ΕΛΓΑ · ὁ > :- χ ·: τ··=ε.;ρ  ο - ο .. “ . · ; ο
κωσσιριίιριικεε; ' Η ονσθεωριισΠ του λσικισμου£ιισι _γιι ονσσκοΠιισιι των κσνονισμων ι
θσιιλιιρὡσειε! ^ · ζ ` ' . ' .  ῖἔ;Ό που Η, ω 
Με Ο εθνικοε.ιρσκελοε, Ο' 5 ~ερωτιισε_ιε γισ την επομενη μερο ῖΙ _
ΒΠΕΧ|Τ Ι Ι
ο· αγωνίεε ο.) Εσκσσε το ιισνονι του Νσρινοιιουλσυ! ΜΜΜ Με «Η»
σΥΜτὡν ] Σε σιιόννωσιι οι σγρότεε οσο το φέσισ Με επικείριισσε-μσμοὐθ. σου ΣΕ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
όλω "Β ι; ιισθόριζε τουε ορουε Με σγοριίε ιισι των Πληρωμών κστσ το συμφέρον Με Μἴ0"τ ο' "ρω"“Μἑ$
Ε"ρῶ""$ Με κομμἑνΠ την ονοοο Ποροκολουθεί Πογορο -βοοει οριθμου κοτοσΜμοτων. Μο οχι κοι . τι εφ: # Α ` οί “κ "Β °”ἰ·ε|°$
' Πε εεελίεειε γυρω οΠο την υΠοθεσΠ του Μο· τζίρου Πλέον· ολυοίδοε Με χώροε νο Προ· .
Η 3548 ρινοΠουλου. Που λομβονει Πλέον δρομοτικἑε σφυγει στη ΔικοιοουνΠ¦ ζητὡντοε Προστοοίο η" °|“° ""Μω°"$
Το "^Ρ^Σκ“ΜΟ ΤΟΥ ΜΜΜ” διοοτοσειε. μετά την κίνηση Με μεγολυτερΠε 'οΠό τουε Πιοτωτέε Με. Σελ. 32-34 ζ Ελ. 43
Μ ΠΓ9 Ο ι , ΗΡιΘ·9Τ·Μ
ΣτΠ ΟΝΑ ΕΠ|ΧΕ|ΡΕ|Ν Μι στο 98 ΚΕΑ. Π εμΠιΟτΟΟυνΠ Οντ0μειβετΟι με Π@Οξεις < Ί Ώ: Μ.Μ“
ΜΟΘε ΠετοιΟΟΟτερΟ στο νννννν.ο-98ί8.9ι 99ί9
ΤσΜΜΜ·ΜΜΜΜ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Ρωσία: Μειώνονται οι εισαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων
  Τον Ιανουάριο του 2021, οι ρωσικές εισαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων περιορίστηκαν στους 577.000 τόνους, 10% χαμηλότερες σε σύγκριση με την αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2020. Αυτή η τάση φέρνει τις &rho
 • Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης
  Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση δέχθηκε το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» λίγες μέρες μετά την παρουσίασή του από την κυβέρνηση. Το Σχέδιο κατατέθηκε στη Bουλή γι&a
 • Αντιθέσεις: Υπόθεση Μένιου Φουρθιώτη
  Ο Φουρθιώτης σημαία του αμήχανου ΣΥΡΙΖΑ Κράτος δικαίου ή κράτος Φουρθιώτη η Ελλάδα; Η πολιτική αμηχανία του ΣΥΡΙΖΑ και η προσπάθειά του να ξεκολλήσει επιτέλους από τη στασιμότητα πο&ups
 • Η Αλυκή Αιγίου αποκτά νέο πρόσωπο
  Ήπιες και στοχευμένες παρεμβάσεις για την τουριστική αναβάθμιση της λιμνοθάλασσας Αλυκής στο Αίγιο και για την ανάδειξη του πλούσιου οικοσυστήματός της πραγματοποιεί ο Δήμος Αι&gamma
 • Οι δασικοί χάρτες δεν αφορούν μόνο την περιβαλλοντική βιωσιμότητα
  Άπαξ δάσος, πάντα δάσος, αναφέρει το Ελληνικό Σύνταγμα. Η ιδιαίτερα προστατευτική αυτή διάταξη που θεσπίστηκε πριν από περίπου μισό αιώνα και οι προσπάθειες των τελευταίων ετών να γίνουν ό&s