Πρωτοσέλιδο Στοίχημα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
@ἑ]ῦ·ἔςΜ 
'Παρασκευη Ί 'ο Μου 2016 ' , ' ' Εβδο αδ ' Εφ δα
Ετος 17ο - Δρ. Φουλλου 854 - 2.50 ( Το καῇυτερο ΣτοΙχ“μα καθε μερα μ 'Ωω Μωβ'
γ·α Το Προκσθορισμὲνο
Ο Ύ ν Ο · ο
Ί] [ΠἩ@Ἡ@@! ΤπκΜΜνι μηνας πΜΜεις!
_-__/ΠσΜ '·Δ£Μἐ /- ε ξ
ΒΛΠΤΠΤΕΛΕΥΤΜΠ “1 κκ Φ““."“Ρ°Υ“““Ρ°
““““πε·Σ-““πεΜ Ψ  "ῦ"`Ξἑ'¦:“"ΐΞΞ:ὅ¦:
  Κπῆπμβἰπ...
Μ έ | Δ
|(ΥΡ|Π|6Η Β ΜΜΜ =· 2280"
¦ ι· ι
ω  €%`ΜνΜω έ! =εΐ 'Μαη “ΣΔ - “Μ ὲ ο' να; ι τἔ ΙΕ!ἐ  . ὲἑ ωδ- καν
|7“¦Χ·
ἶ _-.¦ Μ
ΜΒΜ] = Μ ΜΜΕ] = ΜΑΜ ΜΜΕ] = |ΕΛπΝΔ|:Π
Μ 2 22% 2 2 2 2 ΜΜΜ 2227 2 2
Στραρρἑνα απ: Γα#Ι7ἰα.“
Η αγαπημένη σας εφημερἰδα Τώρα και Μαν σαολογ·σΤὴ
σας μέσω Του Μἰατοεοίτ 5τστε! καθε ΤρἱΤη 8ι Παρασκευή
Για ΑΜΗΝ: ς Ν»“¦|Ι·Μω.·.=. Η Ι ὁ. ν'.Μ·4!«›.·.κ ΊΠ