Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
~ νι“ν·“μν|ν '
ΑΔΩΝιΣ κγΡογ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ!ΛΛΕΥΣ Α. κγΡογ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. κγι>ογ
(1918-1974)
ΑΔΩΝιΣ κγΡογ
(1974-1997)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΤΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑ: Γενικά αίθριος καιρός μέ
πιθανότητα πρόσκαιρων όμβρων στά κεντρικά καί βόρεια όρεινά. Άνεμοι βορειοδυτικοί τοπικά 6 μπωφόρ στό Αἰγαίο. εΗ
θερμοκρασία θά σημειώσει μικρή άνοδο.
Παρασκευή 1 Ϊουλἰου 2016
Κοσμά καί Δαμιανού των άναργύ ρων των έν Ρώμη
Σελήνή|27 ημερών
Ἀνατολὴ ἡλίου 8.00- Δύσις 8.52(
Ἀριθμ. ουκ 40487 ι Τιμή ι,5ο ε
Ἀμερικῆς θ, Τ.Κ. 10872, Ἀθήναι, ίήίο@εετίεπεννε.οτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 2ί 0 3220881, Με: 2ί0 324307ί
Καταχωρίσεις: 21 0 8220482, Συνδρομές: 2! 8 οι 70870 - ει 0 3227870
"Ετος ι2δσν
Νέος Ρούσβελτ
τῆς Εύρώπης!
Τὸν °Ιανουάριο τού 2013, ὁ Ἀλέςης Τσίπρας,
άρχηγὸς τότε τής άξιωματικής Ἀντιπολιτεύσεως,
είχε προσκληθεί στήν Οὐάσιγκτων γιά νά μιλήσει
στό °Ινστιτούτο ΒτοοΚἰπςε, τό ἱδεολογικό όργανο
τού Δημοκρατικού Κόμματος. “Η πρόσκλησις ἐκείνη είχε προκαλέσει Μ, ἀφοῦ δέν είχε ἀκόμη
προσκληθεί στήν 0ὐάοιγκτωνὁΠρωθυπουργός τής
'Μος Ἀντώνης Σαμαράς.
Στήν όμιλία του λοιπὸν, καί προκειμένου νά κο- ί
λακεύσει τὸ άκροατήρω, ὁ κ. Τσίπρας είχει πεί ότι
αὐτό πού χρειάζεταιή Εὐρώπή είναι ένα«Νοπ Ι)οεΙ»,
κατά τά πρότυπα τού Προέδρου Ρούσβελτ. Μάλιστα
είχε έπικαλεσθεί καί τήν γνωστή ρήση τού τελευταίου, ότι «τό μόνο πού πρέπει νά φοβόμαστε είναι τόν
ίδιο τόν φόβο». Καί τό συνέδεσε ό κ. Τσίπρας μέ τήν
'Ελλάδα, λέγοντας ότι στήν χώρα μας ένσπείρουν τόν
φόβο ή Κυβέρνησις Σαμαρά καί ή διαπλοκή!
"Ολα αὐτά έρχονται πάλι στήν έπικαιρὸτητα διότι ὁ κ. Τσίπρας, ώς Πρωθυπουργός πλέον, έπιμένει νά παριστάνει τόν Ρούσβελτ τής Εὐρώπης. Προχθές στίς Βρυξέλλες. μιλώντας στούς δημοσιογράφους μετά τὸ συμβούλιο κορυφής της Εὐρωπαίκής
'Ενώσεως, είπε μέ βαρύγδουπο τρόπο ότι ή Εὐρώπη
χρειάζεται ένα «Ν επ Βοεί», τό ὁποίο νά συμπεριλαμβάνει τήν κοινωνική διάσταση, ώστε νά μπορεί
νά έμπνεύσει τούς λαούς.
Τά περί «Νέα Βρε!» είναι άστεῖο νά άκσύγονται άπό τόν πρόεδρο ἑνὸς κόμματος της ριζοσπαστικῆς Ἀριστεράς. Τί σχέση μπορεί νά έχουν τά όσα
πρεσβεύουν οἱ μαρξιστικοί άστέρες τού Σύριζα, μέ
τήν πολιτική πού  ρμοσε ὁ Πρόεδρος Ρούσβελτ
τήν δεκαετία τού °30 καί έβγαλε τίς'Πνωμένες Πολιτείες άπό τήν μεγάλη οικονομική ύφεση (Φορτ
Βερτοεείοπ);'Ως μέτρο συγκρίσεως, άναλογισθεῖτε
τήν παρανοίκή στάση τού Σύριζα έναντι τής κινεζικής ΠΜ, πού πλήττει τήν άξιοπιστία τῆς χώρας.
Ό Σύριζα έχει συμπληρώσει 17 μήνες στήν ἐξουσία. Κατά τό διάστημα αὐτὸ, όχι μόνον «Ν οτι Βεε1»
δέν έφήρμοσε, άλλά έφερε τήν καταστροφή τής
οίκονομίας. Τήν παρέλαβε σέ μία στιγμή πού εἶχε
αρχίσει νά άπεμπλέκεται άπό τήν ύφεση καί νά έπανέρχεται σέ τροχιά άναπτύςεως. Ἀλλά μέ τά άλλοπρὸσαλλα καμώματα τού άνεκδιήγήτου κ. Βαρουφάική καί τό άψυχολόγήτο δημοψήφισμα, τήν κατεδίκασε σέ περαιτέρω ύφεση καί έςανέμισε τίς άναπτυςιακές της προοπτικές.
Παράλληλα, ὁ κ. Τσίπρας λειτούργησε καταλυτικάκαίγιάτήν Εὐρώπή, ὐπέρ της όποίας ὐποτίθεται
ότι κόπτεται σήμερα. Διότι μέ τήν άναστάτωσή πού
προεκάλεσε πέρυσι, κατόρθωσε νά τήν άποσταθεροποιήσει."Οσο καί άν αὐτό άκούγεται άκραίο, ένας
άπό τούς λόγους πού ὁδή σαν τούς Βρεταννούς νά
ψηφίσουν ὐπέρ τού Βτεχἰτ ήταν καί τό ἑλληνικὸ ζήτημα. Τόσο ώς πρός τήν οίκονομική κρίση, όσο καί
ώς πρός τίς τεράστιες διαστάσεις πού έλαβε τό μεταναστευτικὸ έπί ήμερών Σύριζα. 7 ·
Πώς τολμάει λοιπόν, ένας Πρωθυπουργός πού
έχει καταστρέψει οίκονομικά τήν χώρα του καί μέ
τήν στάση του έχει συμβάλει στήν άποσταθεροποίησή της Εὐρώπής, νά μιλάει γιά «Νέα ΒοεΙ»; Πάλι
καλά πού δέν άναφέρθηκε στόν φόβο. Διότι τώρα τόν
ένσπείρει ή δική του Κυβέρνησις...
  Θαυ μαστές του
Πούτιν οί"Ελληνες
Πώς έξηγούνται οί φιλοοωσικές άντιλήψεις
ΜΟΝΟΝ οί "Ελληνες μεταξύ
τών εὐρωπαϊκών έθνών έχουν
θετική άποψή γιά τόν Βλαντιμίρ
Πούτιν. Συμφώνως πρός τό Κέντρο Ἑρευνών Ροκ, έμπιστοσύνη πρός τόν Ρώσο Πρόεδρο δηλώνει ότι έχει τό 53% τώνἙλλήνων, ποσοστό πού όμοιό του μόνον στήν Κίνα καταγράφεται.
Ἀπεναντίας, στήν Εὐρώπη κυ
μαίνεται άπό 38%, στήν Ούγγα- _
ρία, μέχρι 7%, στήν Πολωνία.
Τήν ίδια στιγμή, οἱ"Ελληνες δηλώνουν ότι έχουν θετική άποψη
γιά τήν Κίνα κατά 57%, ἑνώ στίς
άλλες εὐρωπαϊκές χώρες κυμαίνεται άπό 46%, στήν “Ολλανδία,
μέχρι 28%, στήν Γερμανία.
Ἑπιπροσθέτως, οι Ελληνες δηλώνουν ότι δέν έχουν έμπιστοσύνη πρός τίς ΗΠΑ, παρά μόνον σέ
ποσοστό 38%. Χαρακτηριστικό
είναι ότι έλαχίστη έμπιστοσύνη
έχουν οἱἙλλήνες γιά τούς ύποψήφίους τών άμερικανικών έκλογών.
Τό ποσοστό έμπιστοσύνης πρός
τόν Ντόναλντ Τράμπ περιορίζεται
σέ 3%, ένώ τό άντίστοιχο πρός τήν
Χίλλαρυ Κλίντον είναι μόλις 15%.
Αὐτὸς ὁ σκεπτικισμός ἀπέναντι στούς Ἀμερικανούς μπορεί εὐκόλως νά έρμηνευθεῖ, άφού
καλλιεργή θηκε άπό τήν πολιτική
τών ἑλληνικών Κυβερνή σεων τών
τελευταίων 40 ἐτῶν, πού άπέδιδαν
σέ αὐτούς όλα σχεδόν τά προβλήματα τής χώρας. τα άλλου, ή οίκονομική προσέγγισις μέ τήν Κίνα
καί ή άρμονική συνεργασία τών
Κινέζων μέ τήν Ναυτιλία καί τούς
κύκλους τού Πειραιώς έζηγεί τό
ποσοστό ἑμπιστοσύνης πρός τήν
χώρα αὐτή.
Ἀςίζει όμως νά μελετηθεί ή
άντίλήψις τών Ἑλλήνων γιά τόν
Πρόεδρο Πούτιν, ή ὁποία δέν μπορεί νά έρμήνευθεί μόνον μέ βάση
τά ήγετικά προσόντα πού έχει έπιδείςει. εΥπάρχει μιά βαθύτερη συμπάθεια τών Ἑλλήνων πρὸς τήν
Ρωσία, τήν ὁποία θά μπορούσε κα
, νείς νά άποδώσει στόν άταβισμό
τών ἐτῶν της Τουρκοκρατίας, όταν
ή Ρωσία ένσάρκωνε τίς έλπίδες
τών Χριστιανών. Οἱ προφητείες
γιά τό «ξανθό γένος», τά σχέδια
της Μεγάλης Αἱκατερίνης γιά τήν
άνασύσταση της Βυζαντινής Αὐτοκρατ0ρἰας. ή ἀνἀδυσιε τῆς Μόσχας
ώς «Τρίτης Ρώμης», δηλ. πολιτικού καί πνευματικού κέντρου τής
=Ορθοδοςίας, είναι βαθειά χαραγμένα στό συλλογικό άσυνείδητο.
Τό γεγονός ότι πολλοί διωκόμενοι άπό τούς μπολσεβίκους
Ρώσοι βρήκαν άσυλο στήνἙλλάδα
καί ή ταχύτης μέ τήν ὁποία άποκαταστάθηκε ή Ρωσία στά μάτια τών
Ἑλλήνων μετά τήν πτώση τού κο μμουνισμού είναι άπτές άποδείςεις
τής ἱσχύος τών δεσμών ἙλλάδοςΡωσίας. Όποτε τό 53% μπορεί νά
εἶναι καί μικρό ποσοστό. Καί αὐτό
παρ° ότι τά τελευταία χρόνια ή χειμαζομένη Ἑλλάς οὐδεμιάς οίκονομικής στη ρίζεως έτυχε άπό τήν
Μόσχα. _
«Σίτυ» τόν Πειραιά
β θέλουν οἱ βιομήχανοι
Μιά άἔιοποόσεπτη προσέγγισις τού ΣΕΒ
ἙΝΩ στήν 'Ελλάδα βρίσκεται ὁ
άντικαγκελλάριος της Γερμανίας
καί ύπουργός Οἱκονομίας Ζ. Γ κάμπριελ, ὁ ΣύνδεσμοςἙλλήνων Βιομηχάνων ἐπέλεςε τήν συγκυρία
γιά νά προβάλει, μετά τό δημοψήφισμα άποσχίσεως τής Βρεταννίας άπό τήν ΕΕ, μιά ἱδιαίτερα ένδιαφέρουσα προσέγγιση πού άφορά
στήν Ναυτιλία.
Σύμφωνα μέ αὐτήν, ὁ Πειραιάς,
στίς νέες συνθήκες, θά μπορούσε
νά μετεξέλιχθεί σέ διεθνές ναυτιλιακό καί άσφαλιστικό κέντρο,
στο μοντέλο τού λονδρέζικου «Σίτυ», πού θά βρεθεί ἐκτόςἙνώσεως.
Γιά τούς "Ελληνες βιομηχάνους, πολύ σωστά θεωρείται στό
χοεῆ ΜΜΜ μέρους τῆς παγκόσμιας, καί, άρχικά, της ἰσχυρότατηίς, ἑλληνικής ναυτιλίας στήν
. «βάση» τού Πειραιά. Προαπαιτούμενο γιῦ αυτό είναι νά ὐπάρςει
κατάλληλο φορολογικό καί νομικό καθεστώς. η
Τίθενται τά έρωτήματα: Πώς
είναι δυνατόν ὁ Πειραιάς νά γίνει «Σίτυ» έντός Εὐρωζώνής, μέ
τήν Ἑπιτροπή Ἀνταγωνισμού της
Κομμισσιόν νά βρίσκεται μονίμως άπέναντι στόν έλληνόκτήτο έφοπλισμό καί τίς ναυτιλιακές
έταιρείες τού Πειραιά; Πώς θά
ὐπάρςει καθεστώς «ναυτικής χώρας» έντός εὐρώ, καί μάλιστα μέ
τήν άπόλυτή έπιτροπεία καί δια
χείριση τών μνημονίων ή τούς περιορισμούς της ζώνης τού εὐρώ;
°Εάν μάλιστα ὐπάρςει συζήτησις
γιά λειτουργία Χρηματιστηρίου
Ποντοπὸ ρου Ναυτιλίας καί Έμπορευμάτων στόν Πειραιά, σέ συνάρτηση μέ Λονδίνο, Νέα °Υόρκή καί Σινγκαπούρη, «άπο ρροφώντας» τό ναυτιλιακό κέντρο τών
Ἑμιράτων στήν Ἑγγύς Ἀνατολή,
πώς θά λειτουργήσει τό όλο πλάνο στρατήγικής άναπτύςεως σέ
μιά χώρα πού έχει άπωλέσει τήν
.έθνική άνεξαρτησία της, καί σέ
μία Εὐρώπη πού λειτουργεί άποκλειστικά πρός όφελος τών Κεντρικών Δυνάμεων;
(Λεπτομέρειες σελ. Ζ)
Σήμερα
'|ὸνια 'Οδός
άπὸτό 2017
Μέχρι τὸν επόμενο
Αύγουστο θα έχει πα
Τίις Μένα;
Δέν ὑπάρχει ἄλλη χώρα...
ραδοθεῖ όλη ἡ διαδρομή
της ,|ονίας 'Οδού. 'Η διαδρομή μέχριτά "ωάννινα
εε περιορισθεί σέ ι ώρα
καί 40 λεπτά. Σελ. 2
'Η συμφωνία
μέ Οοεοο
Ἡ Κυβέρνησις προέβη
σε άτακτη ύποχώρησή
γιά τήν συμφωνία μέ τήν
00800. Σελ. 8
Τρίζει ή γερμανική
οίκονομία
Τριγμούς στήν γερμανική οἱκονομία προκαλεί τό ΒΓεχίτ. Τὸ ΔΝΤ είπε
ότι ή 0ευιεοήε Βέτα ενέχει τούς μεγαλύτερους
κινδύνους παγκοσμίως.
ΣΕΛ. 5
Η ά!!Ἡίθθ ΜΜΜ
Δέν Μάρκα σᾶτ λέω, χώρα σάν
τή δική μας!Δένύπάρχεικαίδώμπορεϊ νά ύπάρξει! Τί νά πρωτοαναφέ
ραςκαίτίνάὰφήσεις; Τάκόλπατού
Δρίτσα, ό άποίος «κάνει τόν Κινέζο»
γιά τόν ΟΛΠ; Τά τρύκ τού Καφούγκαλου μέ τίς συντάξεις απού δέν κόβονται»; Τό κόλπο τῆς κυβερνήσεως με τήν Μ ύψωμα καταβολής τών έττικουρικών συντάξεων,
ώστε τό 2016 νά δοθούν Μ άντί
γιά δώδεκα;
'Εκεί, όμως, πού «δίνουμε ρέστα»
είναι στήν Μπίστι! Κι ήρθε νά μᾶς
τό επιβεβαιώσει καί τό «Εύρωβαρόμετρο», πού άπεφάνθη ότι οίἘλλήνες όδήγοί είμαστε γιά τά πανηγύρια! Σιγά πού περιμέναμε τούς Βύρωπαίουςγιάνάμόςπούντάχάλια μας!
Νά σάς πώ, λοιπὸν, ἐγώ, τίς
«Μ τού'Ελληνα ὁδηΥοῦ. χωρίς
κάν νά χρειάζεται νά μάς τίς Μιρμάρουν» οἱ Εύρωιπαίοι.
Κα? Με κά 'τωἩληνα ὁδήγό, στό φανάρι ύπάρχουν δύο μόνο
χρώματα: Πράσινο καί πορτοκαλί!
Άν άκούσετε συζήτηση όδηγών έπειτα άπό σύγκρουση, θά διαπιστώσετε ότι καί οἱ δυό πέρασαν μέ πράσινο
ή πορτοκαλί. Τό κόκκινο δέν ύπάρχει
στό λεξιλόγιό τους!
ΣΜδελΜ ΜΜΜ πρόσφατη περιπέτειά του. Κυρία παραβίασε
τὸ κόκκινο καί τού έδωσε νά καταλά
βει. διαλύονται αν πόρτα τού όχή
ματιάς του.
Πρίν προλάβει νά αντιδράσει ό ατυχής, ή κυρία βγαίνει άπό
τό αύτοκίνήτο καί τόν άρχίζει στά
«γαλλικω.
- Βρέ Ποῖξε, βρέ Δείξε, πού νά
σού  παλιό... καί άλλα κοσμή·πκά.
Ἀπορεῖ ό άνθρωπος πού δέχεται ὲπίθεση καί καθυβρίζεται, καί
- Μά, κυρία μου, περάσω μέ
κόκκινο. Δέν τό είδατε;
Νέα Μάι τῆι κυρίας: Εγώ πέρασα μέ κόκκινο ή έσύ είσαι Μανος;»
Γυρίζει ό άνθρωπος τό κεφάλι,
καί βλέπει στό μπροστινό (ί) κάθισμα τοῦ ὸχήΜ πού τόν ένωνε.
ένα κοριτσάκι ξεσπά ἐτῶν, νά παρατηρεί καί νά Με τή μάνα του νά
«δημιουργεί» έν μέση όδώ.
- Καλά. Με με Μα. χτύπησα τόν άνθρωπο καί τόν βρίζεις
κι άπό πάνω; φωνάζει άλλη (58078.
πού περιμένει πίσω από τό τρακά
ρισυα _
4 Γυρίζει ή πρώτη των κυριών καί
άρχίζει νέα αλυσίδα ύβρεων: <Τί λές:
Άντε νά πλύνεις κάνα πιάτο, πού θές
καί τιμόνι!»
'Ἀς πάρουμε μιά άλλη άπό τίς
άρετές τών 'Ελλήνων όδηγών.
'Οδήγούν μεθυσμένοι! Δηλαδή,
όδηγούν διότι δέν θεωρούν κάποιον
μεθυσμένο όταν έχει πιεί πέντε-έξι
ποτήρά<ια! θεωρούν ότι τό νά βρίσκεσαι «στό τσακίρ-κέφι» δέν άποτελεί λόγο νά άφήσεις τό αύτοκίνήτο,
άλλά, άντιθέτως, είναι ένας καλός λόγος γιἀνἀτρἑως! ·
θεωρούν έπίσης πολυτέλεια τό
«φλάς». Σιγά, τώρα, μήν άνάψουμε
φλάς καί νά περιμένουμε νά άδειάσει
ττίσω μας ό δρόμος γιά νά Μουιιε λωρίδα ή νά ΜΜΜ Σω
άλλάζουμε λωρίδα μέ τό πού θά ἀνάΨωμε(ᾶν τό Μ) Με. ή βγάζουμε τό χέρι ἀπό τό πωσ μέ
Με άστε ἀρχίσει τήν Μαρί ή τήν
στροφή!
Γι° αύτό σάς λέω, δέν παίζεται ή
χώρα. Καί δέν έχουμε άνάγκη άπό
κανένα «Εύρωβαρόμετρο». Τά ξέρουμε τά χάλια μας. Καί καμαρώνωμε!
'ΠΠΟΔΑΜΟΣ
ο Ἡ άνακάλ υιμις, πρό
ἔτο υς, μιάς μεγάλης
μπρούντζινης μάσκας τού
άρχωοελληνικού θεού Πανός, στίς παρυφές τῆς λίμνης Τιβεριάδος είχε προβληματίσει τούς άρχαιολόγους τού Πανεπιστημίου ή; Χάιφάς. Τώρα,
στην ίδια περιοχή, άπεκάλ ύφθη καί μιά μεγάλη
(ύψους έξι μέτρων) ρωμα
. τα πύλη. Οί πρῶτες έκτιμησεις είναι ότι στην περιοχή πρέπει νά εύρίοκεται
ολόκληρο συγκρότημα
άφιερωμένο στην λατρεία
τού τραγόμορφου θεού.
Ο Σκοτεινούς στροβιλους
στην ἑπιφάνειά τού πλάνήτου Ποσειδώνος κατέγραψε τό διαστημικό τηλεσκόπιο «ΗυὺόΙο» Τῆς
ΝΑ8Α. Παρά τό γεγονός
ότι ή ἐπιφάνεια τού πλανητου είναι συνεχώς καλυμμένη άπό σύννεφα, ή
άνάλυοις τῶν εἰκόνων τού
ΗυὐὑΙο ύποδεικνύει ότι
έχουν πολλά κοινά χαρα
' κτηριστικά μέ τούς άνεμο
στηνΓῆ.
ο Μελέτη τού Πανεπιστημιου Μτοι7 Άμστερνταμ άπεκάλυιρε ότι οί
άνδρες πού έχουν είτε
στροβίλους πού έχουμε ·
λ ΣΡΙ". ΣΑΒ" ΙΝ' 02.0?
την πρώτη ίατρική μελέτη πού άναδεικνύει την
διαφορά τῶν δύο φύλων
η έναντι τη; νόσου τού δια
βήτη, πού κάνει θραύση
στόν πολιτισμένο κόσμο.
Στούς άνδρες οί ώρες τού
ύπνου διαδραματίζουν
κάταλ υτικό ρόλο στόν μεταβολισμό τῆς γλυκόζης
ἐνῶ στις γυναίκες δέν παρατηρείται τό ίδιο φαινόμενα
ο Τελωνειάκό έλεγχο
στά εοοίεΙ πιεάίε θέλουν
νά ἐπιβάλουν οί άμερικάνικές ύπηρεσίες ἑλέγχου συνόρων. Άν ή πρότασις ἐγκριθεί άπό τόν
Κονγκρέσσο, οί είσερχόμενοι στίς ΗΠΑ θά είναι
ύποχρεωμένοι νά παράσχουν στίς τελωνειακές
άρχές πρόσβαση στούς
λογαριασμούς τους στό
Ρεοεόοοκ, στό Ταύτα:
κλπ. Άν καί τό μέτρο θά
ίοχύσει μόνον γιά άλλοδάπούς, δέν έχει διευκρινισθεί πόσο λεπτομερείς
θά είναι οί ώεγχοι πού θά
γίνονται στούς λογαριασμούς αύτούς. Πάντως,
θά κάταχωρίζονται μαζί μέ όλα τά άλλα προσωπικά στοιχεία τῶν ἐπισκεπτῶν τῶν ΗΠΑ πού
καταγράφονται καί άρχειοθετούντάι.
α Ό πιό δυστυχισμένος
ούράγκοτάγκος τού κόσμου είναι ὁ Μπουζίνγκ,
ηλικίας 9 ἐτῶν, πού ζεί
στην Βόρνεο. Τό συμπαθἐς άνθρωποειδές παρου
ύπερβολικές είτε άνεπάρ- σιάζει ύστέρηση άνάπτύκείς ώρες ύπνου άντιμε· ξεως. Τό εᾶάν άρπάξει
τωπίζουν αύξημένο κίνδυ- καί πωλήσει ώς κατοικίνο νά προσβληθοϋν από διο, ἑκρσιείτο δέ ὑπό δραδιάβήτη. Πρόκειται γιά , ματικές συνθήκες.
| | )|
Διαβάστε τα αρθρα
«Ἀγγλία καί Εύοώπη»
Σαράντος£ Καργάπος (σελ. 3)
Ι | Ο | '
«Μια διδακτική ιστορια»
Κώστας Χριοτίδης (σελ. 8)