Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ή ΣΣ Σ η: :Ἡ _ Μ
 ΣΥΜΦΩΝΑ - “ο 2  ο.
ἑ ΜΕ ΜΟΝΤΕ|ΡΟ _ 22  =:=:=ἔἴΜ
Ε ῦ ΗοΑΩΗιΑ - ΗοΡΤοΤΑΑιΑ ΜΗ
/'“·ῖ"1ίυ)Κω'ί4  Η
 ί·Μ Η Μ Μ 7
ΩΡΑ ιιι·οκΗιΣΗΣ | 
ΣΤΑ ΗΜιΤεΑικΑ κ 
' ΕΡΧΕΤΑ| Ο |ΡΡΤΟΓΑΛΟΣ
ΚΑ| ΥΠΟΓΡΑΦΕ|
-;ΜοΗοεΤεῖΣγΜεοΑΑιο
' Ο ΠΑΠΑΟΑΝΑΣΑ|(ΗΣ
ΜΕ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΕ' ΤΟΝ
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ
Η ΚΑΘΗΜΕΡ|ΝΗ ΑΟΛΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Ε. ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 30 |ΟΥΝ|ΟΥ 2015 ΑΡ|ΟΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 1092 Τ|ΜΗ: 1,30 €
ΖΟΖΟΥΛ|Α
ΣΤΟ ΠΡ|Μ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
(500.000 €) ΠΟΥ ΖΗΤΑ
χ χ Ο ΟΥΚΡΑΝΟΣ «ΣΚΑΛΩΣΑΝ»
Μέ] Ο' Δ|ΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕ|Σ
_. 9/
_ Αμ ¦ | Σά
α - ει·ιιθεσιι
` Ψ ί' ΑΛΛΟ' ΔΥΟ ΠΑικΤΕΣ
Η ϊ .γ -. ο
, > ΜΤΒ ΣΤο ΡοΣΤεΡ
'“ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΟΚ
 . , Η _ κΡεΣΤιο κΑι
ί Δ ' ”γ χ ' ΜΠ|ΣΕΣΒΑΡ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑ|
Ρ τ ` Δ - ί -_ - Π ί . η ` ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ
οι... θετικέ5 σκέψει5 του Αμερικανού γ “ "Α ΤΟΝ 'ΣΠΑΝΟ
ΣΥΜΦΩΝΗΣΕ ΝΑ'
Η ΑΣΤΟΝ Β|ΛΑ
ΚΑ| Η ΠΑΕ ΑΝΑΚΟ|ΝΩΣΕ
ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΒΕΛΛ|ΟΥ
' «ΣΤΟΝ ΗΡΑΚΛΗ ΠΗΡΑ
ΑΥΤΟΠΕΠΟ|ΟΗΣΗ», Ε|ΠΕ ΠΟ
ΚΑΝΑΛ| ΤΗΣ ΝΟΤ|ΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣ"
ΣΤΗΝ ΤΣΑικΗ
ΦΑΣΗ οι _ ¦
:1 ΣΥΖΗΤΗΣΕ|Σ
.ϊ . Με ΤοΗ
ι ΟΛΛΑΝΔΟ
Η εκΤιληκτική Πρωτοβουλία :·
τη5 ΚΑΕ, το αλμπουμ και ἑ
η Θεσσαλονίκη Μ Σελ 38,39 Ρ ~ κ ¦
κΑε ΤιΑοκ ·· Σελ 4ο 
Προτίμιισε Νανσί 
ο Μακ Φάντεν, ΠΟΛΥΔ|ΑΣΤΑΤΟΣ ,
ΚΟ|||Ο αι·ιαντιισιι Ο|'|Ο ΤΕ|'||τ8 ο  “Ι Μ μ 1- ι 3 _ _ 7 _ Ι Π' 
ῇ '3 γΡ ρ Β η ΕΞΑ|ΡΕΤ|κΗ Σ ο εοΣΗιοΣ ΜεΣοΣ Τον _ ~ ' η Χ ς
Η μίἑέ:3[Μ Η Σ; ΤιΑΑΤΑΗιΑ ΜΑΣ· Με ΤοΗ ΤιΡοεΑΡο 23ΧΡοΗο κΡοΑΤΗ Τ γ Π, . Ο
Φ Μό ΗΡΑ σε ΕΠΟ για εναρμόνιση ΤΕχΝ|ΚΗ ΤΗΣ κΡΗΤικΗΣ οΜΑΑΑΣ ΑΜΑ ΑΜνΗΤικο ΜεΣο γ · ξ 
του κώδικα δεοντολογίαε Μ Σελ 14 Το ΟΕΜ. ΔΕΝ «ΠΡ0ΧΩΡΗΣΕ» ΤΗΣ Ρ|ΕΚΑ η Σελ 3-9,47,48 Τ /ῖΪ
οΑΑ ΣΤο ΤΗΑιιεΖι
Τι είπαν Καρυι·ιί8ιιε - «Αναστό» για μεταγραφέ5,
αι·ιοδεσμεὐσειε και αγωνιστικό σχεδιασμό
ΔιΗΑΗ ΗΡοΤΑΣΗ κΑΡνΗιΔΗ · ΤΑ ΕΝΑΛΛΑκΤ·κΑ
' Αύριο Η συναντηση των ΠΑΕ
Νη για τη μείωση των ομάδων
@ΣΩΜΑ Μ Σελ 2
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ
Η Ο συνεργατη5 του Θ. ΚαρυΤιί8η
αναμένεται να αναλαβει την ΠΑΕ
ΑποκΑΑνψε ο ΤοΗι κΑΑεο ΣΕΜΝΑ ΠΟΥ ΕΠΑΕ'
ΕΣ. ΕΠΣΜ Η ΑιοικογΣΑ
ΤΡΑΜΜεΗοΣ¦ ΜΜΜΔ ΜΕΣΩ ἔ^ῖ:Ξ=Ξἔ::::=5 95,5» ει·ιιΤΡοΤιΗ ΤιΑ
ΤΣΜΥΣ ΓΙΑ ΜΑΜ Η η Η? κΑι Τον χι>οΗον ΠΑΣ ΣΤοΗ ΑΡΗ Τ" ΗΠΑ" ΤΗΣ 12,13
 απο