Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ο αοι-ιινια
τον Βεαιι·ι·ααιαν
"°"'"·ςαΝ "ΠΝ" 'ΓΑ ΧΞΡ|| "ΟΠ το” ° Μ“ς
και Ανραθανπς μττα στα αιμσνι από τήν αμεα 6" "ι ° “Μ¦Μ¦ κ" Π "ΜΝ 'Η 'ο'
τα τντναασισκα απο· και ταν... . των 7 ή - "ω" "Η ΜΒ" ""ΜΜ"°| "
α" “ΠΜ-6 'Με' ω ω., “°Μ' Μ" η' Υ" Ν “ΜΝ 'Μ πν·τσ··ατὑν Α Α μαννπτική ταμανραΜα α Η Εθνική ανασα στήν
τιναι τεαιρστικαι και μ· τπΜνή στων θα έκανν Η. Ν "“""“ ”ΦΠ" “Μ
τήν εθνική μας * ' · ¦¦¦ ·
αμα" τσνς
ττπικιι Ματια νια τα των". στν αραααθαιντι πανω
καναν να κανει πααήα αρωματα και ανωνια
νια ταν 2ακρανα νκαρντ ααα νασφέραι
και καπως κρανανς
Ό στα π6αμσ
===¦=ξ$:ἔ=¦=ἔ'==- α απακΜνπτιι·ια ααιιατατ μια"
ΜΝ "6 ”ν "Μ" _ Μ Μ' / ταν ττααπιαήτ ιιιτκ ταν καυτα·
°-°ἰ"|° “Η ο." Μ.” ν" Ν ·| / - | Ἀρπς και Μακ καταν- ¦ῖΗΝ τνααπιι·κα
Μωβ Μία". Η γω" Π ι ^ θειαν στανς αμιαανς μαζι Ηέκρι τήν ααα ανανι/ __ "¦¦""°“ κι. _. με τα ακαμα ανασα α στική θα επιτρέΙ: · .τ ΚΜὺ 3 χ _ Ματς 2· παίζανν στα πανται πασσθήκατ ή
- °“"° 7 ς ι αρακριματικα νια να ααααν6ς παικτων στα
η ΝΝΔ", ρ°γ αρακν0ανν αι ακτω ααα αιαανανωσή α Για
_ θα ταααθτταθανν στα πρῶτα οααα όμως
νκρανπ τας κανανικπς αναμεσα στσν πρῶτα
ακριασαν α ιι και ταν αντε"
σννκριαή να τα  ` ._ ννρα θα εαιταθ
Ω "ΜΑΜ
κ°Μ°ν ”""°“' Γιανρακαα στα ή ` πανται και
°==#=ΐ=°π=ἶ" αήαια μετα" ή · μττακινήστις
< Αεκ και ή Ξνρῶαπ 7 ανα σα στις
Ί..." :"°° > τ "Μ Έ" ""'?"”'° παν παραμένει _ η τα °¦Ἑ“¦ ταν
Δ/ντ ή ς : ο . Ν | '(0 Η ανδ Η ς  ν" "γω ° "°'"Μ σπασμένα στα 7 7 ααατααΜ
παν ννὡρισσν στα
Μ""| μπασκετ . ματας
αιτνθνντής απαντας: αβατο: ΜΜΜ: '
ατνααι το ιανπιαν τοις α κα. και
| ΓραΦει α ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΜΜΠΝΤΟΠ°'Λ°Σ φταιω '3)
α αικται· μιπήστ
στανς απεσταπμτνανς αήμασιανρααανς στα αγαπαω και
ααακαπνψτ αν τα πρώτα αρανμα ααα
εκει ατα μνααα ταν ειναι να μήν
ειναι... α·ραατικας από ταν
πειραιαι
Μαν να μεινω παήήα
κρανια. νιατι αντα θα σαμαιναι ότι θα
κανω μια ήταν κααή Ματια α παρακααανααα" τις απιτνκιας ταν οπνμπιακαν α 'οταν
“τις απαρ8ι Μπας μιας αικαντντιας όπως
ειναι α θανμαισκας. σαν μπαρ·ις με
τιαατα να ταν ετκαατις
_: ·ιι φαω μας ειναι αανκσσμιας τμΒἑατιας α Δεν ·
η καπαμτ μανα τήν ισπανική ανα” Ο Μπαντ πωπω αν ·5νν··Μ8Ν Ο·
·' . νια να ”Με τανς ασασσααιαιατἑς παν κρτισζα- ήταν σι νέα· πααασααιριστες να
κ κ μααττ α Δεν να πω γιατι καθ· ' - τον ' πιο Μα να να
πρασαρμαστανν στήν ανασα α αι τιμες
όμως ατήν ανο” τώρα ειναι ήσαν
ννιήατς α κατα αρκιζανν να
πέστο”
παν θα αντι ααα τα σταμα ναν μπαραι να κανει πια
σνσκααή μια μ·τανρωή στις σισπρανματτνστις α
- ι μας να _Γ '_ ' , *
στήν καανττρή αννατή τιμή·
θα “Νικ ως να" '9 “44 Ο τι τα· απισπς α ισπανας τεκνικας νια τανς
'π ΤΟ σαι·°"ικύ δεν ΝΝ! ω ' ήιτσιρικαατς. νια τα ααήήα σνστήματα
“ΜΜΜ "αν" °Μ° Υ" Π°ϊ°“°"“ ααα σανήτατ στα Λα καραννια. ενώ σαν
' εμας ειναι να νααμε τις αννθήκες τα" ανώνα "°“Μ¦ω Ν "ωρα" "ιν ¦¦Μ"““ω
ειμαστε εταιμαι ατα α καθ· αντιαααας θα ειναι σιαοα- ¦°" ν¦¦ ¦¦¦ 86"" "ω "οφ" α
πρσκριματικα ταν αττικας · θα ωναεινανμε σε κακα( "ο "ρω”
ο νέας πρααανπτής ταν αανμπιακαν. Τσαμπιανς αινκ α πωήανς τραπανς αμννας και
Μπαρ :απατα ωτανρσΜΉτσ· με πρτατι να παρανσια- επιθεσής α θα αρέα8ι και αι
ταν απεστααμένα ταν φατσα στα σανν8 να . ν Γ 'τ Η θ Στή χθεσινή πρωινή
ι ΜΒΜΠ". ως" τωρινή ατική σμααα και Μίκυ' Πότε Ο" ΜΜΜ' αααήανασή Ξεκιναω να
Ι 7 “ανν να "°°°"""°¦°ς "Ρ" '° "ένω". Μπεντ· τα ααα. έκσντας σιανμα ατήν
Ρ προκριθει. πισω και πατα να έκανμτ τήν "ίπ” 'ως ΜΜΜ"
Δ Κ°ϊ°Μ· και αανπιαα
οι τρεις βασικές πρσνααθέσ8ις
ααα σως· α σήνμπιακας στήν
αναζήτήσα νια ταν παρτενέρ
ταν :τόσαναν Καππα α Μπα
¦|'0'Ρ0| Η·
Η" Π' Π""||
“Υπανραατι νια τρια κρανια
α αανμαιακας αντΜτναπτι τήν ανασα
ταν 'ινσμιιρανκ σήμα” στις ο." μ.μ.
ιαανατραΜ ιι στα ήααήανήτικα κεντρα
αναιτ====νααι·ανττ ° Μ"Ἑξε"=" "κ . ταν Μννιαν0ταντ στα τ·ήτντσια οιαικα
ι , · . επι αναταιακαν τσαμπα · ιι αντιαααας
στν “ανν κατααήετι στήν "πἶ=π:ἔ=:=ΐ;ΐ" των πνιραιατών σνμμττακκι στα :ιι
ττήική τσνς σπιπσνή α
_ καταναρια ταν ανατριακαν πρνταααή* α θικταρ
Κατα·σναν σκασισν ματ" και και Μαρια μααις τ· στόν
ταν ναῶκαα ταν ήσαν· Ρ "σως" τα "Μι
Π"|Κ°|"Ω"'Κ¦ Ο Μ'0"¦ "ΩΦΕΛΗ" Π" "ΠΠ"
' ταν ' για σ .. ι α να' 0ιι·κα'Ρπ: σ αν· κοιτα
μααας σ ·'ιιρθα ατήν καήνταρπ ανασα τής ' α πααταναήας θ Μαρακινας
τήήααας- α πρῶτα ταν θααωσπ ή Φεννει αμεσα ί _ ένιωσα ένα σθιειμα Ξεκιναω στα·
νια τα αν" και τα :τανταρ α Φήμες στήν κναρα στον τ·ταακΦααπα ανια αστικές
και νια ταν κωστακπ Αρτνματα ταν ΑΜΕΑ και αν αρπα- παααανήστις. αν
νήπ- πωπω και σαν “κι
κας α Εκτός Βατρασ·ι
“"-¦-|- "ΜΚ". απραααταν θα ααιιρνς τις
|"° 'Μ' “'¦"°·_ πρσ0ναακθ·ι από σωματικές
να παωαααή αναρτπσή σταταιτται· α ήαααανπτήτ “αααικττα τα αααιαα και αήνΜπιακα σ ασκ· '° “"'° “'°'°°"“
ταν οανμπιακαν Μαν" τα κναια0κραν νια
ιι Μ" στα ήισν νια ταν 2·κρανα σταπτα Λίντα· Πας και
καρταμπια και αια μανα ι
νιατι ααα τσνς
Μπακ· α σαι·ταναιιτ
στα τα μέσα αναικαήινας τα· ταν
ταναα· μ· Μικρα των” τΞαιτιας ταν
πρααπήματας στα κανντααια ααα τήν
πωπω τής `ι'ριτπς
¦ῖΗΝ "ΟΛΩ"||
"Ρ°Εῖ°|ΜΑ¦ΕῖΑ| Η ΑΕΚ
7 :τα κιεατσε Βρισκεται από χθες
ξ ή οιατριναμανρα- απαατααα
π ααωναι και
π αατανα ααι
ι σέρνουν· _ - γ
ι τ°ν” '  ο καταπανια στις τα πμ·ρας παν θα μεινει ιι ·'Ενωσπ·
εκεινα παιαι θα
απανωρήἔανν. αααα και αν θα αρσνματαααιαθανν
° "Μ¦" γ _ παρισασταρας ματανραΜς πέραν ταν απιθατικσν
κρανικα πρααμιτκαικας ταν Ειπα
τοτε ειναι ή αναμα
'ααΜνιΖανται κανανικα νια
τα Μαρ αι κανεις Μικτή!.
ΠΜ"°ΓΞ"π ΜΕΝ και
αααν τρέξιμα ειχε τα κθτσινα
αρανΝννα και αιαικα τα απανταω.
με τανς παικτες να ξαναπαιρνανν τα...
Βανναι Τα πρωι α να” έσωσε ένωσή
στήν κνκααοαρια και πιντς ώρας
αρνακι" Μπαντ στις αντααιθτακις.
ατήν πίτσα. στήν νααμανή στα ααικνιαι
τανς και στα νρήναρπ ματαΒιθααπ τής
Μαννα" ααα τα
αακαικασπ ταν Νιάτα· α
τ ααα παήωνια - πα α=°Μ° "° ¦¦“°"°ΐ" "“= ===&=Γἔ$“"| μααπας από τήν αμννα στήν απίθανα
τας Μασσααιας 2.οω.Μ ανω νια ταν
ι22.θθ. Μαντάτα στραικ·α α α
ιι καιατρΜ ταν κανενας στή ι·αήήια
νια τα τα”. τα σννκαρατήρια ταν πανι
σταν πατατα. τα νκαα ταν ΜΜΜ" ανν
ΜΜΜ ααραμτντι Βασική
ταιΜνιι τας ΔΕΚ. όμως π
·`Εννσή· στ ήρωα περιήτνσή ν
_ _ Ενανασ· αναμνήααις“. Ανατρααιας τα
Ι" °“°° ω" ^"°" "°”"κ° με ”ωΡ['°' μό""°" =Ἡ$=:'= Ο ι φωνα τα α τατ ταν Μπαρ με τσκ
αν". Ίἰ" ' ι. 'Η' _"¦°"Μ"”¦_ "°|"°“” _ Ξ. παικτας και παααα αν” ααα /_ α Χ
Γ "θ .- σε .Μ ¦°°_°ω .Μό τα κατσινή να” των - -αμιτθαικα ενια α αντιήαήας αααταααήταν στα
τας τ=ὅντιαρααωἔαντικα Γ ο! ο” Ν · ΜννκΜήντ
σννκ αμα παν και σταν ι ανσαν: ν να με ω ·
αανκσ ταν ννῶριμα μας στήν αεκ νια παήήα χρόνια.
Φερνάντο νοκ” και σούπερ α πρσπανπτής τπτ Αεκ. ανασα καπα· · “Μ“=“ Μ°”"
“°° ω' Μ¦ω° Μ°Μ° Μα Καννων κατά α 'πακασ€τας: στους ναν μανα β Ἡ'¦Ή·Μ `
Ἡ ΜΜΜ" °ΜΨ“°“ ” αι ήταν. τιπστ· αινσττρα...· ; · ·
ταν νια τα Βήτα· · αυτια· ΠΕΔΙΑ· '5)
977Ν08852Μ$ 27 Μ'- _

Τελευταία νέα από την εφημερίδα