Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
“ΠΜ-π  Ο Π^|Ν^“" 'ΤΚΟΣ ΔΝΤ-ΜΗ Στο ΔΔΕ) Τργ
ΥΡ|ΠΖΒ| | ”1 Τ Ι
Ε ' Μ Η ΕΦΗ"ΕΕ|Μ Β "
ΑΠΟ ΕΝΑ ΤΜΑ ΚΑΙ ΜΑ ΑΜΠ ΠΠ ΔΙΤΕΡΜΑ '3-3)
ΜΜΜΜεΜ ΜΜΜ πω πω: με"
«Ε|ΝΜΜΛἩΡΗΓ0Ρ0Σ Μ...ΣΦΜ
ΜΝ· #Ξ/¦Χ|ἑΜΜΜΝ»
:Ύ“· *η Τ Ν" Τ" "ζ,Ξ?'ῖΜΤ" ἱΤ`”Μ-Ι"
“ >ιῖἩἴ:·"Τ" Μη ΞΔ·Π “σε ή: Ε
· η ιωΙμ“χου Α ι
Με: π “Ω
ΜΠ·Μ:
ππΜΜΜ“  ·.·_ Δ “ΚΙ/ι 9·
"ΜΑΠΑ . Β; . έι'Ι.ιΗΜ!ἱΜΜΣΤΗ ~> -   · ··“·_ιυτ Η ΜΙΛΑ .
.  ~- Τ .; , ”17 ΓΕΝ ἱ-.ν|.Ι'Ξ!Γ!¦Ἡ,ΜΜΜ-ω' πΜΗκεκοτογω3
Ι ,ΑΜΑ ΚΙ Π.. ΓΑΜΟΣ τα ΕΡΤ" ΑΜ ΤΡΕΙΣ ΜΕΡΕΣ!
η ΜΜΜ ω ΜΜΜ
το ΗΜΕΡ0Λ0Γ|0 ΑΜ ΤΗΝ ΠΑΛΑΜ|Α
ΜΜΜ Τ “  η
ΙωΜΜΜὲιΜοΝΣοΜΔρ
ΜΤΜ ΤΕΜ
Τζι "ν
Μ ΜΜΜ" Μ @Μ ΕΦΕΡΕ Με
ΕΠ" ΑΜ Β ΜΜΕ Μ' ΠΜ
ΜΑ ΜΜΜ!" ΜΑΜ Σε ΜΑ ' _
τιΝοκτΑιΠο8ΔΣ|κοΣωωπΡοΠωΜΜΣ - τ·Ν|κο^οηΑΝΝΗΣ ε _ "αρκει
πωπω ωΜοΡΕποΡτΑΖ. πΑΡΑΣκΗΜΑ _ 'ΜΜΜ Ϊ Ἡ·
Κ|0ΣΑΒΕΛΕΤΕΝΑΞΕΡΕΤΕ! :ετ-ὰ 7· 'ΜΗ' _ #· Τ[7“/ " 7/[Τ!·'1! ὶ η Ι! '!ω;ἩΤΜἩ Η 
3/Λ)χΔ ΝΜΒ(π "Ρ“Τ^Σ"^"Ἡ°" "ΜΝΗΜΩΝ" Ι Μ Μ   Τὶ* 
ΜΜΜ Με
ο ΜΗΤΣΟΣ!
¦ ΤΣΕΚΑΡΕ' ΠΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΕΣΕ|Σ Η ΕΤΟΙΜΗ! ΤΑ ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ο ΠΑΝΑΒΗΝΑΪΚ0Σ Ε
ΝΜΜΜ =
  ΞΕκΜΔΡπΕ Η ϊ “ΜΜΜ ΕΜΗ
.. ή ω
 Εἰ: “2 χ εΡχΠΑικΑ _ ._ 'γ ΜΑΜ
ΚΔ'<<ΞΕΚΛΕ|ΔΠΝΕ|»ΤΑΕΠ0ΜΕΝΑΒΗΜΑΤΑ ε· έ! ῖΕ"δΜξῇξ¦ϊο `_.ἶ  
< ΚΑΝΠΤΠΝΜΑ- . : Π 
ΣΕΤ β] `# ΔκΜιηκτκεκΑε · ” η·
Σελ ΜΗΝΩΝ “ 
”Η ΜΜ2

Τελευταία νέα από την εφημερίδα