Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ΠΟΛΩΝΙΑ ν8 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ |
Με 0% ΓΚΑΝΙ0ΤΑ* ο 200+ £ιΔικΑ ΣτοιχΗΜΑτΑ ί Γ ύ Π¦
· ΑΦΟΡΑ το ΣτοιχΗΜΑ ·ΝικΗτΗΣ ΜΜΜ πΡιΝ Με Μακη τον ΜικΝιΔιον ι ¦“ Β ο
Το παιχνΙδΙ Μ 
2'|+ ι πΑιΞε ΥΠΕΥΘΥΝΑ' ΚΕΘΕΑ: 2Ί0·9237777 | ΑΡΜ0Δ'ΟΣ ΡΥθΜ|ῖΤΗΣ Μ0Α
Η ΣΥΧΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡ ΠΑ|ΓΝ|Α ΜΠΟΡΗ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΡ| Κ|ΝΛΥΝ0 Ρθ|ῖΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠ0ΛΡιΑΓ ΠΡΡ|0ΥΠΑΣ
ευΠΩ2οι6 χ
χ ΡΩΑΝοΕ Ξ ερτ ή
ΑΘΛΗΤΩΝ" Β Ρ0ΝΜΝῖ0 ΝΕ ΦΟΝΤΟ τοκ ΜΜΜ"
ΜΚ" ΤΟΥΣ ΥΠΟΘΕΣΗ
_ Ι 6 Στοβαθο5ΒενγκἑργιατπνΑγγΜα ΦΦ |
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑθΑ|·|Τ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ'ΔΑ | ΠΕΜΠΤΗ 30 |ΟΥΝ|ΟΥ 20% | ΑΒ. ΦΥΛΛΟΥ 4.29! | Τ|ΝΗ Ι € ΣΕΛ|ΔΕΣ ΠΑΝ) ΚΑΙ", 
0".Νο·οκΜ8 Υ:
ΤΟ «ΜΝ» ΜΝ ΕΥΡΩΠΗ '  τ· ¦
 οτονΠοτΒΡιτκΕιιιΣτιικιοιιιιι >. ΕΠΟΜΕΝΟ
κΑιΑῖιοιΕιΕιιοκ ΕκιΕκιο τοπικα Δ Π μ στη
Μιαιι>ιτιει>οικ'ι>οτιιτικΜῖῖ ΜΒΜ»
Ό."· η Ο.  Π
· Στη θεσσαλονίκη απο
κθε5 ο 28χοονοε ολλανδὁε
μεοοεπιθετικόε ' Πατριετἑε
συμβόλαιο οι επαφἑ5' Μέχρι
το 20ι 9 ο Κρἑσπο Π Ερευνε5
σε σπίτια οπαδών για
τα επεισοδιο με τον ολυμπιακο
ΜΜΜ 6)
ΚΟΝΤΑ ΣΕ «ΣΑΛΠ|»
' #0ι «πραῳνοι» τα βρηκανιμε τπΊΝι5 στι5 300.000 ευρώ και με τον·26κρονο
στα 3`κρόνια'·ἴΜιΐορεί νῆὅίεει και ω”5ῆἰπαετ. κεντρικόἔΤιΤέσο5 και αμυῦῖικόε'καφ
7· , Μ;Μ εμ... η· _ Π ΗΘταφπ του με<τον Μπεργκ<καιτο «μην το σκεφτεσαι καν» του συμπατριωτπ του δ λ» ω 
οτικ«υιχιιιιιΕ»,ιιιι0πιικιιι0κιειιιΕ«οιι» κ κ ΜΝ“0ΥΡ0ΥΣΗ
τ 'Ολοκληρώνεται του Κιβρσκιὁπ 'Σημερα στην Ολλον6ιαο|μπαομπο,υπομονπ Δ8ωρωνγιοΓουακασο 
'Στηντελικπ ευθεία ' .
Ξξ:Μ:ἔ:%Μ ο ν ιιΛΕκκιιιικΕττοκοκιιοιιΜοκονκΜκο οοιιιταΜιιοκΜνιιπιΛι
ωσν0ω“κι“ρ¦.¦ τικ τοκ οκνκιιιΑκο
.ΜωΜιεη“ωο · . :Θ κατιτοικοΔοτιεττον · τ , ι _
' Χατ τρικ: Προσφυγπ _ ο Βικτορ με _
οΜπουκου όλα / ` .ο τονο“ω¦οτμενο- <
β Ο' 'Ι ΧΧ 'Δεύτερο φιλικό '°“"°°θΜ-ΝοΜοκ9ρπ
Η' .. νδ! τοσο κ8ι›
 Δ - ·. μετηΒ κεο
ΟΝΕ|ρΑ “ _ι ο . _ _ 'ΑνακοινώθηκεοΛαΐοηε
  Ο · Χ. 4 ' Η Ενο›ση εἔει μιλπἔει με τον εκπροσωπο του 'α""°ἱ"| σού"
. . “ξ ΚΟ' 051800 Ο ΠΟΙΟ ΕΟΕ' ΕΠ|ΟΠμΠ προταση κ°| ΜΑ σ 'ή
 · ¦_ γ , ' κλείνει με μπακ (Μ' Μπένγκουε). "°=“°= =ΜἶωΜ°
συνθηκε5 προπόνηση8 ΙΙ _| 9 "ΜΙ" (ΜΜΜ) κο' εξω" 'Για8υο χρονιατο σου'
στο Ζαππειο. εν όψει Ρίο > με Με Λα Μένω
ΣΤΑ... ΜΑΡΜΑΡΕΝ|Α
ΑΑΩΝ'Α
'ΤΗΣ ΕΠ|ΤΡ0ΠΗΣ
ΑΕ0ΝΤ0Λ0Γ|ΑΣ