Πρωτοσέλιδο Έθνος: Οι 6 εγκύκλιοι για συντάξεις - εφάπαξ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ
30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 10396

1€

www.ethnos.gr

Οι Κινέζοι
απειλούν με ακύρωση του ντιλ,
επικαλούμενοι
αλλαγή όρων
από τον Δρίτσα
»12

ΟΛΟΝΥΧΤΙΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟυ ΟΛΠ

Ξαφνική εμπλοκή στη
συμφωνία με την COSCO

ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ

Οι
6
εγκύκλιοι
για συντάξεις - εφάπαξ
ΕΡΕΥΝΑ

Ποιοι υπάγονται στο παλαιό και ποιοι στο νέο καθεστώς
συνταξιοδότησης. «Κλειδί» η 12η Μαΐου και ο χρόνος διακοπής επαγγέλματος για χιλιάδες επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους. Το νέο καθεστώς για την προσωρινή σύνταξη
και τι θα ισχύσει για όσους έχουν οφειλές στα Ταμεία. »15-16, 25-26

Τέσσερις επιλογές
για σπουδές
εκτός ΑΕΙ - ΤΕΙ

ΠΕΜΠΤΗ

Συντάξεις
30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Οι 6 εγκύκλιοι που αλλ
άζουν
τον χάρτη του Ασφαλιστι
κού

Τoy ΓΙΑΝΝΗ ΦΩΣΚΟΛΟΥ

E

ξι εγκύκλιοι του υπουργείου Εργασίας θέτουν
σε άµεση εφαρµογή
τα
γρανάζια του νέου ασφαλιστικού νόµου και αλλάζουν
τον
χάρτη της κοινωνικής
ασφάλισης.
Οι επίµαχες εγκύκλιοι,
που υπογράφονται από τον
υφυπουργό
Κοινωνικών Ασφαλίσεων
, Τάσο
Πετρόπουλο, κι εκδίδονται
άµεσα
διευκρινίζουν λεπτοµερώς
ποιοι
υπάγονται στο παλαιό
και ποιοι
στο νέο καθεστώς συνταξιοδότη
σης, τι θα ισχύσει µε
τις προσωρινές συντάξεις και το ΕΚΑΣ,
πώς θα
δίδεται το εφάπαξ στους
62.000
δικαιούχους που περιµένουν
από
τον Σεπτέµβρη του 2013,
ενώ οριστικοποιούν τις αλλαγές
σε εισφορές και παροχές επικούρησης
.
Ειδικότερα, η εγκύκλιος
για το
εφάπαξ, που αποκαλύπτει
σήµερα
το «Eθνος - Συντάξεις»,
προβλέπει
πως από 13.5.2016
προϋπόθεση
για την καταβολή του
βοηθήµατος
είναι:
α) η λήψη κύριας σύνταξης
λόγω γήρατος ή οριστικής
αναπηρίας (να έχει εκδοθεί
η οριστική
πράξη συνταξιοδότη
σης)
Οι επίμαχες εγκύκλιοι διευκρινίζουν
β) η πλήρωση των
λεπτομερώς ποιοι υπάγονται
χρονικών
συνταξιοδότησης, τι θα
προϋποθέσεων που ορίζονται
στο παλαιό και ποιοι στο
ισχύσει με τις προσωρινές
νέο καθεστώς
από
συντάξεις και το ΕΚΑΣ,
οριστικοποιούν τις αλλαγές
το καταστατικό του εντασσόµενο
πώς θα δίδεται το εφάπαξ,
σε εισφορές και παροχές
υ
ενώ
επικούρησης
Ταµείου, τοµέα, κλάδου
ή λογαριασµού Πρόνοιας.
Δεν είναι δυνατή η
τούς και αυτοτελώς απασχολούµ
πληρωµή
εφάπαξ στην περίπτωση
ε- πως για χρόνο
νους) αναµένεται νεότερη
ασφάλισης µέχρι
προσωρινής συνταξιοδότησης.
εγκύ- 31/12/2013
το εφάπαξ είναι το γικλιος µε οδηγίες, καθώς
Σε περίαπαιτείται νόµενο
πτωση που ο ασφαλισµέν
του
60%
αναπροσαρµ
των ασφαλιστέων
ος έχει
ογή του µέσου µισθού
ασφαλισθεί σε περισσότερα
αποδοχών (τελευταία
µε την ετήσια µεταβολή
του
5ετία) επί των
µισθών α- ετών ασφάλισης
ενός Ταµεία, για τη θεµελίωση
πό
µέχρι 31/12/2013.
την Ελληνική Στατιστική
του
δικαιώµατος λαµβάνονται
Αρχή Το ποσοστό
αυτό (60%) αναπροκαι αναπροσαρµογή
υπόψη
των συσσω- σαρµόζεται
οι χρονικές προϋποθέσει
αναλόγως για Ταµεία
ρευµένων εισφορών
ς που διστις ατοµικές µε εισφορά
έπουν το τελευταίο από
διαφορετική του 4%.
µερίδες µε τον δείκτη
αυτά κατά
ετήσιας µε- Για χρόνο
την ηµεροµηνία
ασφάλισης από 1/1/2014
ταβολής της βάσης
ένταξης
υπολογισµού και
(1.1.2017).
µετά το εφάπαξ υπολογίζετα
των εισφορών. Αντίθετα,
ι
για όσους µε βάση
Παύουν να ισχύουν οι
τις συσσωρευµένες εισφοέχουν αποχωρή
διατάξεις
σ ε ι µ έ χ ρ ι ρές στις
από τις οποίες προβλεπόταν
ατοµικές µερίδες. Η
31/12/2014, ο µέσος
ως
νος λαµβάνει σύνταξη
εγκύµισθός δεν κλιος
προϋπόθεση για τη
από
Ταµείο
καλεί
χορήγηση εεπίσης τις αρµόδιες
υπόκειται σε έλεγχο
που χορηγεί προσυνταξιο
προσαύξησης υπηρεσίες
φάπαξ η συνταξιοδότη
δοτική µε στοιχεία
όπως διευκολύνουν
ση από φοτης Ελληνικής Στατιπαροχή, θεµελιώνετα
ρέα επικουρικής ασφάλισης
ι το δικαίωµα στικής
τους φορείς πρόνοιας
(όπως
Αρχής.
το ταχύτερο
εφόσον την έλαβε. Καταργείται
π.χ. για τους δηµοτικούς
δυνατό µε τα απαιτούµενα
κάυπαλλήθε διάταξη από την οποία
δεδολους). Δεν απαιτείται
µένα
προβλεΥποβολή
για
τις νέες 5ετίες (2009άρα η προγνώμης
πόταν προκαταβολή
σκόµιση πράξης επικουρικής
της εφάπαξ
2013).
Η εγκύκλιος καλεί
σύπαροχής (π.χ. για τον
τα ΔΣ των
νταξης στις εκκρεµείς
Τοµέα Πρό- Ταµείων,
Διευκρινίζεται τέλος
αιτήσεις για
πως για να
τα οποία έχουν εισφορά
νοιας Προσωπικού
τη χορήγηση εφάπαξ,
ΟΣΕ και τον διαφορετική
δοθεί προτεραιότητα
εκτός των
στα εφάπαξ
από τον γενικό µέσο
ΚΑΠ-ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ).
περιπτώσεων αποχωρήσεω
των ατόµων µε αναπηρία
όρο του 4%, να υποβάλουν
ν µέχρι
είναι αΕιδικά για όσους έχουν
γνώµη ναγκαίο να
και 31.8.2013. Αν ο
αποχω- το ταχύτερο
ασφαλισµέαποδεικνύεται ποσοδυνατό για τον υπολορήσει µετά την 1.1.2015
στό αναπηρίας από 50%
(µισθω- γισµό του
εφάπαξ. Υπενθυµίζετ
και άνω.
αι
 ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ

στα εφάπαξ
των ατόμων με
αναπηρία από
50% και άνω

Βίβλος
Σόιμπλε

ΠΙΟ ΑΚΡΙΒΕΣ
ΟΙ ΑΝΑΒΟΛΕΣ - ΠΙΟ
ΦΘΗΝΕΣ ΟΙ ΜΗΝΥΣΕΙΣ

αντίδοτο στο

Brexit!

»13

»11

ΠΑρΑδεΙΓμΑ
ΑΥτΟτεΛΩΣ
ΑΠΑΣχΟΛΟΥμεΝΟΥ

Ασφαλισμένος, που αποχώρησε
28-02-2014 με συνολικό
χρόνο
ασφάλισης 34 έτη και 8 μήνες
από
τα οποία τα 34 έτη και 6
μήνες έως
31-12-2013 (με κρατήσεις
4%).
Με βάση τις ασφαλιστικές
κατηγορίες και τα αντίστοιχα ποσά
που
ίσχυαν στις 31-12-2013, έστω
πως ο
μέσος μισθός (ΜΜ) της πενταετίας
2009-2013 είναι 778 και
τα έτη
ασφάλισης (Ε) μέχρι 31-12-2013
είναι
34,50. Επειδή η αποχώρηση
έγινε το
2014, ο μέσος μισθός δεν
υπόκειται
σε έλεγχο προσαύξησης
με στοιχεία
της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής.
Το εφάπαξ αποτελείται από
δύο
τμήματα:
Α) Μέχρι 31-12-2013, το ποσό
προκύπτει από το γινόμενο του
60% επί
τον μέσο μισθό (ΜΜ ) της
πενταετίας 2009-2013, επί τα έτη
ασφάλισης
μέχρι το 2013 (Ε). Δηλαδή,
Α= ΜΜ * Ε *60% = 778,00
* 34,50
* 0,6 = 16.104,60
Β) Μετά την 1-1-2014, το
ποσό προκύπτει από τη συσσωρευμένη
αξία
των εισφορών κατά την ημερομηνία
αποχώρησης που τηρούνται
στην
ατομική μερίδα του ασφαλισμένου.
Εστω πως καταχωρίσθηκαν
εισφορές 40,40 ευρώ για κάθε
μήνα
(Ιανουάριο - Φεβρουάριο
2014).
Δηλαδή,
Β = 80,80
Το συνολικό εφάπαξ είναι:
Α+Β = 16.185,40

Η σκληρή

▶Προτεραιότητα

ΔΙΚΑΣΤικα παραβολα

Το παρασκήνιο
για διάσωση του
Μαρινόπουλου

Β) Μετά την 1-1-2014, το
ποσό προκύπτει από τη συσσωρευμένη
αξία
των εισφορών κατά την ημερομηνία
αποχώρησης που τηρούνται
στην
ατομική μερίδα του ασφαλισμένου.
Εστω πως έχουν καταχωρισθεί
εισφορές 84,4 ευρώ για
Ιανουάριο
και 84,4 ευρώ για Φεβρουάριο.
Δηλαδή,
Β = 168,80
Το συνολικό εφάπαξ είναι:
Α+Β = 41.075,80

ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΥΝΤΑΓΗ

»28-29

ΑΥΡΙΟ Η ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΑρΑδεΙΓμΑ
μΙΣθΩτΟΥ
Ασφαλισμένος που αποχώρησε
28-02-2014 με συνολικό
χρόνο
ασφάλισης 34 έτη και 8 μήνες
από
τα οποία τα 34 έτη και 6 μήνες
έως
31-12-2013. Στον ασφαλισμένο
γίνονταν κρατήσεις 4% επί των
αποδοχών του. Ο μέσος μισθός
της
πενταετίας 2009-2013 είναι
1.976,18
και τα έτη ασφάλισης μέχρι
31-122013 είναι 34,50. Επειδή
η
αποχώρηση έγινε το 2014,
ο μέσος
μισθός δεν υπόκειται σε έλεγχο
προσαύξησης με στοιχεία της
Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής. Η εφάπαξ
παροχή
αποτελείται από δύο τμήματα:
Α) Μέχρι 31-12-2013, το ποσό
προκύπτει από το γινόμενο του
60% επί
τον μέσο μισθό (ΜΜ) της
πενταετίας
2009-2013, επί τα έτη ασφάλισης
μέχρι το 2013 (Ε). Δηλαδή:
Α= ΜΜ *
Ε *60% = 1.976,18 * 34,50
* 0,6 =
40.907,00

ΠΑΝΟΣ ΚΑΡΑΝ

Ελληνας έφτιαξε ορχήστρα
για να αλλάξει τον κόσμο
Με λαμπρές μουσικές σπουδές, ο Πάνος Καράν έφτιαξε ορχήστρα για να αλλάξει τον κόσμο. »14, 27

Μια Ευρώπη δημοσιονομικής πειθαρχίας, τεχνοκρατών και χωρίς μεγάλα
περιθώρια για πολιτικές
αποφάσεις περιλαμβάνει
η συνταγή του Β. Σόιμπλε
για το Brexit. »6