Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΜΜ @
Με ΜΥ
ΑΜ (ια-ια»
ΜΜΜ λ Μ
ςι9ιω9ω)
ΚΥΡΟΣ Α. Μ
(1918-1974)
Μι: ΜΥ
απορω)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
Μ: Γενικα αίθριος καιρός μέ τοπικές νεφώσεις τό μεσημέρι καί τό απόγευμα στα ήπειρωτικα.Ἀνεμοι βορειοδυτικοί γ'
3 μέ 5 καί στό Αἰγαῖο τοπικα6 μπωφόρ. Μικρή ανοδος τής θερμοκρασίας.
Πέμπτη 30 Ίοονίοο 2016
Σύναξις τῶν αγίων ένδόξων 12 αποστόλων
Σελήνη 28 ημερών
Ἀνατολή ἡλίου 8.08' - Δύσις 8.52'
Ἀριθμ. φύλ. 40488 | Τιμή 1,50 Π
Ἀμερικής 9, τ.κ. 10872, Ἀθήναι, ίηίο@εειίεηενν8.ςτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 8220881, Με: 210 8248071
Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομές: 218 0170870 - 210 8227870
"Ετος 1280ν
ότι μαθετε
να κολυμπατε!
οι πΜΜΜί Μακ. Μαν γνωριζουν ποιό
είΜώωΜΜΜΜΜΜΜω
ωκΑΜώΜΜΜ.ΜΜΜΜ ΜΜΜῆ Με ΜΜΜΜωωΎΜωΜω
ἩΜἘΜἈΜΜΜΜἈωΜ
Παπανδρέου ζωο την ΜΜΜ του. Με ὁ
Καραμανλής δέν ω ΜΜΜ. Άνω την
ΜωΜ.ωΜΜωωΜ
ΜΜώνΜ.
@ΜΜΜΙΜ.ΜΝΜΜΜΜ
σαωήνΒΟΚὁ ής
Μ χ·ΜωΜΜμ Μήνες
ωΜΜΜ.ΜώΜΜ:
ωΜΜΜΜΜΜΜήΜ
ΜνΚοιΜδρΜδΜωΜ
κΜηνΜΜωΜΜ
ΜΜΜΜΜΜψΜω
ΜΜΜΜΜκ ΜΜνἀΜ
ΜαωωΜΜωω
οωωωιΜ ΠρόὡΜτής Γαλλίας
ΜΜΜηΜΜΜΜΜ
ωΜ“ωωωτωΜ
τήνΜΜΜΜΝὡΜ
Ωω το 2013 ὁ Βρετανός Πρωθυπουργός
ΜΜΜΜΜΜΜΜ
ΜΜΜώΜ7ΜΜΜῆΜΜ
ἩΜΜΒΜΦΜΜ
ΜΜΜ Μ.ωω
ἔ:ἄΜΜΜΜΜωὡΜ
ΜΜΜτήνΜΜ.
ΜΜΜΜβηΜΜΜΜΜΜ
ΜΜηΜΜήΜΜΜ
Μ.τήνΜΜΜΜὴΜ
πως. ὁκ.τ ΜΜΜ..
ΜΜΜ απ.ΜΜΜα
ΜωΜΜωω
Οἰκονομία χωο ίς
οαχοκοκκαλια
Ἡ αλυσίδα τής παταρρεύσεως τής πραγματικής οίκονομίας
ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ έςαετία, από
τή στιγμή που οῦσιαστικα χρεωκόπησε καί εἰσήλθε σέ καθεστώς
διεθνοῦς έπιτηρήσεως, ή 'Ελλας
αναζητεί νέο παραγωγικό μοντέλο, που θα τήν βγαλει από τήν κρίση καί θα ὁδηγήσει τήν οἱκονομία
σέ ανακαμψη. Ἀντί αὐτοῦ, ὁ παραγωγικός ἱστός τής χώρας αποσυντίθεται.
Μετα από μία δεκαετία φθηνοῦ δανεισμοῦ λόγω συμμετοχής
στήν Εὐρωζώνη καί ἰσχυρών χρηματοδοτικών ροών μέσω τών διαφόρων σχετικών «εργαλείων» τής
Εὐρωπαῖκής °Ενώσεως (ΚΠΣ, ΕΣΠΑ, ΚΑΠ κλπ.), ή χώρα έφθασε
τό 2010 σέ αδιέξοδο, από τό ὁποῖο
δέν έχει κατορθώσει να βγεί. <Η
παρατεταμένη πολιτική ασταθεια
καί ή έπαναλαμβανόμενη απειλή τοῦ θτεΧίι απεθαρρυναν τους
ξένους έπενδυτές, ένώ ή ὁπερφορολόγησις καί ή μείωσις τής αγοραστικής δυναμεως τών πολιτών
προκαλοῦσαν συνθήκες ασφυξίας
στους έγχώριους. Ταυτόχρονα, ή
ατυπη στασις πληρωμών τοῦ κρατους πρός τους ἰδιώτες έπέτεινε
τα προβλήματα ρευστότητος τών
έταιρειών.
Τήν πρώτη πενταετία τής κρίσεως διέκοψαν τή δραστηριότητα
τους στήν'Ελλαδαπερίπου 250.000
μικρομεσαίες έπιχειρήσεις. Γνωστα όνόματα τοῦ έπιχειρεῖν, όπως
ή 8ρτίαετ 8Ιοτεε, τα σοῦπερ μαρκετ
Άτλαντικ, ή Χαρτοποιία Θρακης
Βίτσια, ή αλυσίδα Ρόκα, καί πολλοί ακόμα, έςαφανίσθηκαν από τόν
χαρτη.
'Η ατέρμονη διαπραγματευσις τοῦ 2015 καί ή έπιβολή κεφαλαιακών περιορισμών έδωσαν τήν
χαριστική βολή στήν δοκιμαζομένη έπιχειρήματικότήτα. Ρολκι κατέβασαν, μεταξυ αλλων, ή
ΟοΠτἰι8011 ΙΜΑΣ ΑΕ, θυγατρική
του γερμανικοῦ πολυεθνικοῦ ὁμίλου ΟοοιίΙιεΙ1Ι81 Αθ, ή Ἀθηναῖκή
Χαρτοποιία-80ίιεΧ, ή °Ηλεκτρονι
κή Ἀθηνών. Συνολικα, μέ βαση τα
στοιχεία τής ΕΣΕΕ, από τήν είσαγωγή τών @Με σοΙ1ιτ018 κι έπειτα,
έκλεισαν 25.990 έπιχειρήσεις. Τό
ίδιο διαστημα, ἱδρυθηκαν 3.000 λιγώτερες έπιχειρήσεις σέ σχέση μέ
τήνπροηγουμενη αντίστοιχη χρονική περίοδο.
<Η έταιρεία Μαρινόπουλος
είναι ὁ μεγαλύτερος, αλλα όχι ὁ
τελευταίος, κρίκος στήν αλυσίδα τής καταρρεύσεως τής πραγματικής οἱκονομίας.'Η πιθανή καταρρευσίς της θα ὁδηγήσει στήν ανεργία 13.000 έργαζομένους καί στήν
απόγνωση χιλιαδες προμηθευτές.
Τα κίνητρα για τό έπιχειρεῖν
στήνἙλλαδα έχουν έςαφανισθεῖ,
ή τραπεζική ρευστότης παραμένει
ζητουμενη καί ή φορολόγησις βαίνει αῦςανόμενη. Ό πολυαναμενόμενος αναπτυξιακός νόμος ξεχασθηκε τήν ίδια κιόλας ή μέρα που
ψηφίσθηκε. 'Η αλυσίδα θα αργήσει να σπασει.
Δέν είναι  Κόρινθος
για όλους...
Γραφει ὁ Αθανασιος Κοσμαπουλος*
ΔΕΝ είναι ή Κόρινθος για όλους τους ανθρώπόυς... Είναι δυνατόν για όλα τα θέματα απαντες να έχουν αποψη; ..ΞΉ, τουλαχιστον, δύνανται όλα να αναγσνται σέ Δημοψήφισμα; (Αυ'υ$
θο||ιυ8, 125-180 Α0, Ρωμαίος συγγραφέας στίς
<<Ἀττικές Νύχτες» - «Ματσε Ααίοεε»).
'Η Δη μόκρατία έξελίσσεται καί μεταλλασσεται. Οί συστηματικές δυσκολίες των πολιτικών
πρόβλη ματων, σέ συνδυασμό μέ τήν ίδιαίτερη
γνώση πού απαιτεί ό χειρισμός τους, κυρίως δέ
ή αναγκη αφιέρωσης χρόνου, μεγαλου διαστήματος χρόνου για τήν έπαρκή μελέτη τους, μας
έχουν όδηγήσει στήν δια αντιπροσώπων ασκηση τής πολιτικής πρακτικής. Μία σχολή σκέψεως
λέγει ότι ή συμμετοχή των πολιτών έξαντλεῖται
στήν έπιλόγή των αντιπροσώπων τους καί μόνον ώς ἐκεῖ. Οί πολιτικοί στήν 'Ελλαδα αλλά καί
στήν Εύρὡπη- σήμερα έφαρμόζόυν συστηματικό στα γεγονότα μια μανιχαϊστικής έμπνεύσεως
αποκωδικοποίηση, ή ὁποία συνιστα τήν καρδια
της λαϊκιστικής ρητόρικής: τήν αντίθεση μεταξύ των ίσχυρών (σαρκόβόρόι καί ένοχοι) καί τού
λαού (αθώος καί έναρετσς, αλλα καί θύμα). 'Ο
λαός είναι παντα ό αδύναμό,ς πού πρέπει όμως
να έχει φωνή καί αποψη, ακόμα καίγια ζητήματα
πού δέν μπορεί ή δέν θέλει να κατανοήσει. (Περισσότερα στό «Παγκοσμιοποίηση καί Δη μόκρα
τία», 2002, Εκδόσεις Είκόστσύ Πρώτου).
Είναι λόιπόν όλα τα ζητήματα έπιδεκτικα
ύπαγωγής στό <<Ναί» ή <Ξ'Οχι» ενός Δημοψηφίσματσς; Μέ ποια κριτήρια θα αξιολογηθούν
Συνέχεια στήν σελ. 8
«Βιβλιοθήκη τής °"Εστίας”»
Ἡ ἑπανίδουσις ἑνὸς ἰστοοικοῦ θεσμοῦ
ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ σφοδρής οίκονομικής, κοινωνικής καί πολιτισμικής κρίσεως, ή «'Εστία» έπιλέγει να βρεθεί πιό κοντα στους
αναγνώστες της αλλα καί, γενικώτερα, στό βιβλιόφιλο κοινό. Παρα τίς δυσμενείς συνθήκες, πιστοί
στήν μακρα παραδοση καί σταθεροί στίς πρακτικές που διδαχθήκαμε από τους προκατόχους μας, αποφασίσαμε να αναβιώσουμε έναν
πολύτιμο θεσμό.
Πρόκειται για τήν «Βιβλιοθήκη
τής "Εστίας"», τήν ὁποία δη μιουργήσαμε στήν ὁδό ¦Ομή ρου 13, στό
κέντρο τών Ἀθη νών. Δέν έχουν
ακόμη αποκαλυφθεί, σέ όλο το
εἶ›ρος τους, οἱ σημαντικές παραμετροι του θεσμοῦ αὐτοῦ, που έ μφανίσθηκε σχεδόν ταυτοχρόνως μέ τόν
τίτλο τής «'Εστίας», δηλαδή πρίν
Ό ἱδρυτής της, ὁ Παῦλος Διομήδης Κυριακός, ήταν έκεῖνος που
καθιέρωσε τόν θεσμό. Τί είναι ή
«Βιβλιοθήκη τής "Εστίας"»; Τήν
απαντηση μας δίνει μια διαφημιστική καταχώρισις τής έποχής που παραμένει έπίκαιρη: «'Η “Βιβλιοθήκή τής<Εστίας" σκοπόν έχει να καταστήσει εῦχερή εἰς πᾶσαν έλληνικήν οἱκογένειαν τήν απόκτησιν
σειρας έκλεκτών βιβλίων έπιμελώς
καί φιλοκαλώς έκδιδομένων.
»°Η “Βιβλιοθήκη τήςἱΕστίας",
κατα μικρόν πλουτιζομένη, θα περιλαβη παν αναγνωσμα, δυναμενον να συντείνη εἰς αβλαβή τέρψιν
καί ακοπον διδασκαλίαν τών αναγνωστών αὐτής.
»°Η “Βιβλιοθήκη τήςἱΕστίας",
αποτελουμένη ές έργων φιλολο
κ.λπ., γεγραμμένων εἰς ἱ5φος προσιτόν τοῖς πολλοίς, θα καταστή απαραίτητον έφόδιον παντός φιλαναγνώστου, μετα τίνα δέ έτη οἱ τόμοι
αὐτῆς μόνοι θα αποτελώσιν έπαρκή
οἱκογενειακήν βιβλιοθή κην»!
Αῦτή είναι ή φιλοσοφία τής
«Βιβλιοθήκης τής "Εστίας”», καί
περισσότερα ἱστορικα στοιχεία θα
διαβασουν οἱ αναγνώστες μας σέ
τρείς συνέχειες στήν στήλη «'Ιστορικα Ντοκουμέντα» (σελ. 4). Πρός
τό παρόν αρκουμεθα στήν δέσμευση
τής «'Εστίας», ή ὁποία, όταν έόρταζε τήν πρώτη δεκαετία της, απευθυνετο στους αναγνώστες τονίζοντας
ότι «θα πραςωμεν τό καθήκον ή μών,
ώς έπραςαμεν αὐτό μέχρι τοῦδε, καί
έλπίζομεν ότι θέλει τοῦτο έκτιμηθή
ώς μέχρι τοῦδε έςετιμήθη».
Ζ. από 140χρόνια, τό 1876! γικών, ἱστορικών, έπιστημονικών Συνέχεια στήνσελ. 4
Σ ί Τ” “ ί
ημερα ης ημερας
ΜΜΜΜ °Ή ινε ε β ο ί αλάζι
Οίόδυνηρές είσοδηματι- 7 η Ο  χ
κέςἐκπλήξειςγιότούςσυνταξιούχουςόρχισανχθές ΌΜΜ ΜΜΜ ΜΜΜ.ΜΜΜ ΜΜΜωΜ ΜΜΜωηΜω
Κω ὁνσμένεΤσι νά συνε- μΜΜωω Με ΜΜΜ; ΝΜΜΜψΆΜ την Μ τω Μ Με Μ
χισθούν καί τούς ἑπόμε- ΜΜωΜ .Εγώ Μ Μ Μ_ ἡΜΜΜω“ΆΜ“ “Αν Μ Μ Μ Μ ω Μ Μ
νουςμῆνες- Με ωΜωΜΜ6Μ ΜΜΜΜπ ΜΝ ΜΜΜ" Μ"Μ“° ί
οιΑ¦:ιΜΜι γο.ΜαχΜχΜΜς.Μ · ΜΝ.” "ή” τιτωΜΜΜω
:Μ ΜἔΜωἑ ω8ΜΜΜμω ω"°“"° °"^Μ"'°“ ωΜ“ΜῳΜ; Με
Οί αλλαγές Δρίτσα στήν Μ ΜΜΜ ΜΡ ΜΜΜ  Μ' ΜΜ· .τό χω ω Μ ΜΡ'ΜΜΜΝ Ο". 8
συμφωνία θέτουν σέ κίν- ωωωΜΜΜω Τα· ΜΜὴώΜω
Μο τήν Πώληση τοῦ ω8ΜΜΜΜ ¦ω¦ωΜω¦ωΜώ οΜΜΜΜΜω- ΜΜωωΜΜ
ΟΛΠ. Με ω ”Μ,ωΜΜω“ ΜωΜωωΜωω ΜΜΜΜαΜΜ
Νέα' Μ"“*“ ΜΜ¦ ΜΜΜ..πωωω ΜΜΜΜΜ
ΤΜ ΜΜΜΜ*Μ ωχΜιωωωΜω Μ·
ΜνΤουρΜ ψΜΜ“ΜΜ ΜΜΜ ενω ω ΜωῳωΜω '
Διεθν' καταδίκ ιό ωωΜ“ΜΜΜὡ ΜωΜΜΜώΜ· “ο Μ Τ°ΜΜΜΝΜ'
ης η ν Μ Μα
τήν πολυνεκρή τρομο- ω”ωψω· ΜΜΜΜΜ ΜΝ Μ Μ Μ ΡΜ Ν
.. . .. _ ΜΜἈΜἈΜ ὁ Μ ' ΜωωΜωΜ
κρατικη επιθεση στο σε Άν ω αν 'ΙΜ Ωω· ΜΜΜ· ἩΜΜῆ ΜΜ Βρ- ε" Μὴ 6 Μ ΜΜΜροδρόμιο τής κωνστα- ΜΜω Μ|ω.Ἡὡαὲ 'λ' ή Μ Μή" Μ· ω Η” Μ ωΜ=Μ° ι 9' γ
ντινουπόλεως. Σελ. 8 η· ^ Μ ΜΜΜ Μ Με "ΜΜΜ 'ΜΜΜ Μ ω” ω Μ· Μ
Μ:ΌΜΌΜΒ ΜπΜΜΜΜ ΜΜΜΜΜ“Μ ΜΜΜσ6Μω
Μ:Τ6ΜΜχΜθ %“ΜΜΜ χΜἡΜΜ Μ.Μω6Μ
27  Μ°ΜΜἈΜ_  ΜΤόχΜΜΜΜ
||   ΜΜΜ.οΜΜ ΜηνΜωηΜ ΜωΜΜΜω ΕΜ
Μ“ΜΜΜωΝΜ ΜΜΜΜΜΜΜ ΜΜΜΜΜΜ Μ
0 ΤΗΝ] 701ί44
ΠΕΝΜΞ
Συνεχίζεται ή έλευσις διασήμων ηθοποιών
στην Λέσβο, προκειμένου
μέ την παρουσία τους νά
διεθνοποίησουν τό πρόβλημα μέ τούς χιλιάδες μετανάστες που παραμένουν έγκλωβισμένοι στό νησί. Τρείς από
τους πρωταγωνιστές
της δημοφιλούς αμερικανικής σειρας «θειος οί
ΤίποΙ185», ὁ «Σέρ Ντάβος» Ληαμ Κάννινγκαμ ,
ή «Ἀρυα Στάρκ» Μέσσι
Γουίλλιαμς, ή «Σέρστ Λάνιστερ» Λένα Χέντι μαζί μέ αλλους συντελεστές
Τα γνωστή; σειρα. συναντήθηκαν μέ τους μετανάστες στόν Καρά Τεπέ, έπαιξαν μέ τα παιδιά
καί απεσχέθησαν ότι θά
έπτστρέψουν στην Λέσβο
γιά νά κάνουν διακοπές.
Οί κάτοικοι της Καλιφόρνιας θά αποφασίσουν
τόν Νοέμβριο αν θά νομιμοποιησουν ή όχι την
μαριχουάνα γιά ψυχανωνικςί χρήση. ἀφςϋ ή
σχετικη προτασις νομου
συγκέντρωσε 366.000
απογραφές. Άν γίνει
αποδεκτό τό μετρο αὐτό,
τό ὁποίο αποστηρίζει ό
συνιδρυτης τοῦ ΝερετεΓ
καί πρώην Πρόεδρος τοϋ
Ρεοεὺοοὲ, Σών Πάρκερ,
που χρηματοδότησε την
έκστρατεία ὑπέρ τοϋ νομοσχεδίου, θά έπιτρέψει
21 ἐτῶν νά αγοράζουν 30
γραμμάρια μαριχουάνα.
καθώς καί να καλλιεργούν
μέχρι έξι φυτά καννάβεως
νιά προσωπα χρήση.
Τεράστια προβλ ηματα στην καθημερινότητά του αντιμετωπίζει ὁ
10χρονος Ἀρυα Περμάνα
από την 7νδονησία. Τά
192 κιλά πού ζυγίζει δέν
τοῦ έπιτρέπουν νά περπατήσει γιά νά πάει στό
σχολείο, ένώ ό ύπνος του
έχει μετατραπεί σέ έφιάλτη. Ό Ἀρυα είναι τό βαρύτερο παιδί τοϋ κόσμοα
καί ήδη στό φτωχικό του
σπίτι συρρέουν ατομα
από κάθε γωνιά της χώρας γιά νά τόν δοῦν. Πλέον ὁ μικρός τρέφεται μόνο μέ καστανό ρύζι, αφού
πρέπει νά χάσει αμεσα βάρος καί νά αρχίσει
νά βγαίνει από τό σπίτι του.
Οί ανθρώπινες δραστηριότητες όδηγοι7ν σέ
αφανισμό πολλές μορφές
ζωῆΞ. αλλά όδηγοι7ν καί
στην δημιουργία νέων,
λιγώτερο έπιθυμητών.
Σέ μελέτη της έπιθεωρησεως «ΡτοοεεαἰΠςε ΜΜΟ
Β0781 δοοἰετγ Β», αναφέρεται χαρακτηριστικά
ένα νέο κουνούπι μέ την
όνομασία «κουνούπι τοῦ
λονδρέζικου μετρό». Τό
έν λόγω ζωυφιο έντοπίζεται σέ σιδηροδρομικές
σήραγγες καί σέ απονόμους σέ όλο τόν κόσμο,
δέν διαφοροποιείται σημαντικά από τά απόλαπα τοϋ είδους του, δέν
μπορεί όμως νά ζευγαρώσει μέ τούς απέργειους
στούς πολίτες ανω τών συγγενείς του.
Διαβάστε τά αρθρα
<ἑ|Ενας ανεμος ἐλευθερίας»
ΜΜΜΜ(σελ. 3)
«Ό αδικος φόρος ζωής»
ΜωΜΜ(σελ. 8)