Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
<- χτκΜππκειο , .- Ξ _·
:τη και Μ
οσα····α··············σ····
τω Ωω Μ
Ο ΛΟΓΟΣ
·οεοεπεν@οτεΜετ ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 8975 - ΕΤΟΣ 32ο · ΤΙΜΗ Ί ευρώ · ΠΕΜΠΤΗ 30 |0ΥΝ|0Υ 20Ίδ
ΟΛΑ κΡ|ΝΟΝΤΛ| ΣΤΟ ΠΡΩΤοΔικΕιο
Τσίπρας: Ανάγκη
για «νέα συμφωνία»
στους 27 πω
26 ΟΟΟ ΕΧΑΣΑΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ
Αυξηση των θανάτων
από τροχαία
στην Ευρωπη :Μ ί Ι _· ή Μ . 
 Δ 7 _ > ;Ξ·ΐ;_βΞφ ;› 
 _ ^Π7ΑΡ.Α“Ε[email protected]Ε€Σ~Σὲν .ι
.γ  ζω '- · η . Ἡ; 7 _- Ρ; '_<'ζ`_;-“ς Ι
ΜΜΜ· πιά
Σε αχαρτογράτρητα νερά θα στείλει
τιιν αγορά ενδεχόμενη κατάρρευση
της Μαρινόπουλος ΑΕ προειδοποιεί ο
πρόεδρος τιις ΕΣΕΕ Βασίλης Καρκίδης, που ήδη έχει υποστεί μεγάλη καταστροφή, καθώς από το 2008 μέχρι
το τέλος του 2015 χάθηκαν 244.714
ιδιωτικές επιχειρήσεις.
.. · · ` ”' 
η ΑΗ· .ὶΜ'Ρ·η ὴ-.`
ι λ _'·9ἔ!
Αιματοκυλισμα
ἶἔ , Ο ` - - Δ. · γ ί Ἡ : Η Μα:ί με τις επιχειρήσεις χάθηκαν
Ι ;·¦ Λ? Ϊ ΔΝ" .ὰ ' Ύ : ζ _ Ϊ ξ: 'ὅ ε : 842.670 χιλιάδες θέσεις, ενώ σε
με δεκάδες νεκρους Φωτ προστιθέμενης αξίας η "εξοΣ φάνιση" αυτών των εταιρειών αφαί
κ°' 8κωοΜδες ρεσε και 30,81 δις ευρώ προϊόντος,
σημειώνει ο κ. Κορκίδης και προσθέτει ότι " καταστροφή αυτή. συνεχίεεται όμως και φέτος, αφού τα "λουκέτα" στα 45 καταστήματα της "Ηλεκτρονικής Αθηνών" στα μέσα του
Απριλίου, ήταν το αμέσως προηγούμενο συμ0άν, μετά τον "Μαρινόπουλο". "Αυτή τη στιγμή, προέχει η διασφάλιση των 12.500 χιλιάδων εργαεομένων στην "Μαρινόπουλος", καθώς επίσης και η αποπληρωμή χιλιάδων μικρών προμηθευτών της εταιρείας. Ευελπιστούμε, ότι δεν θα υπάρξει "κατάρρευση" της εν λόγω εταιρείας, καθώς κάτι τέτοιο θα στείλει σε
"αχαρτογράφητα νερά" ολόκληρη την
τραυματίες Με
Τεραστιες καταστροφές
 εΠ'δόμΜ Ι αγορ:ἐΜιιΜάιει υπ; το δάρσς
Μουσε σ ε κ α η Η τε ρ νε | ε ς · ετων εκανε;;
"ως δ'κ°'°"χ°"ς =ζ'ἔῖ.ὲἶΨΐ$ῷΐἑ Ἑ”'ἔἔἑἔ
του ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ.