Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Βόμβα στην αγοράRecognized text:
α“ιιιι'-“λ  Σ ΙΑ νννννν.ιιιιει#ι8ιιιαιι
|(ΑΟΗΜΕΡ|ΝΗ Ο||(ΟΝΟΜΙ|(Η ΕΦΗΜΕΡ|ΔΔ - ΤΕΤΑΡΤΗ 29 |(ΙΥΝΙΟΥ 20Ι(ι - ΕΤΟΣ 690 ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 20287 - ΤΙΜΗ 1,30 ΕΥΡΩ
ΑΙΑΦΩΝΙΕΕ ΠΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ «27»
Πιέσει5 χωρί5 τελεσίγραφα
για αποχώρηση τιι5 Βρετανία5
Μο το κλίμα για τον Ντ. Κάμερον Συμβολικό. χθες. αΦαιρἑθηκε ένα
στη Σύνοδο Κορυφής. αλλά και για αστεριαΜτη σημαία της Ε.Ε~ σΦρατον Ν. Φαρατζ στην Ευρωβουλή. χτίζοντας το Βτωτ› σελ. 29
ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΕΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟ" ΤΗΕ ΒΡΕΤΑΝΙΑΕ
Διώχνουν τον Τζ. Κὁρμτιιν¦
αλλα αυτὁε δεν παραιτείται
Με ψήΦους 172 έναντι μολις 40 ε Τζ.Κ6ρμτιιν.Ωστοσο. οίδιοςφνείται
γινε δεκτή η Πρόταση μομΦής κατά ναπαραιτηθεΞ ΜΜΜςμεγαλες
του ηγέτη του Εργατικού Κόμματος αναταράξεις στο κύμμα > σελ. 29
Ανάκαμψη στην ΕυρώΠη Σοβαρες ετιιτιτὡσεις στην οικονομία - Φόβοι για ντόμινο
Ανοδος 3,7Ζ%
στο ΧΑ. στον αγορά
μετά το σοκ Ας γ θ 99 θ Μ | λ
του Β1“θΧι[ ΠΠ(ἶΠ ΤΜ το Πρ ρ0 Καπ εσειι κ σρινσιιου σοΣε κινδυνο Ζ 3. 000 ερναΖσμενσι, 3. 000 Πρσμιι θευτες
Ο Κέρδη 888% για τις τραιιεᾶκές Ι |
μετοχές υστερα απο πτώση 3554% ° 'Γην ,Παρασκευη εξεταζεται
το αιτημα στο Πρωτοδικειο
.ι 7- _. .η
η στο του; αιτιΞδιιι£
Ο Ανοδικη αντίδραση στις ξένες ανο
! _ σο ο .ο το 1962. ι
(Εεε-Ι ανήσ“ἶω Μα", Ψ επενδυτές ° της:κΞέν:ΜἔΩάτο19:ϊΞ: - . 12500
ι ιι ραυστη»ανακαμψηοτιμωυσανΜτα διεθνή , , , Πανω πιο :
Χρηματιστήρια, τοευρὡκαιτιστερλἱνα, για Πρώτα 0 Στο Παρα 5 δεν ετιιτευΧθιι- ιε0ν“ζ6ιενο“ς
φορά μετότοδημοΨήΦωμοσωΒρετανἰα›σελ. 9 κε το σου με τον Σκλαβενίτιι τον.» απο ΜΝ ····· '''' ”
_ ° Ο για νέα «κτινόνκι»  ________________________ .................. ._
Ι Ι ετι1ταΧιινει τις ρυθμίσεις «κόκ- Μ γ 33 Τα χρέη τη"
Π'ερ ΜοσΚοβ'σ' κινων» δανείων >σελ.4 - 5.32 Δ Με ΜΡΘΜΜ$ ““°λ°νπΜ°'°ε δι°·ε“Ρώ
Σε καλο ορο ο | γ | | γ
Η Ελλάδα, α ά Ειιιστολη-ιιροειδοιιοιηση και οι νεες ιιροκλησεις της Ειιιχειρησης ΜΗ" ΕΜΠ!
ναεφαρμοσΘεί Συναγερμος σιιιΔΕΗ 
Η συμφωνια Μ. Παναγιωτακη5: Ερχονται δραματικέ5 5.5 δισ. στα
Ο «Φρένο» στις προσδοκίες για αλλαγη ί ί τ Ι
των στόχων εξαπ|ας του ΒΜπ ΟλλΟγ85 (ΠΙΝ ΟγΟρΟ ενεργεια5 ξενοδοχεια
Ο ααα” θα αννιΒι τα όρια
Αισιόδοξος για την Πορεία της ελληνικής οικονο- Ο Νέα δεδομένα δημιουργεί η υποχρεωτικη μείωση
μίας εμφανίστηκε ο Γάλλος επίτροπος, του μεριδίου της Ειτιχεφησης στη λιανικη αγορα . ωνΜχ:“ῖ°:2°ωΜ_
ΜΝ" Μμ°γΜ°""°°γρ°""°Φ ° ° απο το 91% σημερα, στο 50% το 2019 ἑ"¦"“'“2 "δ ,Μνζΐελ 7
| Ι Συναγερμό για το μελλον της «Είμαστεσεμίαιιερἰοδοτιουὁλα
Υπουργειο Οικονομικων ἑΗἄἄἔΚἄἔἩΞ ΞἔΞἔΧΣ; ωγΡπ"°Σ
Ο ός (1 Χεἱρασας Μ. Παναγιωτακης. και διεθνώς»,τονίζει. ς
τις μεταβιβασεις Εκκληση προς ἔεκἙΕλλιινες
κ ' εν Ο ανουν
των ακινητων πως εργαζ°μεν°"ς δ|ακο"έ'ἑ
Πρόσκληστιτιροςταστελωκαι της αγορας και να προσαρμό
·Τα ατα ιατνυιιο λ τ δβ|Μ γ η ω ή ης ή τουςεργαζόμενουςσαιΔΕἩνα σουν αναλογα την εργασιακή Ο Το ελάχιστη πως
λωοης και την ιιληρωμιι του Φόρου
| αφουγκραστούν τα μηνύματα τους συμπεριφορα > σελ. 6 για διαμονη -διατΜη
μεταβίβασης ιτῳιουσιακων στοιχείων ι 15 ημερών μιας 4μελούς
| . . , οικογένειας Φτάνει τα
° "ΜΒ Μ η ΜΜΜ ῖωί°Φε|° ¦ «Καμικαζι» αιματοκιιλησαν την Κωνσταντινοιιιιολη “σε 2.550 ευρώ>σελ.7
λών και τις κατασχέσεις > σελ. 14- 15