Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
ω - .π Βιμ. -. α Ε-“- .Δζ ·`¦η·!
ΣΤ"- ΒΡΜΜΛ ΕΜ· ιι ` “ . . 
Μικρο το κο““ονι. αλλο υΠαρΧουν  
' Ό “€Ξ倓9ί€9_χ·9 -ένα 'ΐ“λ9ΒΨἔί9- ΜΙΧ"
Το Παρασκήνιο για το Πώς βγήκαν τριιιλα
κερδισμένοι Μό τον αιιοκλεισμο των Άγγλων
3 3· ιι [Μι
  ι ο ων.
ΜΜΜ, "Σαμο
. ω' γ Η καΒα γιο δονοτό
πόσιμο οτιε μετογροφέ5
Με ΜΠΑΜΠΑ
Μι... Μο"
ΠΗΝ Π0ΛΠΝ|Α
Η αμοιβή του Πανιωνίου και
το κέρδο5 του Μεῆιοοανί6ο
Ποιοε
ειναι Ο
έ ἐΞ:.2ιι:Ξ.
¦ μεσω.
 Ξ ή, Ώνα
ψ _ Δ η, 7 Δ" γ Ώ ή #._,..Μ. . κ" Ο η Δ' ¦ · :2 . Κ Βοοιῆείο5
_ Ξ | ΠΑΝοΗΝΑικοΣ .
  ΔΝ "Ε|"Ε|Σ  
ΜΜΜ!" Κ_ΕΛΕγοΕρο: ...ΚΟΨΗ ΤΩΝ Μ
.τ“ἰ%Ήκ% ΕΜ οι κι ἔΒΒΔἑΒἔῇἩ
@Με .. :.Ξ:°::ιΞ:::ι. Υ""|'ΡΑΨΕ|Σ Δ
- · ·*κοῆύτε ο ῆο ιο ιο τονο χο ό
· ὰ ρ γ γ Το μήνυμα στον Σίῆντενφεῆντ
«Μωαβ» δοοῆειέ5 Σ
για τον έμπειρο ατζέντα