Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
'Με πιο." Μ
ΜΗΝΩΝ· ως Η!"
Γράφει ο ΠΑΝΟΣ Λ0ΥΠ0Σ Σελ. 2
 'ΜΜ6ΜμΜ 
ΜΜΜ· ·ΜΜΜς·
Γράψε' ο ΤΑΣΟΣ ΤΣΔΤΑΛΗΣ Σελ. 32
_ ];  μέ
Η μ.
_ ¦ ¦ ἔκκΜ“" ~ τ   Ί _- | 
:εκιναε· σττμερτ1ττρκκτἑβ |μ10μ;φ8 ΑΕ!!του Τμμρμδ, στο Κέλτσε|τ!8Πρλωντμ8 |
· Η «ΩΡΛ» με τον μΠεἶ·ταλμἑνοἔτη5, Ν|ΚΟ.Κ|ΤτΣ|[|ΛΝΝΗ, θο·μετοφὲρεΡ καθημερινό 
Ψ ἔκ με · “η Χ τ ἑ
σεἐειὁτκἑβρρλτῇο,ρλο!τα¦νέμ αττό την τιρὁ`ετοτμασίμΔτη5“εέἐνῳσ|η5η _)/
ΔΜΕ... "'00 ΠΠ" Η! 9; .ά
κΜτΜτΜνΜτΜῳΕτΜ γ
ττ ΜΜτωΜΜ κατ ΜΜΜ
το ΜΜκΜττΜτ  
Πέρασε αττὸ εξετάσε·8
κατ συναντήθηκε με τον
Μρκη ΑγγελόΠουλο,
ο ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣ|ΛΕ|ΑΔΗΣ
Υττέγρωμε κατ
ο Ν|κ0ΛΛ |ΒΛΝΟΒ|ΤΣ
"ΜΜΜ ΠΜΣ Χ ΑΡΕ η'Γ“-κΜ7
μεχρι το 2020
τ"κ ·` 1/
Ζ ἔν;”
η Ι. Ἡ τ > .Η 4 χ 4 γ
 . 7 · χ η κ ο
τ Ϊ ἶ= · `
μ . .` .
7; τ
,η » Η'
5 2 Μ μ .
| ¦_ 1 | ¦ :8. τ χ ι
Δ τ 7 ~
:_ μ ·“ . . ` Υ
χε τ τ - .` Ν τ
'¦› τ 7 π -. ` ι _
 ρ:Χ//ἑ .έ ἱ>`
 ' · τ
έ __ τω!» δ
 ΜωκΜυ /ΜΜΖ.ΑκΗΣ
μένω τη 2023