Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
σ καιω' απαεεῶνει τπν ιταπία στα ενια. αι παπανικαπασυ. πρίντεζπς συνεκίζσυν τπν αγωγή ταυς. α
Γιανγκ όαυπευει στις ιινωμενες ιιαπιτείες για να
είναι ιω% εταιμας και α Τόμιτς εταιμαςεται να
παίεκι ακα ατι· τα"
! Τι ι:ΧγΕι με τα σιαρκείας. γιατί
ανερπκαν οι τιμες μετα από εξι κρόνια και τι
αυμ0ερει ταν κόσμα ταυ απυμπιακαυ
εντός τειχών απόπντπ πρεμια. αππα ετα
από τα εε· γίνεται κσμός για ταυς παίκτες
παν γυρεύει α απυμπιακός
'Η°Η°Η'| ¦'Η
ΜΗΜΗΗ
ο καιρόπανπας είαε κακα
και Μπιρτς στπν ιταπία και επί
κατσπσνικσυ εααασυς αν
συναντιιαεί με τανς (ιππανς
πραπανπτες τπς
Ευραπίγκας
` ι Η ταυ Νι:ΞΠι ·στεπναυναι τανρκαι. αι Μπα σσκαπσννται
3' ~' με ταν αυσιτ και κανε μερα αι
` μανατςερ πρότεινανν τρεις
τεσσερις Μπότες τους
|., ..¦. ε.
 ΓράΦΞι σ ΠΠΝῖΞΛΗΞ Δ'ΑΜΑΝΪ°Π0ΥΛ°Σ ιαεπιαα 'Ἡ _
ΤΩ" Σ"°Ρ
Δ/υτιἰς: ο. Νικαπα4ί'όιις
ΔιευόυντΜ τυντόΕεας: ΣΤΡΑῖ°Σ ΜΑΚΡΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΜΜ' 20Ίθ Ο ΑΩ. 'ΗΒΟ'
επικτκιι πανιιειπ αι πιεαιιειε
αι ΜΗΝΩΝ!. 2ΜίΕΜΡ. Η|π|Β°ΓΞΒ|π
και ιιιΤΞΓιε ακαπαιίόπσαν αρκικα ταν
ρυθμό των υπαπαίπων και στα Μπας
εκαναν ειόικό πρόγραμμα ε
Δεν συμμετείκε α Με κατ"
πανω σταμακικών αιαταρακών
ο ϊρικαπινός κα0
κτυππσε ΜΜΜ στα πόόι
ικαυντεπιἑι σε μια αν" με ταν :ΜΒΑ
στπν απόγευμαμνπ πραπόνπσπ και τα;"
αραν αραν για θεραπεία στα Ξεναόακεία α
Δεν εμπνεει ανιισυκία α τραυματισμός
ταυ συμφωνα με ταυς
γιατρούς
παπι Η!...
Ρεπό είκαν τα πρωί αι ιερνερόπενκαι-. παπα
α είκταρ τα απόγευμα ων ΜΜΜ πανω
ατπγ κυκπωαρία τπς μπόπας. ατπ συνεκεια
εστειπε ταυς παίκτες να κανα" για ακόμπ μία
μερα... μαραθώνια στα μαυνό ταν
πανγκεναεπντ
ΟΡΕΞΗ "Η Η¦ῖΕ|Λ
ΜΧ! α ΜΝΗΜΗ
Μαι. παρακαπαναπαα παίκτες
ατα ενια α Ξίόα τανς.“
λ αιπιιπατκπεαπ και ΜΟΥΡΗΜ.
είπε α ανμρανπας στρατπγικπς
τπς Με απυμπιακός σε παγααακια
Ψ με ταυς απεσταπμεναυς απμασιαγρααανς στπν Αυστρία
Μ σ” ΜΓΚΕΝΟΜΗῖ ΑΛΕΞ” "ΗΜ" (ΣΕΛΙΔΕΣ '5. 'ΟΙ
Ρ|ΧΗΞ| τα"
ϊ°Η°'¦ Ο ΚΑΠΗ·
α νεκρανας γκαπκίπερ κπείνει
τα αστια ταν σε όσα
Μγανται από ταν Πίπα και
για ταν καρακτπρισμό ·αντιΡαμπερτα· · ων Βια·όζα
ε0πμερίόες .στιν να είναι
συγκεντρωμένα ατπ
όανπεισ ναν α Δεν είναι
ευκαπα να παίξεις βασικός
στα απνμπιακό α είναι στα
χερι μασ να τα καταωρω ·
θα εξαρτπ·εί από εμενα
αν θα αντικαταστήσω .ι μ
ταν παμπεατα. παν όταν “ '
τεραστια πωπω
για ταν σνππαγα·
τε ΜΜΜ γραμμα αι ·ερναρόπενκαι- με τπ "απ “πως για ταν
καταπανό αριστερό μπακ α τα εκαυν
πόπ μρει με ταν παίκτπ και μεσα ατα
επόμενα από" αναμενεται ιι τεπικπ
συμφωνία α τι απμαινει για ταν
Μασσνακσν ιι πιαανστπτα τπς
απόκτπσπς ταν Ντε πα Μπεγια
αι επόμενες ανα
μεταγραακες κινπσειτ
για ταν απυμπιακό ο
Στόκας να είναι με
τπν αμααα ατα
επόμενα σταόισ
πραεταιμασίας
ιαεπγιω
ΗΡΘΕ Η· "Η ΟΠΕ'
αυτό που Μπα είναι να ·γόπν ασπραιιρόσαιιανς τανς αν·ρόπανς που ΑΜΜΟ.. Μ” ω
με εμπιστεντιικσν α ιαν πρόεδρό. τι· αινίκπσπ και ταν Με" Με· ¦Μ°Μ° ° Να” ν¦° από Χθες στπν παπα α κωνσταντίνας
τον κ°°°· ο Προς ω πιο” α περνα από ιατρικές
παρ" 0  γ .ι- γ- 'Η'
ηπα ταν
Ρόμπερτα πήρα
παππα πραγματα α
εκτός ταυ ότι αααπευε
σκππρα κσαπμερινα. κίνα·
και ενα παπα καπό παιαί α
ταν παρακαπανωναα και
απακταναα κινπτρα να
Για ταν ΜΜΜ·- των πρόκριματικόιν ταν τσαμπιανς Λιγκ
τόνισε: -Ξίμαστε παπα μεγαπιι
αμααα και. κακα τα ψεματα. τα
φαραρί σταυς πρακριματικαυς α
πρεπει όμως να τα απρόεπανμε
ατα γαπεαα α Έκανμε μπραστό
μας τα πια όνακαπα κσπακαίρι
στπν ανω παν κανει
κπικ σταν ιαπανό
πραπανπτπ είναι σ
νιαεπε ικαυαιτα. παν
αιεκαικείται από αεκ·
και Ντεπαρτίρα
ιαόπας πεταει· για τπ Δεν" “πα τπν
ταση' ταυ Σίνισα ι'κόγκιτς ΗΒΗ) είτε
να παρει α Μαμμακας Μασραιριστπ
απτν·ίσς την τπν καπ" ο ΜΜΜ
στα «σας» τα σκεπτικό για ταν
αανεισμό ταν στπ :τανταρ Μας
'Ν' “Μ“°“' '“' "“""°'" "ω" ε:ππεε τα αεπι·υπ των ·ια.ααα
αιαρκείας α απυμπιαός α
παρατασπ μιας πμερας για ταυς
παπαιαυς κατόκαυς ο Τι
ανακαίνωαε καες π Με
Ακόμπ: Τι παίζει με Μπαρόκ.
Πίταεπ και ταν παγκα τπς εανικπς ιαπανίας α
και τι ισκυει για τους Μινωικός ΜΜΜ
πιο" και ῖςόναεαν εστίν" ή
α Μαρκ σε]
Μ "ΜΜΜ
ταυμεαντιπαπσ
'ια τα ωπικό με τπ Χαρν ΜΜΜ πα οπτικό είναι ότι μεσα σε τρεις
μερες παν εκανα κανει κυπριες πραπανιίστις με ταν νέα μας
ΜΜΜ. καταρτραια να αγαπω· καπό" ιωω παν μας τόνισε·
παντα: .
ΜΝΜΜ:: -Είνα· πρωτό
γναρα αυτό παν τα α πρῶτπ
ναν πραεταιμωία με τπν αμααα
και αυταματως αρκ·τπ καυρασπ α α
απυμπιακός όεν μπαρα να περιμενει
παίκτες α πωπω. Μίπ·ι και· πρόσκαιριατιις καιευόείαν να αεκ" ότι αντεκει
τπν πίεσπ και ότι αξίζει να παίζει α
Αγωνίςαμαι κυρίως “ως και
ΜΜΜ 8Ξ'0έ|Ρ
παν κρατιόταν α τιπιικιατιτ
Μεσα σε πιγότερα από ανα
μερες εεπερασε τπν αμυγααπίτιόα παν ταν ταπαιπαρανσε με μαναόικό σκαπό
να παίΞει με τπ Χαρν α
πνανεωμενας α νεαρός
εετρεμ μετα τπν
απακὡρπαπ ταν επ". κατι
παν Φαίνεται σε καρε ταν
μαμα στπγ Αυστρία
Μπε·τα μπαμ: πα αιπικό με τιι Χαρν αεν ήταν Ν ¦ὡω “ΜΝ ΧΜΜ ΑΜΥΝΑ
τίποτε Μπα από μια ακόμα πρσπόνιισιι · Χρειαζεται ”° ““"““ °¦.7ε και κακός ρυθμός
κανας για να μεσανμε τις ιόεες ταν κ. αίκτσρ· “ω Η Μωβ "Μ ΠΝ" στπν επίθεσπ
πωπω" ”Η “Μ ω απα τπν αμαόα
ταυ καταικαρπ
τε παια σταικεία - πρααπυμπιακό
ααα όεν εσειΕαν αι
°'Ψ°““ ° Μα", καμερες από τα Οπτικό
όταν από" μετα τα ματς Η "Ω" _"Μ“”
·είααμε καπό πρόγματα τόσα σε ”ΜΜΜ" °“Μ_ "ώ πμίκρόνα π°ΝΪ°Σ'"ι Γ'°κ"ῖ
αμυντικός όσα και σε επιαετικες "πω" ων"“ "6 Ν "6" 58.8 και και ·κιιιανπιττπ αι
καταστααεις· α τα Μπι· σπακα- ”ο "Β" η." "αἱ" "υ (γ . πως στο καρνααίαι των νικπταν
"""' ω" ΜΜΜ" μ' 'ως σατιρική τα στσίκπμα ταυ Η Δ' · . τι - 38' για τα
"Υ°"°'“ '°° “ως '° πανια με ταν πρωτα και ιι Ωραία. παν κανει: σαν αισκρίόπκε
ΜΒΜ" ω'°" Φ" Ν ΜΜΜ “ω ω¦ω°¦ ° εκανε ό.τι από τα αντιπρσσωπευτικό
°°°°" ἔκ “=ἔ=°° "° υπανκκΜκιιτ από ταν ιικτανπκαν ” 2 πρεπε μας συγκρ6ταυα
ΣΕΛΙΔΑ ' '
πγαππτό “ααα
είναι ιΜτ και Ψ › "Ν Μ." Ν Ή"
σαν μι”. όμως γ Π ε Γ ΡΑ ε Γ | Λ ¦› αννεκίσει τπν καριερα απόκτπσπ
ἴδια Ξ ΤΡ'Α ΧΡ°"'Α τ0=%ΐ:==νΜΜα "ἄνω
πραα ω στις Μ
|αυπίαυ τα" ατπ ,- ` μεσαεπι·ετικός κασμας £ιόντπ για
Ματια' ναν στιιν   ° Μ  Μ Μ Τσιπιανίαπς. παν εμεινε ἐν" ΙΜ"
Αγία καρπών επευόερας από ταν ανακαίνωε
καππιόεσς. αι Μιτρινό- ς ιιρσκπιί π κέρκυρα
Η ΜΝ" “Μ 'Μ μαυραι· τα ρρπκσν κας
“'°""'°° "Μ . με ταν ιιανιὡνια για τπ 7
Μ°:“=“¦'ἔ"=ΐ ΜΜΜ τον 28ΧΜαν :ταν
Αν “ζ 68 · μεσω α Για τα Βασικό σταόια "ρ6μ"¦°
ακα κπείσει “°°"°'Μ!" "Μ "°Μ"° επεστρεψε
.Η "ω” Μ" ανσκαραι αιιμερα με τπν ° ΖΗΜΙ."
“β ΜΜΜ" υπόπαιππ απαστόπιί α "ε°°ε"|°ε_ β
τις κανας παίκτιις .
πρόσκαιρα'. τ "ως °Ψ""
Μπακ" και ια  στόκ” 'κι' θα" ω 4 Βααιπειαυ . .
'Μ Ξ""'Μ· ` πανπγυρίαα τίτπαυς με τπν 'ωῖ°)·
 Αεκ-. Μπασε και συμππιίρωσε: Ο ΟΝ!” . _
ΜΜΜ." Μ°ΜΜ: ι “Ξερω ότι ιι Αεκ εκει μακρα υπέγραψε τ- Δ
"ω "Μ Ἑ°°““ἔ . παραόασπ απόκτπσπς μεγαπαν τριετες
”φωσ" .κ ω" Χι παικτων από ταν ιισνιανια. °"μΜῇ°|° _ Ι
έ έ _ έ .κ°Μ'“° ι όπως α κώστας Νεστσρίαπς και ι ' ί' 'ὅ
_ α ααμας Μαυρας. και θα Μπα
να γίνω και εγώ σπμαντικό * ` ο παναιταπικός ανακαίνυσε τιι σνΜνίσ
μερσς τπς ιστσρίας τπς στήσω θ με ταν παρα” μεαασιπιντικό τόσα
των" για τα επόμενα αν· κρόγια
αυππααια μαίρασε α
όπως κατα ταν Μαίαν για τα ό Με ιιιιρε όαντικα για εναν κρανα από
νέα γήπεόα τπς ΑΕΚ' ταν πανσαπνᾶκό ταν Χρυστα Μνπ
977|Ι08 852Ι36 27 Μ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα