Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΝΗΜΗ" Ο ΝΕ! Ϊ
 Μ ι , χτἴ  = · -' 7' “έ ΠηηΕΡτσγῖηῳσΜκσ
<<σκἑιησἔηησΡτσιΑΛσηηΡΕσΣιΡιηΑπσηιιιΑισιιισΑηιΜσσ   ἔκ¦Μ“ΜωΕ
7 η ε , · ς. ς η:  Ρ | ηηΣεηηΛεΜΜκσΛΕσ
έ Ι ή· “η  κ “*:;:ῖ¦ ' · ἑΜηησηεσ
 1 <ι > 1 -    ΠηηΕτωΑσηισι
έ`||ΡΒΕ Μ' ΡΕΝΕ'
ΡΑ"ΤΕΒ°Υ Χ°ΕΣ 1  / “- ς η
"Μ Κ|ΒΡ||(|Μ| < · ν· = ω = · Ι
 ;< · Μπι· ΚΜ”  η" ΠΑ τηγῦ η' “ _ '
ς Μ Μι "ΠΜ" "ΠΠΣ ΞΜ""Μ "Ε Ϊ" 'Η Ο Μ ' Ξ
  ς
Με ἶ~Μ ιἑΓἔ·--ἐ;;;ἐ ¦ · 
Δίνει λιγότερη... ση' όση είχσν συμφωνηΒεί, στις σμέδες *η ά
Ενώ έχει σιἰξηση 82% στη έσσδέ της.  ο " Η Ν Η ο Η Ν 
ηρσσφέρει στις σμσδες μόλις ΙΜ ς
Μ"Μ κ°ΜΕ Μ Ε|"Ε η Μ Με' = έ Η<<Π» εξηγεί κσι. .. Βσμίζει γισιί σ Αργύρης Πεῦσσλσκης σωσει... κομβικη
μεισγρσφη σσιη την σένιερ κσι ηώς «δένει» με την δεύιερσ ψηλό
Δικσίωμσ σηέκιησης ησίκιη έως την 2Ι.η σγωνισιικη 'ΠΜ ΜΜΕ”^Φ"Σ"ο”^Μγ^ωω “ΤΡ'Φγ^^ἶἶ Η
της κ.η. σησκισιἰν όλες σι σμέδες της δισργσνωσης μ' " Β ,
Σελ. · ; ,¦ ϊ?<ἶ 
-· ' . / Η·

Τελευταία νέα από την εφημερίδα