Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Αλαια ΜΥ
ΑΜ (1898-1918)
ΜΜΜ λ οσον
(1918-1950)
Μ Α. ΚΥΜ
(1918-1974)
Μουρ: ΜΥ
ςι974-199η
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
ΣΥΝΝΕΦΙΑ: Τοπικές νεφώσεις τό μεσημέρι-απόγευμα στα ήπειρωτικα μέ πιθανότητα σποραδικών βροχών στα ὁρεινα. Οἱ
ανεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί4 μέ 6 μπωφόρ. 'Η θερμοκρασία θα φθασει τους 34β.
Τετάρτη 29 Ίουνίου 2016
Πέτρου καί Παύλου των αποστόλων
Σελήνη 25 ήμερῶν
Ἀνατολὴ ἡλίου 8.08' - Δυσις 8.52'
Ἀριθμ. φυλ. 40485 | Τιμή 4,50 Π
Ἀμερικής 9, ΤΚ. Ί0872, Ἀθήναι, ίηίο@οετί8ηονν8.οτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 8220881, Με: 210 8248071
Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομές: 218 Οι 70870 - 210 8227870
"Ετος ι280ν
Πολιτικός
αμοοαλισμός
ΜΜΜΜιΜΜΜ.
ὁΜΜ ΜΜτήνΜΜ
ΜωΜω ίοΜπροΜτήνΜήρηΜσηΜΜΜ5Μ8ΜΜρΜ
Μου ΜώΜΜΜΜ
ωΜΜΒσέπΜΜΜΜΜ
ΜΜΜὁνΜΜΜΜΜωΜ
'ΗπΜλωΜΜΜ είναι ΜΜΜΜωΜΜΜ.λΜ εἰΜΜδκ
ΤΜΜΜΠΜΜΜ
ωΜωωωΜοωωωω
Μ 95ΜωτήνΜΜ
ΜΜΜΜ50ΜΜΜΜΜΜΜΜωΜωμΜΜψ
ΜΜΜΜΜωω
ΜωσωωυωΜπω
Μέχ8ΜΜΜΜΜΜ
ωωΙ5,Μ8ίχ8λΜ4ΜΜΜ
·Μωωω“ωωΜω
Επιλογή Τσίπρα
οἱ νέοι φόροι
Ἀντίθετη ή Κυβέρνησις σέ ὁποιαδήποτε μείωση δαπανών
ΟΙ Φ0Ρ0Ι απετέλεσαν τήν βασική δημοσιονομική έπιλογή των κυβερνήσεων τής τελευταίας έξαετίας, στήν προσπαθεια τους να αυξήσουν τα κρατικα έσοδα καί, παραλλήλως, να μήν προχωρήσουν
σέ μείωση του κρατους μέ τό κλείσιμο δημοσίων ὁργανισμῶν ή τήν
απόλυση δημοσίων υπαλλήλων.
'Η συγκυβέρνησις ΣΥΡΙΖΑ-Ἀνέςαρτήτων'Ελλήνων, ωστόσο, τους
κατέστησε κεντρική κυβερνητική πολιτική: 'Η απαντησις σέ καθε πρόβλημα εἶναι είτε ένας νέος έμμεσος ή αμεσος φόρος είτε ή
αυξησις ἑνός υφισταμένου.
'Η υπερφορολόγησις, όπως
λιγώτερο τήν αναπτυξη από τίς
αυξήσεις φόρων, τίς οποίες έπέλεξε ή ελληνική Κυβέρνησις, καί
είχαμε μία σειρα από μελέτες που
υποστήριζαν αυτό τό έπιχείρημα», δήλωνε προσφατως ὁ αντιπρόεδρος τής Ευρωπαϊκής Ἐπιτροπής, Βαλντις Ντομπρόβσκις,
καί συμπλή ρωνε: «Στό τέλος ὅμως
οἱ ελληνικές αρχές πρέπει να αποφασίσουν τα μέτρα. 'Η ελληνική
Κυβέρνηση εἶχε ἰσχυρή προτίμηση στό να αυςηθουν οἱ φόροι καί
τα έσοδα καί όχι να μειωθουν οἱ δαπανες».
Σέ αναλογο μήκος κυματος
ήταν καί οἱ -πρό μηνός περίποιΕ
Χθές, ὁ έπί κεφαλής του
ΕυτοΨοτκυιἔ (ἔτους), Τόμας Βίζερ,
τόνισε χαρακτηριστικα: «'Η αυξησις των φόρων ήταν μια πολιτική
έπιλογή τής Κυβερνήσεως. Θέλω
να έλπίζω ότι εἶχαν συμβουλευθεί
εἰδικους όσον αφορα στήν αποτελεσματικότητα τής είσπραςεως
των φορολογικών έσόδων [...]».
'Η συνέχισις τής φοροκαταιγίδος αποτελεί αδιέξοδη έπιλογή,
καί αυτό εἶναι βέβαιο ότι θα αποτυπωθεί στόν τελικό απολογισμό
των συνολικών φορολογικών έσόδων του 2016. Ό Χαρης Γεωργιαδης, υπουργός Οἰκονομικών τής
Κυπρου, ή ὁποία πλέον έςέρχεται
από τό μνημόνιο, έρωτηθείς σχετικα, έχει τοποθετηθεί πολυ ευληπτα για τό θέμα: «Εἶναι μια αποψη
που έχω, οἱκονομικῆς προσέγγισης, ὅτι σέ καιρό υφεσης δέν έπιβαρυνεις περαιτέρω τήν οἱκονομία, τα νοικοκυρια καί τίς έπιχειρήσεις μέ πρόσθετες φορολογικές
έπιβαρυνσεις».
Δημοψηφίσματα
ὰφι>0σὐνηε
ΓράφειὁΜΜΚ Μο·
ι. ΔΗΜΟΦΗΦιΣΜΑΤικΗ ήταν ή λειτουργία τής
Ἀθήναϊκής Δή μοκρατίας. Ἀλλ' έκεῖ οί πολίτες διέθεταν ανεοη ένή μέρωσης έπί των δημοσίων ζήτήματων. 'Η βιοπαλή ήταν ανατεθειμένή σέ δουλους καί μετοίκους. Σήμερα οί πολίτες αναλίσκονται επιδιώκοντας τόν έπιουσιο. Δέν είναι οίκεῖοι
πρός οίκονομικα θέματα γεωπολιτικῶν έπιπτώσεων. Καλούμενοι, έν τούτοις, σέ τέτοια δήμοψηφίσματα, μετέχουν <<οτα τυφλα»."Ετοι, βέβαια,
δέν προαγεται. Λοιδορεῖται ή δη μοκρατία (ί).
ιι. 'Η Ευρωπαϊκή Οίκονομική Κοινότής (ΕΟΚ)
αρχικα αναζήτησε έμβαθυνσή. Ἀναδειξή, δήλαδή, γενικως παγίων κανόνων. 'Η διαλυοη τής
Σοβ."Ενωσης διήγειρε έντονα πολιτικές έπιδιὡξεις.'Ἀρχισε ή ευρεία διεύρυνση. Μέ τήν συνθή κή τής Νίκαιας (28.2.2001) τα δεκαπέντε έως
τότε μέλη έγιναν εἴκοσι έπτα, δια μιας (ί). Τό
πλήθος τραυ ματισε τήν συνοχή.'Ἀρχισαν οί διακρίσεις: ι. 'Ενωμένη Ευ ρὡπή. ιι. Τμήμα τής είναι
ή Ευρωζώνη. ή. Παραλλαγή του όλου είναι καίή
Ευρώπη της συνθή κής Βοήεήοέή.'Ήδή ιν. έχουμε
(καί) τήν Ευρώπη των έξιἰδρυτῶν (Πι).
ιι'. 'Επιδιὡχθήκε ανακοπή τής πορείας πρός
<<Βαβέλ». κλήθηκε ό πρόεδρος νε|έτγ θιεαυετα
α Εειειπο να καταρτίσει σύνταγμα. Τό κείμενο
υπήρξε ίστορικό. Τιμα -ίδιαιτέρως- τήν έλλήνική σκέψή.Ἐλαβε (καί) σφραγίδα καλλιέπειας
τής Γαλλικής Ἀκαδή μίας.
'Ο περασε αυτες: προείκασε λαϊκή αποδοχή. 'Εν όψει των έκλογῶν του 2007 θέλήσε να
οίκειοποιή θεῖ, καπως, τό έργο. Προκή ρυξε, έτσι,
Συνέχεια στήν σελ. 8
Ἀπὸ τίς Βρυξέλλες έπιμένουν
ότι οἱ“Ελληνες πρέπει να στραφουν σέ συγκεκριμένους τομείς:
τήν αγροτική έπιχειρηματικότητα καί τα τρόφιμα, τόν τουρισμό,
τα Ιοἔίετἱοε καί τίς τεχνολογίες τής
πληροφορικής καί των έπικοινωνιών. Αυτές οἱ σκέψεις-προτασεις
δέν διαφέρουν καί πολυ από ὅσα
αναφέρονται στό ευαγγέλιο του
ναζισμου, τό «Μαιο Καπιρί» του
Χίτλερ, που έβλεπε τήν 'Ελλαδα
(πρό τής παγκοσμιοποιήσεως βεβαίως) ως τόπο αγροτικής παραγωγής (για σταφίδα, καπνό, βαμβακι, λαδι καί φρουτα), τόπο διακοπών για τους στερημένους από
τόν ήλιο Βορείους Ἀρείους καί ως
τόπο του πνευματος.
ΜωΜΜΜΜ
λΜωωΜωμ
οικω ΜαχωΜΜ
Μ τι πλάνο του
ΜΜΜ έχει έπισημανει ή «Ἑστία», απο- δηλώσεις του Βόλφγκανγκ ΣώυΜ°"""“ ω“Μ“ω ΜΜΜ! Μ τελεί συνειδητή έπιλογή των κ. μπλε: «Καμμία χώραστήν Ευρώπη
ή “Ο Μ Η Η |¦“2Μ ι η ΜΜΜ Ἡ" 0 ω Τσίπρα καί Τσακαλώτου - καί δέν δέν έχει τόσο υψηλό ποσοστό φόΨΜἄ 9 | ω ω¦ἩΜ¦Μ",“ '¦ρ5ι_ εἶναι, όπως έκτιμουν πολλοί, «ντι- ρων που πρέπει να καταβληθουν,
ΏΜΦΜΜ= Μ' ·Μἀ ρεκτίβα» του κουαρτέτου των δα- αλλα δέν καταβαλλονται», τόνιἡ Μ¦'°¦ΒὡΜ¦ 08η· Μ- νειστών. «Κατατή διαρκειατών δι- σε ὁ Γερμανός υπουργός Οἰκονοἰα |¦°ΜΜ“"ἴ"Μ¦Μα |  απραγματευσεών μας μέ τήν έλλη- μικών, καί προσέθεσε ότι ή αυξηω Ω Β Μ ν νική κυβέρνηση, τονίζαμε ότι οἱ σις του ΦΠΑ αποτελεί «οἱκονομιΤό "Μ Μ Μ  Τό Μ μειώσεις δαπανών θα έπηρέαζαν κή ανοησία».
σχέδιο ΜωωωΜω
ὡνω δ ω“ΜΜ
Μ Μ Μ Μ
ΜΜΜΜΜωαΜω Π ( “Ε 
ΜΜΜώμΜήΝωΔηΜΜω  
ΜΜΜ .ΜήΜή
θα Μ Μ θα ΜΜΜ Μ Μ σας | 5 | 5 |
ΜΜχΜΐΜΜ“ΜΜ“ α α α ουν επαγγε μα
 Μ 3 Ι ε ο Ι Ι Ι Ι
 Ανατρεπεται Ο εργασια%ος χαρτης στην χωρα
 Μ”¦Μ¦ ¦¦"ν“ὴ Ι·Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ κρίσις στήν έργαζόμενα ήδη σέ αλλους τομείς
Μωῳ Μ ¦Μ Έλλαδα δέν έχει μόνον τίς αμε- καί μέ αλλη καταρτιση. Οἱ γιατροί
“Φο | έΜΜ Μ .Η ΜΜ σα ορατές έπιπτώσεις: τήν οἱκο- καί οἱδικηγόροι ναγίνουν αγρότες
ω ° ΜἩνΜ| Ε Μ ΜΜΜ .και νομική δυσπραγία, τήν ανέχεια, ή γκαρσόνια δηλαδή!
.Η Μ ΜΜΜ  Μ τό τέλος του καταναλωτισμου, τήν Μ έ τήν Κρίση καταργήθηκαν
' ὁ ανεργία, τό κλείσιμο των έπιχει- Ι 000 000 θ| > · τ
  ' σεων καί τ ' ν εταναστευσ ε ί Ι· εφε εΘγασΕας στην
ΜΜΜω”·ωΜΜΜ  3 | β μ | “ η· Ελλαδα (κατα την ιδια εκθεση),
“ο ΜΜΜ μέσα::απιστία:: οι
Όμως ή πολιτική Μανία Και 88081 ω ῖκου Κέντρου για τήν Ἀναπτυςη Ξ??δἩἔΞΞ%ἶήἙ$%ἔ
Μ Μωβ ων ΜωσὡΜΜ”_ τῆς °Επαγγελματικῆ9 Καταρτίσε· «μεγαλες») ακόμη καί σέ πλήρη
Μι ὁ "'09 Μ Μ Μ ῳωκ“ ὁ Μα' να ως (ΟθὸθἴοΡ): τήν μεταβολή τοῦ αναπτυξη, μπορουν να προσφέωΜωω"Μ¦κ'ΑνΜ Μ εἶδΟΌΞ τῆς ἐργασίας πού θὰ ἀσΚΟῦν ρουν μόνον 200.000 θέσεις. Για τίς
Μίκα" ΔΝ" ΜΜΜ   στό μέλλον τὰ δύο τρίτα τῶνἙλλἡ· λοιπές 800.000 θέσεις δέν υπαρχει
ΜΜ ΜΒΜ ώ Μ ΜΜ νων. Καί αυτή ή μεταβολή δέν φῶ Χ ειαζεται 4λέ ει ἱ έκθεσι
ΜΜηΜεροΜΜΜΜ = Ι ι ι 3 .9 ρ .¦ γ υ ς
ἡ Μ ω οφειλεται σε νεους επαγγελματι- του Οοαοίορ- να ιδρυθουν 10.000
Μ 0% Η Μ” Μ Μ ωχ““ κους προσανατολισμους ές έπι- νέες έπιχειρήσεις υψηλής αναπτυτελΜτήνΝωΔηΜ - , ι ι ., .. . .,
λογης, αλλα προκειται για αλλα- ςεως! Με τα 08ΡΙῖ81 σοΙ1σοΙε και την
Ζ. γή απασχολήσεως από πρόσωπα αφόρητα βαρεια φορολογία;
Σ ί Τ” “ ί
·οΜ ΜΜΜ | | | |
ΜυνΜ Πολιτικη, ποδοσφαιρο και βα%αλαος
Οκτώ στους δεκα Ελλήνες δέν θα κανουν διακοπέςέΦέτος το καλο- ΜΜΜΜΜΜι ΜΜΜΜΜΜ. ΜΜ.ΜΜΜΜ
καίω- 'Ενῶ.ὅσΟΙΠῦνε, θά για ΝΜ. Μήν πω ΜΜΜ ΜωΜωωωω ΜΜωηΜλ
ἑΠιλέξΟ“ν ΜΜΜ διό- ωω ΜΜΜ Μ ΠΜ Μ Μ#ώΜΜΜ
"Με μεΤ“ξύ Τεσσάρων ΜΜΜωΜω το εγω "Μία-Μία ω. Μ ω Μ τι ο απο
Μ ΜΜΜ ΓΜΜ ΜΜΜΜΜ· ΜαΜΜΜ
"ΜΙ “ΜωΜωΜ ΜΜΜΜ·ΌΜ ΜΜΜΜΜοίΜ
ἡΤωΜ Μ.ωωωμηυΜ ΜΜ“Μ.ΜΜ ΜΜΜ
. ... ΜΜΜ.ΜΜΜ ΠχΜΉΜΜΝ
Νεα προκλητική ετιιθεσις Μ Μ Μ Μ ΜυΜ Μ Η! ΜΜΜΜΜ
τῆς Άγκυρας στήν Ευα “πα Μ" ω Η: “ΜΝ Μ ων Μ_ “ωΜωωΜω
6ο για την ὑΦολοκρηΠίδσ Μ Μ· Μα Μ η ¦Μ¦“;ω ΜΜΜ 'χα Μ η Μ ω ποσΤό ΑΜΟ- =!Μ οι πωσ ΜΜΜ. “ὡωἡΜἀΜ.“ Μ οι Μ Μ
'ΗΜΜΜ ἡΜ Μ τα κωΜΜωωω ωΜαΜΜ
ωω(°"¦“” ΜΜ·νΜι.ΜΜ ΜΜΜ χαρα ΜΜ“ΜΜΜ
.ο Κάμερον συμμεΤεῖχε ΜΜΟ Μ ΜΒΜ Μ... ΜΜΜ ο' Μ α- Μ δω πρωταθλήματα
χθές στό δείπνο των Μ Μὴ ΜΜΜ 
«28» στήν τελευταία του η “χω ἡ Μ Μ Μ Μ' Ά
Σύνοδο Κορυφής. Πιε- ωΜ Μ .Μ ω¦ῳω ΜΙ Μ· ΜΝ Μ ω Μ Μαη" "ω "ΜΜν
σεις να γινει αμεσα το Μ·Μ“ΜΜΜ"Μ ΜΜηΜ*ΜΜ Μ·
Ετεχιῖ. ¦ΞΛ.0 η πωπω ΜἩΜ Νωω¦ ΜΜ¦ω“Μ ΜΜΜωω
ΜΤόΜΜ αςηνΜΜ ΜΜήΜ.ΤοΜ
27 ηΜήΜΜΜΜω Μ.ΜΜΜΜΜ ΜοίΜΜἡΜ
ωαΜΜΜωΔ γω απο τον .Μη Μ ω*χΜΜΜ.ΜΜ
ΜΝΜΜΝΜΒ ΜΜ“Μωπ ΜΜΜΜΜ
θ ?7ίί08 70Ί "37
Π£ΜνιΞ
Ἀπό τήν μία καυσωα
από τήν άλλη καταιγίδες
καί χαλάζι. Θά μας τρελλάνει ὁ καιρός σέ αυτήν
τήν χώρα. Μετά από
ἡμέρσ ζέστηε χθές ήλθε ή
κακοκαιρία. Οί δρόμοι μετεβλήθησαν σέ ποτάμια
ένω ακόμη καί τά αποχετευτικά έργα δέν άντεξαν τους όγκους του νερου. Όσο γιά τό χαλάζι
μας... «πετροβόλησε» δεόντως. Ἀπόδειξις ότι σέ
ὁρ1σμένα σημεία έκτινάχθηκαν τά καπάκια τής
αποχετευσεως δημιουργώντας παγίδες στους
δρόμους. Τέλος πάντων,
ή λίγη δροσιά πρέπει νά
έρχεται μέ καταστροφή;
Γνωστή γιά τό
χιουμορ της ένίοτε ίδιαιτέρως καυστικό, αλλά καί
γιά τά αυτοσαρκαστικά
σχόλιά της ή Βασίλισσα
Ἐλισάβετ εἶπε πάλι τήν...
«κουβέντα της»! Ό αντι
πρόεδρος τής κυβερνήσεως τής Βορείου 7ρλανδίας, Μάρτιν ΜακΓκίννες, υπεδέχθη τήν Βασίλισσα στό Μπέλφαστ
καί τήν έρώτησε: «Πώς
εἶστε;», γιά νά λάβει τήν
απάντηση: «Όπως καί
νά έχειΙ εἶμαι ακόμη ζωντανή»! Ἐν συνεχεία δέΙ
έκανε καί τό σχόλιό της
γιά τήν κατάσταση στήν
χώρα λέγοντας ότι τελευταίως «συμβαίνουν
πολλά πράγματα». Εἶναι
άφθαστη!
Στά ύψη εκτοξευθηκαν
οί τιμές του νερου στήν
Καλιφόρνια ή ὁποία έδώ
καί πέντε χρόνια αντιμετωπίζει μία πρωτοφανῆ ξηρασία. Τήν ίδια
ώρα οί γεωτρήσεις πληθαίνουν. Θετικό εἶναι ότι
τά αποθέματα υπογείων
υδάτων εἶναι τριπλάσια
από ό,τι εἶχε έκτιμηθεἶ
έως σήμερα αλλά τό νερό αυτό ευρίσκεται σέ μεγάλοΙ σχεδόν απαγορευτικό, βάθος άνω των 300
μέτρωη ένω κινδυνεύει μέ
μόλυνση από τίς δραστηριότητες τῆς πετρελαΜ9
βιομηχανίας.
'Η °Εστία|καθε πρωί
στην πορτα σας
Μέ ένα τηλεφώνημα στα
213 0170670, 210 3227670
οί προσφορές που κυκλοφορουν μὲ τήν ΕΣΤΙΑ