Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
#·ἶΜ'Χ"Μ  Στο κονιιοΝι ο Α' ΓΥΡοΣ τοΝ προκΡιΜΛτικοΝ
ιγ/ '
6 1ε ΜΝΗΜΗ πο που -| ο
 . ιωΜωιΣ ω ΜΜΜ . 
Η «γάτο» οκονἀρει τι8... όγνωστε5 γιο του5 τιεριοοότερουο ομόδε5 · ._ · “
· Ύ ΔΙ!""'Δ" Η ἩΑοοΔο:ιι
Τ Μ “ · ο - ο · τ ο >
“8ρτ:Ξωτο8·:ειἘ“ _ -κ ϊ" Τ" ΜΝ"
 2-“|  Ξ; ή Περτ10τιν το ι ι στο Νικου Πολωνιτι
κυριου( το 3-0 οι" τῳ¦ω°_Μω , κοι το Τ Π οιο [ΜΟΝΟ Β Ιρλονὸιτι
«Πογὡνει» ιι
 έρευνο
 γιο «δεκορι»
στον ΠΑΠ.
κλείνει ο
κυβροκί6ιις
Π|Ο ΠΡΟΣ|ΤΟΣ Μ
77 ο ιΣοτ Φρ
ΜΕΤΑ Το ΧΟΥΝΕΡ!
ΣΤΗΝ ΑΕΚ ΜΕ ΛΛΙΦΗ.
Μό τι 8ο Η ΜΜΜ
;ο ιτΞ'|ΜΕ|»
Ι · ; η. ' ι·
 ἔῆἑέἑ%› γιο
 να κῆείοει τον εΠιθετικό
 ¦ _ ' ΘΕΛΕΙ ΝΔ
_ Δ ή τον «ορτιογή» του κύι·ιριου
Π σκήνιο 'Π Έ' ,
μ ·ὲ ο ”ΤΕΒ Μπίος
, · ΠΔ... Μιτου
. Τι Πάνε ουνεργότε5 του γιο
ΖΟΖΠΥΛ|Λ
Οι 6εὑτερεε οκἑψειε στον
ΠΑΟΚ γιο τον Πυκρονό φορ
Γιατι παιρνει ποντους
ο κοἑ?ἑΒ[ἐιενος '4: _"Ψ'π'... "8
Β ΑΣΤΕΡΑΣ
ΒΕΛΕ| "Α
ΦΕΡΕ' "ΕΠ
Σκύρο αν
ετοιμόςουν στην Τρίοοῆο
Πουῆίδο. Φορτοὐνηε και Γιοννιὡτο5 στο ίση επί τηε ορν