Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 "  Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΝΗΚΕ| ΣΤΟ ΛΑΟ ΤΟΥ
 Μ ΜΜΜ... ΜΑΜ [Ώ | | | Δ Α 
_ : 'Α'ΠΜ«Μ·'ΜΒΜΗΕΜΜΜΜ'ΜΜΜΠΜ'Μ
 Ξ: Ω :Η Μ“"ΜΜΜΑΜΜΜΜΜΜΕΜ°ήΜΜ "ΜΗΝΗΜΑ ΒΑΜΜΗΑΗΑθΗΗΑΪΜΗ ΜπΜω· υ.0νΜ'87Μ ΜΜΜ"
ΤΑΥΡ0Σ ΑΗ0ΑΕ|ΧΤΗΗΕ ΣΤΑ |ΑΤΡ|ΗΑ ΗΑ| ΕΡΓ0ΜΕΤΡ|ΗΑ ΧΘΕΣ ΚΑ' ΑΗ ΔΕΗ ΥΠΑΡΞΕ| ΚΑΠΝΑ
ΕΚΠΛΗΞΗ ΤΗΣ ΤΕΑΕΥΤΑ'ΑΣ ΣΤ||'ΜΗΣ ΒΑ ΦΠΡΕΣΕ| ΕΗ|ΣΗΜΑ ΣΗΜΕΡΑ ΤΗΗ ΗΡΑΣ|ΗΗ ΦΑΗΕΑΑ
9 “77 ι 794"085ῖ25“ ιι"...
Ε'||ΜΕΗΕ| ΠΑ «Σ|ΦΗ»
'ΗΗΕ' Μ ΜΑΝ Η "ΑΜΜΑΝ ΠΑ "Α ΑΗΝΑΣΠ| ΑΜΕΣΑ ΑΗ ΟΑ
ΜΜΕ' - ΕΗΑΑΑΑΗῖ|ΗΗ ΑΜ Ε"|Α'Η'ΗΣ ΜΗΝ. ΑΗ ΜΜΜ
 ΗΠΑ ΤΑ ΑΜΑ.
 τ.Ν·κοΛοΠΑΝΝΗΣ Η.. Η
ά | · . .Ρ'·.'Ι_··5-ή,
ΣΤΗΗ ΑΗΗΗΑ ΜΜΜ" ΑΑ' ΜΑΜ ΜΑΜ ΜΜΜ ΝΗΜΑ ποπ
ΣΗΜΕΡΑ 3 Ι. 4 Μπα Η Με· η: Με πωπω ΧΩΜΑ" Μη ΜΜΜ
Μι   ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΠΑ ΗΜΕΡΑΝ”   ΝΕ...0ΡΜΑ ΜΜΜ
' ·· ' Σ1ΡΑΑΑποΜ¦ωπΜπΜΜε ΜΜΜ ΠΑ πω" Με»
 Μο . '.  ΛΑΜΠΡΗ). «ΜΜΜ 0 ΠΜΣ. 8Α ΔΟΥΛΕω0ΥΗΕ ΠΑΠ' ΠΑ ΝΑ τοκ ΠΕΤΥΧ0ΥΗΕ»
ΗΑ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ε#/ Ι ·· κ χ ΝΕ ο
.ἐτ€3- ::“ 7
ΑΜΗΝ :' .Ξ οΔκΜΗτΡ“Σ ΜΜΜ 
Με Ἡἔ. :ε 
“ .. Ραπ 'Η _ Η; χ Α·~ ΓΕ* 
. Δ Η Μ"ΜΜγ" ›?Ξζ:ὲ.ἶῖ#ἔΠ ϊ ..3. Α
 ¦ῖΑΔΜΣ|ΕγΜΑ 
- ί ΜΑΜΑ· ἔ:
Ι . 4 ΠΜοΝΔ|Ε8Ν“ ι. Π _ Η , . 
ε ΜΜΜ! ΜΕΣΩ Η Η .. · · Κ ·. . ”
Π" ΑΜΕΑ η ξ'  , ΠΓ|ΠΡἴ0Σ ΠΑΠΑΠΑΗΗΗΣ ΔΕΗ ΜΜΕ' ΗΕ... ΝΗΜΑ Τσκ ΗΑΗΑΒΗΗΑ|ΑΠ ΑΗ' το ΗΥΑΑ0 ΑΑ' ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ Η" . 
ἴ Αϊ · ` · Ω
 ΜΜΜΜπΜω #` Μ ` Η'  
· Σ . Ε ΪΗΗ ΠΡΑ ΠΟΥ Το Η" ΜΑΗ ΠΑ ΪΗΗ ΗΕΑΡΠ <<[ΗΑΗΪΑ». ΣΑΜΟΣ ΗΠΖΑΡΗ ΗΕ ΪΗ ΦΑΡΜΑ Η" ΗΜΜΥ ΠΑΣ ΗΕΗ ΜΜΜ Α
ΣγΝΕχ|ΖΕ| Τ" 8ΕρΑΠΕΜ η" ΣΤΗΝ ΜΗΝΑ χ ”_ Η ΗΑ'ΡΗΣ' ΪΑ ΜΗΝΑ ΪΗΗ ΑΗΗΑ"ΗΡ'ΗΗ ΑΗ" ΪΗΗ Α'ΑΗΑΗΪ'ΑΗ 'Α
"ΑΡΛ"Ε"Ε' ο ΜΡ" Η «Η» ΗΑΡΗΥΣ'ΑΖΕ' °
Η" Μ""¦"ΜΒ Τοπ...ΜΛοπτΜεσΜχκωγ ΘΑ ἩὅἩ¦¦ἔ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα