Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Χάρτης του 1990:"Βρετανία & Ελλάδα εκτός Ευρώπης"!
Newspaper website Website
Recognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ _ γ
28 ΜΛ'ιογ  κΐῳ .-,_, γι Η  Μ ·
ι ιι ι ί Ά ἶ  ο '
; “ι  ι ι;  μι γι
α 7 ΚΚ "` /'/ Ι ι 7 Ξ __ἴ¦/
20"Β @ 3   ιιιιιινῇ:ννΞινινιειιινι
_ ι'ιιιινιν :ιι·ε>ιενινι-ιιιειν
ω “ιιιΤνΧΜ νι: ψ ,
380 ΕΤΟΣ ν ,  .η  .γ- γ
ΔΡ' ΦΥΛΛΟΥ γ Δ ινιινιΤ'ἶΜιΜνιιννιννιιΞ Δ Π?
“0802) 4002 _ γ ι ιιννιν·¦νννιιννι Μ"ΜΜΞΜ'ΜΙ'
Γἡ ιιι:ιιιννΞ“ννΞι:ι'ιΞιΓινι
 ΜΜΜ! ·.: 
Με Τη σνμφωνίν Της
ΜνλΤνς Το Δεκέμβριο
Τον Με οι Μπους
και ΓκορνπνΤσώφ
σννέΤνξνν Τον χνρΤη
Της “Νέας διαδρομής"
ΤΟΥ 499 ι
 “ΒΡΕῖΛΝ|Λ
“Αν Μι & ΜΜΜ
ΔΩΔΕκΑΘΕ'ι'ΣΤΩν
κιν ΣΑΤΑνιΣΤΩν
Συμμετοχή: '
Εθνικός κίνδυνος: Ο Ερντογάν ζήτησε συγγνώμη
από Τον Πούτιν και Το "βρήκε" με Το |σρειήλ!