Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΝΙΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
ΣΥΝΝΕΦΙΑ: Νεφώσεις από τό μεσημέρι αυξημένες στα ήπειρώτικα μέ τοπικούς
όμβρους καί πιθανώς στα ὁρεινα σποραδικές καταιγίδες.Άνεμοι βορειοδυτικοί μέ
Τρίτη 28 Ίουνίου 2016
Ἀνακομιδή των ιερών λειψάνων Κύρου καί '|ωάννου των άναργυρων
Σελήνη 24 ήμερων
Ἀριθμ. φυλ. 40484' Τιμή 1,50 €
Ἀμερικής 9, τ.κ. 10872, Ἀθήναι, ίηιο@οετίεηοννε.στ
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 8220881, σας: 210 8248071
Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομές: 218 0170870 - 210 8227870
..Η . σ 4 . . . . . . _ . . ,Ι
τριοι θερμοκρασια εώς 3 β ό ο ό ' Ανατολη ηλίου 8.05 Δυσις 8.52 Ετος .'230ν
| δ ν Ε 5 |
Το ημοψηφισμα  ο 8 υρωσκεπτικισμος
| | 3| | Ο
που δεν εγινε | | και Βι·εΧιι
· Γράφει ὁ Ανδρέας Σταλίδης*_ι
ΜἀΜΜωἀ Μ ε ιι  | 8 θΕΩΡΩ τόν εαυτό μου <<ευ ρωσκεπτικιστή» έδῶ
ΜΜΜώ' “- καί 20 χρόνια, από τήν ἐποχή δηλαδή του αγρι""%”"Μ*Μ 2” Ι ε Η 5 | ἔἔευρωλιγἙυρισμου», παρότι πολύ νεότερος.
Μ η ~ ~ ~ ' ασικός α ονας σκέψης μου ηταν -καί παΜ· κ ΜΒ Γιατι καθυστεοει η αοσις των κεφαλαιακων ελεγχων ρσμΜι_ ω ,απέχω ἀπό Τίς δω σύγχρονες
Μ ΜὑΜ ίδεολογικές σχολές. 'Η μία ίεραρχεῖ ως προε“ώ ΜΜ””” | | , 5 | ¦ _ Ε | | Ι ξάρχουσα προτεραιότητα τήν ελευθερία πρό.” ,ή ΤΕΝΑ χρονο συμπληρώνει σημερα Επιχειρηματικοτητος, τα οαριταΙ Υποθέσεων, Πιερ Μοσκοβισι, σβσσης Μήν οικονομική σφαίρα (Φιλελευθερι η :Ελλας στό ατυπο περιθώριο τῆς οοΙ1ττσΙε προκάλεσαν πτώση έζα- προειδοποιησε πώς «η 'Ελλας πο- (πως), ἐγώ ή ἄλλη Τήν ἰσόΤηΤσ Πρόσβασης σέ
Μ Μ #"ώ” ΙάυρώιταῖκήςἙνώσεώς, καθώς δέν γώγῶν ΙΙ,7%, άφεση Ι,3%, απο- λυ δυσκολα θα βγεί από τό καθε- αὐτήν (σοσιαλισμός), '|σαπέχω, διότι διαφωνώ
Μ Μ ο" απολαμβανεΨιααπό τις τεΡσἐΡειΞ επένδυση 2.770. πτώση της κατα- στώε τῶν 08ΡΜ 00ΠῖΓ0Ι8 που την μέ τό κοινό τους σημειο: ότι η οικονομική σφαί θεμελιώδεις ελευθεριες, την ελευ- ναλώσεως 4,3%, ὲνῶ κατεγρἀφη ανοιξη του 2017». °Ερώτηθεις σχε- ρα είναι Τό κένΤρ0 Της ζωης Τό προσωπικό μου
ω* θερη διακίνηση κεφαλαίων. Σαν μείώσις της ἱδρι3σεώς νέων έπι- τικῶς πρΟοΦἀτω5. ο Πρωθυπουρ: αὐτό στίγμα διατηρείται έκτοτε αναλλοίωτο.
ω_ ΜΤΒ' σημερα. επεβληθησαν κεφαλαια- χειρήσεών κατα περίπου 3.000, σέ τος. κ. Τσιπρας. απηντησε: «Αυτο τι ῶτα οί συλλσ ικέ ανα ο ε καί ετα ° σίκοωωΜἀΜκΜϋ . . .- ., ρ Υς Φρς μ η
Μ μ Μ ω Κω ελειχ0ι (αὶΙιιιῖ8Ι 00ι3Ἑι0ι8|) και. συγκριση μέ τό αντίστοιχο διαστη- εἑαρτμται απο το κλιμα Και την Ψυ- νομία. Έλεγα μάλιστα ότι τό να χαρίζουμε τόν
.Μ Μ· κ παραλληλωα τραπεζικη νοτια και μα τοῦ 2015. χολογια στην αγορα και στους κα- ευρωσκεπτικισμό στήν κομμουνιστική αριστεΜω ΜὁΜ αναστολη λειτουργιας τουΧρημα- ο. . . . ταθετες»- ρα δείχνει ότι δέν έχουμε καταλάβει τι συμβαίτιστηρίου Ἀθηνῶν. Τήν επομένη. , Μωβ :ΕξακοιπερωρΨμω° αι = ι λ ι ι ι · νει στήν Εά ρὡπη. Τότε μας ένδιέφεραν μόνο οί
 | σέ τηλεοπτική του συνέντευξη) ὁ και σταδιακα εχουν χαλαρώσει, θα Χιτμρχουν πο ?να βηματαγα γι· εἰσΠρἀεεις ἀπό Τό ΥΜΩΝ
ὡΜκΗΜΜΜὡ . . . . . αργήσουν πολύ να αρθοῦν πλήρως. νουν ακομη. που δυσκολα θα εχουν ·
υπουργος Επικρατειας Νικος . ι ¦ . . .
Μ”Ό Παππας διαβεβαίωνε ότί «ή κα- Κιαῦτό=διότι εἶναιἀκομη ύπαρκτόΞ 9λΩΚλη 'ἶωθει ”σα στο επομνο ΟΓΙΕλληνες γίναμε ὁμσδιΚἀ «εὐρωσκεΠΠκι”
Μ ”*Μ ως* τἀσταση7 θὰ ἔχει ὲξΟμαλυνθεῖ ως καί βάσιμος ὁ φόβος ότι η πλήρης ενια Ἡ ολοκληρωσις της δευτ€· στες» κατά τήν περίοδο της οικονομικής κρίη·ΜΜ* ο* τήν Τρίτη (σα: 30 .Ιουνίου 2015) (τρως τους θὰ ὁδηγἡσε, σέ μαζική νης αξιολογησεως. με απαιτητικος σης.'Ἀς ονομαστετ τό φαινόμενο «όψιμσς ευρωΜ. "' Η! και οἱ τράπεζες θὰ ἀνοίζουν». απόσυρση καταθέσεων ἀπό πολίτες μετανμυθμισειΞ στα εμΎαμιακα. σκεπτικισμός», ώστε νά.συνεννοουμαστε."Οταν
ο ¦ ού" 'ι , , , , καί ὲπιχειρησεις,:Υπενθυμίζουμε π00θααπελευθερωσ€ι δοση υν0υς έξέλιπαν τα πακέτα, αναζητήσαμε δράκο, ο
Μ*ῇ“ωΜὡ Συμφωνια προς την |Τραπε- ὅ” ἀπό τόν Νοέμβριο τοῦ 2014 ως Ζ.8|δισ.ῖΗ συμμετοχη τῆςἙλλαδος ὁποῖος θα έπρεπε να ευθύνεται. πχζ για τό ότι
 φ τηἔ Ελλαδος°,μ9νἶ στις καθα' καί τό περυσινό δημοψήφισμα, πε- σἶο προγΒαμμα πἶσοΪικηἔ χαλα' ειΧσμἔ 12 κηπουρους σε δη μοσιες υπηρεσιες
”*Μὡκς“ Μ νες εισπραἑεις απο το θαλασσιο ρ,σσότεραἀπό 50 δισ' εῦρώ ἔΦυγαν ρωσεως της ΕΚΤ. Η αντιβαθμισις με 2 μετρα κήπο. Τετοια Φαινόμενα, αθροιστικα
Με* διαμετακομιστιἔ)οαεμποριοἑη επι· ἀπό τις ἑλλην,κἑς τράπεζες) δημ,_ 7πιστοληἔτικημικοινοτητος του καί συν τω χρόνω. μας έπέΦεραν δυσβάοταχτα
”Λ ”Μ τιτιυσιΞ των κεΦ| ιαΚων ε ἶιχων ου ώντ τ ιν ὲππακτικι ἀνὰ κ ~ι1νιι€ΟΡ ημοσιου καιτμ>ν τω· χρέη. 'Ο διαθέσιμος δράκος ένεδυθη γερμανιΜ ανήλθε σε περιπου 3 δισ., η στο γἔἑα ἀἶΞκ2Φαλωοποἰηἔη γ η πεζών. Ηαποκλιμακώσις της απο- κή περιβολή_ κατ' αναλογίαν, καί οί Βρεταννοί
ΜΜ“” Ι,7% του ὁνομαστικου ΑΕΠ για τό ' δόσεώς των ομολόγων του Αη μοσί- ψηφοφό ρω άναζή τη σου δράκο, διότι πράγματι
*ΜΜΜ 2015. Συμφώνώς δέ πρός τήνῦΕθνι- 'Ήδη από πέρυσι τόν Νοέμβριο, ου.'Η πειστική ρυθμισις του ἑλληΜ κή Συνομοσπονδία ῦΕμπορίου καί ὁ ΓαλλοςῦΕπίτροπος Οἰκονομικών νικου χρέους. Συνέχεια στήν σελ. 8
Μ Μ Μ ω
Μ α Μ
| | |
ΜΡ *Μ“ °Η Του κια κλεινει ετωπα Μ- 
λό ,για να μήν μας
“.Μ“Μω 5"@Μ= μια. . . ,
. Η εφετιν 3 ν ν ν “ΜΙ η Ήρα . .
 νη χρονια αν και βρισκε·.ἀΜΜ·Μά“  κ α ι  Μ ται ἀκόμη στα μισά θερΜ ωρείται ως ή παραγωῆΜ·*#*ΜὡΜ , ¦ ¦ . ¦ ¦ ¦ , . , , Μέντη τα τελετή·
Μ“ -ΜΜΜ Αλλαγή πλευσεως απο τον Ταγιπ Ερντογαν ρ ιη πυρΞΞχνηματσ σε δεκαετια; ω; προ; τον
ί θ ό λιῶν ~ςχελώΜή” Μωβ εφ” οί" ΜΡ” Το αρ! μ φαι η
, , . : . . . . . . _ λ λ - ι
Μ ΕΞΙ ΧΡΟΝΙΑ χρειασθη καν να σπαθεια μερικής εστω ανακτησεώς Σχεδον ταυτοχρονα, οΤουρκος :ᾶΞ;:ἔ: ;χ;ἐἩἔ_ἐἔΞ_ β σ:ἶἘα?ΞἘ 
 παρέλθουν από τό αἱματηρό έπει- τῶν σχέσεων Τουρκίας-°Ισραήλ. Πρόεδρος, Τ. ῦΕρντογαν, ζήτησε πολη. Ἐκ” καί ἐφέΤοΞ μέχρΙ Τώβα ΤΜ; παραλίὅ
 φ σόδιο του «Μονί Μειώστε» για Κατι τέτοιο όμως δέν προέκυψε. συγγνώμη «ἀπό βάθους καρδίας» στήν ρωσική πόλη συ: Τοῦ Ἐθμγκοῦ Θαλασσίου
 να αποκατασταθουν οἱ διπλώματι- Τελικώς, όπως ήταν προγραμματι- ἀπό τους συγγενεῖς τῶν πιλότων γκεντρώθηκαν πάνω από Πάρκου τής νήσου έχουν
Ω ΜΜ'ψ ώ κἑς σχέσεις μεταξυ Τουρκίας και σμένο, μέ ταυτόχρονες δηλώσεις του ρωσικου μαχητικου το ὁποῖο 35,000 ἀπὁφοιτοι Με. κα,αμῇρηθεϊ περ,σσὁπ_
“β Μ °Ισραήλ.'Ως γνωστόν, τό>ὁμώνυμο τους ἀπό την Ρώμη, ὅπου εὑρίσκε- ἔπληζε ή τοι›ρκική αεροπορία. Μέ ου απο όλη τήν χωρα, ρες από 500 φωλιές! Και
ή Μό τουρκικό πλοιαριο ειχε επιχειρη- ται ὁ°Ισραηλινός Πρωθυπουργός, τόν τρόπο αυτόοῦΕρντογαν επιδιώ- και μέ προσκεκλ ημένου; φυσΙκἀ όλο Μό εύνοεἴ
ή σει να διασπάσει τόν ναυτικό |απο- κ. Β· Νετανιὰχου7 και ὁ Τοῦρκος κει να αρε|ι καί τήν ένταση στό μέ- περίπου|800.000 Τον τουρισμό,
2 “Έ κλεισμο στην Λώριδα της Γαζας, ὁμόΜγός του) κ· ΜΤΒ· Γιλντερίμ7 τώπο με την Ρώσια. πους, εορτασαν το τεΊ"” που ελέγχεται από τή5ν Παλαιστι- ἀπό τἡνἈγκυρα7 δημοσιοποίησαν .Η Τουρκία δείχνει διάθεση λος του σχολειου με μου- ο ΣΤΟ σφυρί β7αίμει Τό
 Μ νιακή «Χαμας». Τό αποτέλεσμα · ιθ ι ι · κ ι . . . . . . σιΚΠ και ΧιλιαδΞΞ πυρο- μεγαλυτερο διαμάντι τοϋ
ώ υ Η ς ¦ _ ¦ Ί λ , την προ εση τους να ανα Ήσουν να κλεισει μετώπα, για να διευρυ- Τε ν ι (πα πού ἔκαναν ι ¦ Δ λ δ ι ι
τω Μ Μ ήταν να επέμβουν) σραη ινοικομ- διπλωματικές σχέσεις) σέ ὲπἰπεδο νει τό πεδίο συγκρούσεώς της μέ χ ηιι | ) - κοσμου. η α~η το με;
°ΛΜ”ΜΜ| μαντος καιδεκα επιβαινοντες στο ι ε > ι = ι τ ι . , ¦ πω υΧρωμΟ Τον Ουρα 7αλυΤερΟ που εχει βρεθει
¦ 7 ¦ ¦ . , πρεσβεων· Η εξελιἔιΞ αυτη.που θα τους Κούρδους στην Ἀνατολη και ι Α - ~ ~ ~δ - - Ι ν - ι _
 πλοιαριο να χασουν την ζωη τους Μ ι ι › ι > ι ¦ . ι . , να· "Ο" Το" Η ο" εδω Και εναν αιωνα Κι/ρι
“·ΜΜ· κατά τ ,ν συ Μας, βει και τυπικη μορφη την ασχο- να εμφανισθει ώς λιγώτερο «τα- Τό φεΟἩβάλ ξεκίνησε Με ολΜΙΚά ή «πέρα» Μ
η"ΜωΜ_ῶΜ η μ η· μονη Τριτη.δενσημαινειαοση του ραζίας» στήν Δόση, εἰδικα μετα πρώΤη φορά Τό Μάς δ¦_ ένα, Μπα ἀφοῦ οι δ,_
-Μ Τα προηγουμενα χρόνια εἶχε ναυτικου αποκλεισμου της Γάζας, τό «ΒτεΧἰΙ» καί τό αρνητικό κλί- ως" Μὴ και ἐπαμῆλθε αοΤάσεκ Με ένα, 664 Χ
Ζ έπιχειρηθεῖ, υπό τήν πίεση του τουλαχιστονόπώς ανεκοινώθη από μα για τήν προσέγγισή της μέ τήν Το 2002, 55)( 42 χΙλΙοοΤἀ όσο μία
αμερικανικου παραγοντος, προ- τό °Ισραήλ. Ειὅρώπη. μπάλλα τοῦ τέννις! Βρέθη· Στήν Καλιφόρνια ζεί κε σέ όρυχεϊο στήν Μποτό σπανιώΤερο καί Τό τσουανα είναι Ι .Ι 09 καΣ | Τ Ν Ω | πιό απομονωμένο ψαρι ράτίωμ λευκό, ακατέργαημερα ας τοϋκόσμου. Ενω ένα μι- στο, ονομάζεται «των
κρὁ ψαράκι πού αει Κά- Ε8 Ποσα», που σημαίνει
Μ _ νει «σπίτι» του μια πλημ- στήν τοπική 7λώσσα «Το
ο ν ν σ ο ν μυρισμένΠ σπηλιά στην φῶςμας›ι καί σύμφωναμέ
η" Η σχολη και οι απόφοιτοι... Κοιλάδα,τ0ϋ που ενοικοοονεω. πού
Παράταση έως τίς 15 σΤΤιν πολη ΝΤαιΠβιΞ. θά κάνει τήν δημοπρασία
'ιουλίου για τήν μποβο- Ἐκείι7παρχει τό Νταίηβις οτί;29)|ουνίοΜ μπορεἴνά
Μ Τῶν Φορολογικών δη: ο· Ο· ή ἡ Η· ω · Μω“ὐὡ·· ”ΜΝ-ύ· _”_Μ Μϋ“ χώλΙ ,Με ΜΜΜ; 7εω_ ένα, καί 3 δ,ΜαΤομμυρί_
λὡ0εων ανὅκοίνωσε τό ΜΝ" ““.ΨὺΜ Μ ω ὑ Μ ω λοΜκόΞ σχημαΠσμὁ9 από ων ἐΤῶν!
υπουργείο ικονομικῶν. ω Η· Μ Μ _·.“ Μη· Ἐθν¦κό Πάρκο ή; Καλά
Η' " | ·. ' ' | | ὑ _ Μ δας αὐτῆς που είναι μια ο Όπως απάρχουν τα
__* β ω ω απο ΤιΞ πιο ανν ρε; πε· ~Οσκα υπα ουν καί
Μ _“““·__ “_*Μ ”#”'Μ *Ἡ "Ω” ) ί ί ί ~ δ ρ. ρΧ
ή" ”ΜΜΟ” '·*Μ“- ο* Με” ΝΠ“ὴ Μ ριοχέε τον πλανητη. Σέ Τα «Χρυσά Βατόμουρα»,
Συμφωνία της ΕΕ μέ τήν _”-*_-ὐ ”*Μ”“ ΜΜἩ·*'*β ο Μι :Γην σπηλΙα,ομωἶ όἶο“βρἶβωοΨω|οίχεμ
ΝΝ, ΜΜΜ προσ,,,_ -“Μ“Μ Μ ή ψ ω Μ ω ωψΜ ή Με· ΜΜΜΜω· οπομη θερμοκρασια,τογ Μερα. Ετσι υπαρχουν
τειίιει τούς “Ελληνες πα- __”'Μὴ ώ_·ΉωΜ Μ Μ ώ Μ _8Μ·” @ου εἶμαι 3%. και τα και «καλλιστεία άσχημων
ραγωγους φέτας. Η· _Μ·ὡ ΜΒΜ*ω· ΜΜΜ Π” Μπακ οξυγονου χαμη- σκύλων»! Ό διαγωνισμός
_'_ *ω·""Μ +*·"ὡ· πμ* Ο* Ό Μ Μ κι ζεί μόνο του τό μή- έγινεσ-ιηνΚαλιφορνισκάι
ΜΜ ·”ωη· Βημα.” *Μ”Μ* Μ*ΜΜ κους μόλις 2 έκατοστων «νικητής», ο; σε ομοσ
Μ” ”'·_| __· | ή | 'η _ω*Μὑ· “·Μ__” ΟνΡΠΙ10α0Ι1 α18ὺ0Ι18. Βοἔ20Ι6 άνε8είχθη ένα
Ἀρχίζουν οἱ κρίσιμες ··*Μ--” ΜΜ_” *Ρ““η· “·”°Μϋ Πραγματικα «διαβολικό» κινέζικο Τωοι¦ά0υω Καηόιαβουλευσεις για τόν ,η ή Η ω Μ ” ϋωη* ϋΜΜ μέρος... μένο σκυλάκι.
σχηματισμό κυβερ- ω|_ΜΜὑ'"_ ω η ' ¦ _”-”“·ϋ .ωμωΜΜ
νήσεως συνασπισμοῦ _ ' _~°· .η ΜΒ· Μ ΠΜ _.“ ”Μ” ¦ |
ἔ;Πἔγὲζ"Μ μ8ἩΞ ·“ωω Μ··ΜωΜ “Μ~ωω .Διακ-Μ* Ίστ0ιΝ%α π0%0υ.“εντα
' _ΟΜ·Μ” ΜΒΜ” Πωσ* Μ Μ . . -. . .
*ω ὴΜΜ“ ἡ κ ω ρ «Οι φυοτικαδες του Αδωνιδος Κυοου
ι Η =ΜΜΜ“ ·λ'ΡΜ”·· Ύ·Μ.“Μ·ω .|Μ| ' _| καιτοῦ Λευκοῦ Οικου!»
 Ω ' 'ω ¦ κ ~
¦ ω- ·Μ··ω*μ μ“·_·“· Μ Μ Ελω980ι0υΕΣΜαδα (σελ. 4)
9 Η 1 ,Οι Ώ