Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|Ο
ΒΚ 849.88 Μ
·οεο=“ο·©οωΜ-π ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 8973 - Εΐ0ῖ 32ο · ΠΜ" Ί ευρώ - ΤΡ|ῖΗ 28 |ΥΝ|°Υ 20Ί8
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕ|ΟΥ ΕΡΓΛΣ|ΛΣ
Δεν υπάρχει περιθώριο
γιο νέα λάθη οπιν
ελληνική οικονομία
Χ0“Ν . ἶῖ|αΜΕΤΡΛ
Η! αιιΜΗιΩιογι ΕΕΝογΣ “
Τρένο και προοοποκό
Σελ. 4
ΠΡΩΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΝ ΣΟΥΛΤΣ
Περιοδεία Τσίπρα σε Βρυξέλλες¦
Παρίσι και κίνα
  ΣΚ 5 ΜΜΜ Μ διοΜ€ας σε
Ι ω ΑΜ ΤΙΜΜ ΜΜΜ
<<Σουλτανου>> ΔικΗ χΡγΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ΣΥΝ Εχει». ΣΤΟΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ ΜΜωΜΜ:
' Με Μ.
 «Τσαρο» 'Ορος Με οι σαφως κο· Με ένο·
_ Μα Μ Μ Μ ως Μωνομι'ο Φω:|/Μ_Μ|ω|ῳο|Μ.σ ), ενώ
Με" κο· που ΜΜΜ ως πιο
'ΤΜ (@ ΜΜΜ).
Σε κάθε ΜΜΜ. οι ΜΜΜ Μ
Μος περιπτώσεις όπου οι Μι επικΜΜ πιν ΜΜΜ ΜΜοο ΜΜΜ”
και Μ του: ως εξής:
ΠΜ οιφνι8ιοοπκἀ ΜΜΝ·,Μ Μ. δω ή “Μκους.
η Κι Η
 Μ$`¦ μομΜορόήΜωμοΜΜΜ`.' Ί
_Δ 7ῇ+Ι··  8 Ι και.
Μ . Ἐκ . ¦ ΜκμΜκάποώΜωΜΜ7__ἑ_ _ .·· _ευ ΜωΜκόωςπρόοωποκωνοοπο·~-·· Ρ   “ “ ·“  Μ Μ ΜΜΜκές' ει Ι Ι |  . η  η· .ΜιΜς που δροοπΜ παρω
π Φ Μ Μ "ΜΝΚ" πομπή "Μ'Ν
Η    ' 'ι ' ι | Ι Μι ιο ΜκόΜπΜ,Μρώ
ααα  Μ· στα·ν-Θ·ι·κΘι·ε·ν·εια-_ μεσεα- 
Σεῆ 8 οΜκ«