Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Το Brexit "ξυπνάει" την Ευρώπη
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ΠεΓτετΠΡοΠΙα.ἔτ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
α ΡΟΝΕΠ
δύσης", 8·"ίεεε ΡΜ' Η¦|||8 ΑΕ.
τα.: +30 2ιο 6728890
ε-Πιει|: ιηίο@ροΠα-ηε||εεετ
Μ.ροΠα-ηε||ε5ετ
Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016 | τιμή: 1,30 €
Ο|ΚΟΝΟΝ|Κ|·| ΚΔ'
ΕΠ|ΧΕ|Ρ|·|ΝΑΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος: 920 · Αριθμός φύλλου:26.095
Ανησυχία για το θίεχίτ,
δεν μΠαίνει θεμα αίσχη
Έφτασε η ώρα
της αΠλής αναλογικής
[Γερμανία - Γαλλία] Προτάσεις για ταν ασφάλεια, τα μετανάστευ σα και ταν ενίοχυσα τας οικονομικής σύγκλισας
Το Β1·εχἰτ «ευ Πνάει» ταν Ευ ρώΠα
Το φάσμα ανεξέλεγκτων φυγόκεντρων τάσεων αντιμετωπίζει το Ηνωμένο Βασίλειο
σήμερα στη Ν
Αυτοδυναμία της αποχής
στις ισΠανικες εκλογες
Σε τροχιά Πολιτικής αΠονομιμοΠοίησης κινείται το
Πολιτικά σύστημα στην |σΠανία, όΠου σχεδόν το
ήμισυ του εκλογικού σώματος δεν Προσήλθε στις
κάλΠες χθες. Σύμφωνα με τα Πρώτα εΠίσΠμα αΠοτελεσματα Που διαψεύδουν τα εχίτ ρο||5, το
Σοσιαλιστικό Κόμμα φαίνεται να καταλαμβάνει τη
δεύτερη θεση Πίσω αΠό το Λαϊκό Κόμμα και όχι οι
Ροαείηοε. >27
Τέσσερις καθηγητες αναλύουν στή «κ»
Ο' ΝΕΟ' ΣΥΣΧΕΤ|ΣΝ0|
ΠΟΥ ΦΕΡΝΕ| το ΒΠΕΧ|Τ >16-17
Αρση φορολογικής αδικίας
σε βάρος χιλιάδων μητερων
Σε διόρθωση της φορολογικής αδικίας η οΠοία Προκαλείται σε βάρος χιλιάδων μισθωτών και
συνταξιούχων μητερων, εξαιτίας του γεγονότος ότι η
αυξημένη εκΠΠοση φόρου λόγω εξαρτώμενων
τέκνων ισχύει μόνο για τους άνδρες συζύγους, Προτίθεται να Προχωρήσει το υΠ. Οικονομικών >ί 2
Υ|'|0|Κ: Πληρωμή φάρου
κληρονομιάς με... ακίνητο
Στην ενεργοΠοίησΠ της διάταξης με την οΠοία θα
εΠιτρεΠεται η αΠοΠληρωμή φόρου κληρονομιάς
μεσω Παραχώρησης ακινήτου στο Δημόσιο θα
Προχωρήσει σύντομα η Πολιτική ηγεσία του υΠουργείου Οικονομικών, άΠως δήλωσε στη Βουλή ο αν.
Υ|'|0|Κ Τρύφων Αλεξιάδης. >ί ί
ΕχΕςυτινΕ: το ΒΠΕΧ|Τ
ΚΔ' Ο' ΝΕΟ' ΣΥΣΧΕΤ|Σ|'|0| >18
Στο Βερολίνο και τα συνάντασα Μέρκελ - Ολάντ
- Ρέντσι το αΠόγευμα είναι στραμμένο τσ ενδιαφέρον των Ευ ρωΠαίών Πολιτών, καθώς Γαλλία και
Γερμανία -συνεΠικου ρούμενες κι αΠό ταν Ιταλίαφαίνεται ότι αναλαμβάνουν ταν ευθύνΠ του ρόλου τους, Προκειμένου να αΠαντήσσυν στα κρίσιμα
ερώιήματα Που εγείρει για Πι συνοχή τας Ευ ρωΠαϊκής ίΕνωσας ή εΠιλσγή τας Πλειοψαφίας των
Βρετανών Πολιτών να ψαφίσουν υΠέρ τας αΠοΧώρασας αΠό ταν 'ΕνωσΠ. Τήν ίδια ώρα, για Πρώτα φορά εδώ και Πολλά Χρόνια, οι υΠουργοί Εξωτε ρικών Γαλλίας και Γερμανίας -με ταν υΠσστήριξα και τας Ιταλίας- Παρουσίασαν κείμενο με συγκεκριμένες Πολιτικές Προτάσεις, Που αν υιοθεταθούν θα ανοίξουν τον δρόμο για μια άλλα ΕυρώΠή. Στο Πλαίσιο αυτής τας ενότΠτας οι υΠουρ
· Το βρετανικό διαζύγιο
και η β' αξιολόγηση
α Στάση αναμονής
στον τραΠεζικό κλάδο
η Ανήσυχοι οι Έλληνες
ξενοδάχοι
η Ψύχραιμη η αντίδραση
της ναυτιλίας
α Ασφαλή καταφύγια
αναζητούν οι επενδυτές
>3, 7, Ι4¦ Ι5, 25
γοί Εξωτερικών των δύο Χωρών εκΠόνΠσαν ένα
έγγραφο εννέα σελίδων στο οΠοίο Προτείνουν κοινές ευ ρωΠαῖκές Πολιτικές για μιν ασφάλεια και Πι
μετανάστευστι και ενίσχυσή Πις οικονομικής σύγκλισΠς. Εν τω μεταξύ, τσ φάσμα Πις διάσΠασΠς
και των ανεξέλεγκτων φυγόκεντρων τάσεων αντιμετωΠίζει το Ηνωμένο Βασίλειο μετά το αΠοτέλεσμα του δαμοψΠφίσματσς. >6, 26
[εκκαθάριση δηλώσεων] Η νέα συ ρρίκνωσα εισοδαμάτων αΠό τις Πε ρικοΠές ίσως ξεΠε ράσει το 1-1.5 δισ.
Μαςρότε ροι μισθοί, λιγότερα φο ροέσοδά
Νέα μείωση τας <<φορσλογΠτέας
ύλας» αναμένεται να αΠοκαλύψει ή
οριστική εκκαθάρισα των φετινών
φορολογικών δήλώσεων. Η συνεχιζόμενα μείωσα των μέσων αΠοδοΧών
για τους μισθωτούς στον ιδιωτικό τσμέα, ή μετατροΠή θέσεων εργασίας
αΠό Πλήρους αΠασΧόλασας σε μερικής, αλλά και ή Πε ρικσΠή των συντάξεων θα έχουν ως αΠοτέλεσμα τα
τελικά στοιχεία να δείξουν νέα συρρίκνωσα εισοδαμάτων, ή οΠοία δεν
αΠοκλείεται να ξεΠεράσει το 1-1,5
δισ. ευ ρώ, με ό,τι αυτό συνεΠάγεται
τόσο για τα φορολογικά έσοδα όσο
και για τις εισΠράξεις των ασφαλιστικών ταμείων. >Ι ί
Πρωταθλητές
στις ωρες
εργασιας
Με τους Έλληνες να είναι
ΠΜσθΜ σας ώρες
αλλά ταυτόχρονανα
[δηλώσεις]
Μεξικό 2.228 Ι
Κόστα Ρίκο 2,2ί 6  
Κορέα 2.ι24 Π ΠαράτασΙΙ
Με Με Προθεσμιας
ΜωσωΜΜ“Μ“, ΗΠΑ_ι.789
- .Μ “6 ποιο_ιπ4 . ,
ΜΝ' Κ ο τον Μο Αναγκαστική εΠιλογΠ ειναι ή
ΜΜΜωνκΜσς των Ην.Βασίλειο_ί.677 ΠαράταστιοΠ1νΠροθεΟμίατων
, δαλώσεωνφόρσυ εισοδήματος,
- τωο_ι“3
φάω ΜΜ"Μ καθώς αΠσμένσυνΠρος υΠοβοΓΕΡμΜ_ Η" λή Πάνω αΠό 1,5 εκατ. δαλώσεις,
ΜΝΚ ώρες εργασίας Μ ΕΜζΜ0 ῖ0 Ζω 4 Πηγη: ΟΟΣΑ σι σΠοίες είναι αδύνατο να υΠοβλαθούν μέχρι ταν ΠέμΠα1. >Ι ο
χωρών της ΕΕ.. ανοίγει ο
ΜΜτςσΜσνὲςΜ
εργαοιακεςσχεσεις.>θ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα