Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
θΑ ΚΑΝΕ' ΜΕΣΑ
ΣΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Η «ΕΝΩΣΗ»,
 ΑΦΟΥ Ο
Μ που ΜΜΜ... ΜΜΜ ΜΗ
Γράφε|οΠΑΝ0Σ Λ0ΥΠ0Σ πω ΝΔ ΕΧΕ' Ρ
ο ΜΜΜ" “Με ΣγΝΤΟΜ^ ΣΤΗ
ΔιΑΘΕΣΗ ΤΝ:
ΓραφειοΤΔΣοΣ ΤΣ" ΑΚΟΜΑ π;
' ΑΞ|0Λ0Γ0 7
- 7 γ
ΔειΠερο ?7 Ι οοοο ου 2016 / Φυλλο 207 (395) / € Ι 30
ΕμΠὲνγκουε:
ΕΠ|ΒΕΒΑ'ΩθΗΚΕ ΚΑ| ΑΥΤΟ
' ΤΟ ΑΠΟΚΑΕ|ΣΤ|ΚΟ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΗΣ «ΩΡΑΣ»
ΠΜΜΜΜ
ΜΜΜΜΜ
ΜΜ@Μω
οΜΜΜΜ
@επ@Μ@ΜΜο©Μ
-- ἡ ζ - ·· ¦ κ Δωσε· Μην ΔΕΝ, ο 25!ρονρςΜωΜνρς φοβο, 
  πω Η" νεΜΙπ~κΜ' ΤΜ με ΙΜ ΜΜΜ:
· 1: 7 · Αν ~~ Τ ·. ›
Μη” ρω Η· μι Μη" μι, τι ¦')ΎμωνΤν. δ|£θύὴἶ φ ' “  
ἑ Ρ _ Α | . 4· _
ιων ΜΜΜ ων γκι Νιν Α' Τ( · Η' Μινηηκι ^ ~- . ι “ β 5; ή
Ε _._____ [-"·_
 έ   ΜΒΜ· ω. 
Ε Ε ϊ ” ί!.
ΜηιηΜβω·νω·. γΜηινΙ. ΤινωγΜ Μ,,. χορο 3
. Μνη .
“""ΐ"ν"""'""”” ΤΜ "" ”ω" Ρ" “ ^('ΡεἩζ“κ"" ' Πιλλιο>|ρλονὸκι 24 · ΓερμονΜ-Σλοβοκκο 370 · Ονγγ(Ιρκι Βελγ·ο 0-4